กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย

 กศน. ตำบลปากแคว
 กศน. ตำบลบ้านกล้วย
 กศน. ตำบลบ้านสวน

 กศน. ตำบลธานี

 กศน. ตำบลเมืองเก่า

 กศน. ตำบลวังทองแดง

 กศน. ตำบลปากพระ

 กศน. ตำบลตาลเตี้ย

 กศน. ตำบลยางซ้าย
 กศน. ตำบลบ้านหลุม
 


 

   หนังสือพิมพ์ออนไลน์         

พาเที่ยวจังหวัดสุโขทัย


Admin Only
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in D:\sukhonfe\mst\center.php on line 12

อ่านรายละเอียด

       เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555  นางบำเพ็ญ  อิสระไพจิตร์ ครูอาสาฯ นางวรรณนิดา  ออมสิน ครู กศน.ตำบลบ้านกล้วย ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ของ หมู่ 11 บ้านในดอน ตำบลบ้านกล้วย
      นายปัณณพงศ์  ท้าวอาจ  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย นางบำเพ็ญ  อิสระไพจิตร์ ครูอาสา ฯ นางวรรณนิดา  ออมสิน ครู กศน.ตำบลบ้านกล้วย พร้อมคณะครู กศน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมงานวันเทศบาลตำบลบ้านกล้วย ในวันที 24 เมษายน 2555 โดยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป
       นายปัณณพงศ์  ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย และนางวรรณนิดา  ออมสิน ครู กศน.บ้านกล้วย พร้อมคณะครูกศน.ตำบลบ้านกล้วย ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กับเทศบาลตำบล   บ้านกล้วย เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2555 ณ สนาม กศน.จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย เข้าค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวันที่ 6-8 มกราคม 2555

นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย พนักงานราชการ และคณะครู กศน.ตำบล ได้นำนักศึกษากศน.ตำบลบ้านกล้วยจำนวน 125 คนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม" เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2555 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

เนื่องด้วยวุฒิอาสาธนาคารสมองสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้ทำโครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา นางบำเพ็ญ  อิสระไพจิตร์ ครู อาสาฯ และนางวรรณนิดา  ออมสิน  หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านกล้วยได้ส่งนักศึกษา เข้าประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เมื่อวันที่ 2-5 ธันวาคม  2554 ผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักร้องชาย คือ นายคนัสนันท์  อยู่มา  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 3,000 บาท และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักร้องหญิง คือ นางสาวกนกทิพ  ชูเตชะ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 2,000 บาท
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 5  ธันวาคม 2554

                กศน. อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ดังนี้

1. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

2. พิธีลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล

3. เดินเทิดพระเกียรติ และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติจำนวน 4 จุด คือ

       - เวทีศาลากลางจังหวัดสุโขทัย   จำนวน 125 คน

       - หน้าอุทยานจังหวัดสุโขทัย      จำนวน 105 คน

       - หน้าลานคอนกรีตวัดคุ้งยางใหญ่ตำบลบ้านสวน    จำนวน 241 คน

       - อบต.บ้านหลุม                    จำนวน 110 คน

กิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยต้นสังกัด กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย รับการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด นำโดยนายปัญณพงศ์  ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เป็นประทาน และคณะประกอบด้วย ดร.ศรีโสภา  มีเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย นางอมรา  เหล่าวิทยา  ศึกษานิเทศก์  สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร  นายรามณรงค์   โตนชัยภูมิ   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย  นางสาวสุวรรณา  ยิ่งยืนยง  ครูชำนาญการพิเศษ  กศน.อำเภอสวรรคโลก  ดำเนินการประเมินสถานศึกษา โดยต้นสังกัด เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะพัฒนา สถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

โครงการแนะแนวการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา กศน. และ นักศึกษา อสม.ที่จบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 265 คน ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2554 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยการนำของนายอุปการ  จีระพันธุ หัวหน้าโครงการเทคโนโลยี จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายพรพจน์  พุฒวันเพ็ญ หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง นักวิชาการ สาขาคณิตฯประถม นายมณเฑียร  กำบัง เจ้าหน้าที่เทคนิค สาขาออกแบบฯ ได้มาวางแนวทางการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตของ กศน.ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้มีการประชุมหาข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการ กศน.ตำบล องค์กรนักศึกษา ครู กศน.ตำบล โดยมีนายสังวาลย์  ชาญพิชิต ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และนายสมมาตร  คงเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย โดยมีนายสมมาตร  คงเรือง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ใน 10 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน มีผู้ที่บริจาคโลหิตได้ จำนวน 20,250 ซีซี โดยใช้บริเวณอาคารเอนกประสงค์ กศน. จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

กศน.จังหวัดเลย ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2554 นายประเด็จ  แปลงกันทา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้นำครูและบุคลากรของ กศน.อำเภอภูเรือ กศน.อำเภอผาขาว กศน.อำเภอวังสะพุง และกศน.อำเภอหนองหิน จำนวน 55 คน มาศึกษาดูงานในจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสังวาลย์  ชาญพิชิต ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และนายสมมาตร  คงเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยและคณะให้การต้อนรับและศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารงานใน กศน.จังหวัดสุโขทัย การบริหารงาน กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยและการบริหารงานของ กศน.ตำบลเมืองเก่าและ กศน.ตำบลปากแคว พร้อมทั้งยังศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและแหล่งเรียนรู้ข้าวตอกพระร่วง

 

กศน.อำเภอสูงเม่น ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลเมืองเก่า สังกัด กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2554 นายเรวัตร  ณ ลำปาง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้นำคณะครูและบุคลากร พร้อมนักศึกษาของจังหวัดแพร่ จำนวน 100 คน มาศึกษาดูงาน ณ กศน.ตำบลเมืองเก่า โดยมี นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย และคณะให้การต้อนรับและศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการใน กศน.ตำบลเมืองเก่า และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ใน 10 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 93 คน มีผู้ที่บริจาคโลหิตได้ จำนวน 14,900 ซีซี โดยใช้บริเวณอาคารเอนกประสงค์ กศน. จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกล้วย จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์ "มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์" โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ใน 10 ตำบลเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 350 คน มีการแข่งขัน กีฬาและกรีฑา จำนวน 20 รายการ โดยมีนายเชยศักดิ์  ถาละถี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย เป็นประธานในพิธีเปิด

ครู  กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยรับเข็มเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่  18  พ.ค.  2554  สำนักงาน  กศน.ได้ทำพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับครู  กศน.ที่ทำงานมามากกว่า  10  ปี ณ  โรงแรมเวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน.เป็นประธาน  ในการนี้ได้มีนางกานดา  หงส์ ผ้วย  ครูอาสาสมัครเข้ารับเข็มดั่งกล่าว

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย  จัดปฐมนิเทศนักศึกษา

ในภาคเรียนที่ 1/2554 กศน.อำเภอเมืองได้รับสมัครลงทะเบียนเรียนปกติ  จำนวน1893  คนในจำนวน  กศน.ตำบล  10  แห่ง และได้ออกปฐมนิเทศนักศึกษา  กศน.ตำบลต่างๆในวันที่  8,14,15,21,22และ27  พ.ค. 2554 ในเรื่องหลักสูตร  แผนการเรียน  วิธีเรียน  การวัดผลประเมินผล  สื่อการเรียน  การเตรียมหลักฐานผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษา  วิทยากรประกอบด้วย  นายสมมาตร  คงเรือง  นางบำเพ็ญ  อิสระไพจิตร  นางพัชรีพร  ดวงดาว  นางกานดา  หงส์ผวย  นางพัทธนันท์  ด่อนดี

กศน.เชียงราย ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

                  เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม  2554    นายสุรพล วงศ์หวัน  ผอ. กศน.อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย  ได้นำบุคลากร ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 22 คน มาศึกษาดูงานในจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสมมาตร  คงเรือง  ผอ. กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย และคณะให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารงานใน กศน.จังหวัดสุโขทัย การบริหารงาน กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย การบริหารงาน กศน.ตำบลเมืองเก่า กศน.ตำบลปากแคว และแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

กศน.นราธิวาส ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

                  เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม  2554    นายไพศาล  ฟอยทอง  ผอ. กศน.อำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ได้นำบุคลากร ของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 44 คน มาศึกษาดูงานในจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสังวาลย์  ชาญพิชิต  ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และนายสมมาตร  คงเรือง  ผอ. กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย และคณะให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารงานใน กศน.จังหวัดสุโขทัย การบริหารงาน กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย การบริหารงาน กศน.ตำบลเมืองเก่า และแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย คว้า 6 รางวัล ระดับประเทศ  เนื่องในวันสถาปนา สำนักงาน กศน.

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554  ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในวันดังกล่าว  กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้รับโล่รางวัล  ที่มีผลกงานดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 6 รางวัล  ซึ่งประกอบด้วย

 

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

               ให้นักศึกษา กศน.ขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่จบหลักสูตร ในภาคเรียน ที่ 2/2553

จำนวน 208 คน  โดยมีนายสังวาลย์  ชาญพิชิต  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรดังกล่าว ณ สุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท.

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านสวน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน และ กศน. ตำบลบ้านสวน  จัดฝึกวิชาชีพนวดสปา เพื่อสุขภาพ  ให้กับกลุ่มนักศึกษา กศน. อสม. ตำบลบ้านสวน เพื่อให้มีอาชีพเสริม หลักสูตร 75 ชั่วโมง มีผู้จบหลักสูตร จำนวน 20 คน  โดยมีนางชะลอ  อันเล่ย์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน เป็นประธานมอบใบสำคัญวิชาชีพ

โครงการกีฬาพัฒนาวิชาการ ต้านภัยยาเสพติด  กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้จัดการเเข่งขันกีฬา นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2554  ณ  สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด และเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษา - พลศึกษามีผู้เข้าร่วม จำนวน 755 คน โดยมีกิจกรรม การเดินพาเหรด การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นฐาน ทีมชนะเลิศ คือ กศน.ตำบลปากพระ.

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย มีกำหนดจะรับบริจาคโลหิต ที่ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ในวันที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้สนใจบริจาคโลหิตได้

กศน. อำเภอเมืองสุโขทัย  โดยคิดการประเมินเทียบระดับการศึกษาประจำปี 2553 และในวันที่ 24-25 ได้จัดการสัมมนา ณ เพื่อให้รับการประเมินได้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งกันและและกัน ตลอดถึงวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การสร้างความรู้ให้กับตนเอง  โดยมีนายสังวาลย์ ชาญพิชิต  นายสมมาตร  คงเรือง พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (หลวงน้าเสน่ห์ สิริวฑฺฒโน)เจ้าอาวาส วัดสวรรคาราม

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันนี้หลายพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ก่อนวันเสาร์ที่กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตำบลตาเตี้ยอำเภอเมืองสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้นบริเวณด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ยโดยมี นายอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนจาก สองโรงในพื้นที่ได้แก่ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย โรงเรียนวัดยางแอน  มีนักเรียน และเด็กในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้กว่า 300 คน 

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีให้กับนักศึกษาในหลักสูตรพื้นฐาน ในส่วนของ กศน.เมืองสุโขทัยได้รับงบประมาณในเรื่องของสื่อแบบเรียนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานหลักสูตร 50 ชั่วโมง โดยเปิดเป็น 4 รอบคือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 2 รอบคือรอบเช้าและรอบค่ำ วันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดรอบบ่ายและรอบค่ำ โดยเริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2552เป็นต้นไปเปิดสอนที่ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยมีผู้เรียนรอบละ 28 คน โดยมีนายสังวาลย์ ชาญพิชิต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตความปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกล้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้จัดประชุมสัมนาประเมินเทียบระดับการศึกษาให้สำหรับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 25 รายเพื่อให้ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาได้มีการพบปะกันและเลือกประธานรุ่น พร้อมจัดทำเนียบรุ่น และได้มีการมอบใบประกาศนียบัตร โดยมีนายสังวาลย์ ชาญพิชิตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานเปิดประชุมสัมนา เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2552 ณ แมกไม้โฮมสเตย์จังหวัดตาก

โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ อุทยานประวัติศาสร์จังหวัดสุโขทัยในระวันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2552 ณ วัดพระพายหลวง โดยมีหลักการปฏิบัติธรรมคือ        1.เรียนรู้ธรรมพื้นฐาน 2.การปลงสังขาร 3.การร่วมสวดมนต์เย็น 4.การเดินจงกลม โดยมีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน

กศน.อำเภอเมืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควมอบเกียรติบัตรวิชาชีพนวดแผนไทยให้กับผู้สำเร็จวิชาชีพจำนวน 14 คน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ สำนักงานหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 9 ต.ปากแคว อ.เมือง จ. สุโขทัย

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับวัดตระพังทอง จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายผ้าป่า 9 วัด ในเขตตำบลเมืองเก่า เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชนได้ร่วมทำบุญ พัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 วัดพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โดยมีพระมหาดำรง เจ้าอาวาสวัดตระพังทองเป็นหัวหน้าคณะ
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมืแรงงานจังหวัดสุโขทัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาเพื่อการทำงาน(ภา
ษาอังกฤษ)หลักสูตร 99 ชั่วโมง เพื่อต้องการให้ประชาชน ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้เรียนจำนวน 30 คน โดยมีนายสมมาตร คงเรือง ผอ. กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยกล่าวต้อนรับ และนาย วีระวัฒน์ สิริปูชกะ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมงานปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ในวันพุธที่ 22 ก.ค. 2552 ณ วัดบางคลอง ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้นำนักศึกษา กศน.เข้าร่วมโครงการ และจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  บริการนวดแผนไทย การแสดงผลงานนักศึกษาวิชาชีพ ฝึกอบรมวิชาชีพ(วิชาการทำถั่วเคลือบ  การะบูรหอม  การทำดอกมะลิ  และการทำไอติม)

กศน. อำเภอเมืองสุโขทัย ได้รับมอบเงินจาก กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า จำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองเก่า โดยมี นางบุญทิม ดวงคำ รองประธานกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้มอบ  สถานที่ : หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้รับมอบหนังสือ จากเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เพื่อให้บริการนักศึกษาและประชาชนของศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านกล้วย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการ  โดยมีนายเชยศักดิ์  ถาละถี  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2551 สถานที่ : ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
กศน.เมืองสุโขทัย ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่  1322/สท21 ให้กับนักศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การเรียนนิกรเกษม จำนวน 40 คน  ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 โดยมี นายสมมาตร   คงเรือง  ผอ.กศน.เมืองสุโขทัย  เป็นประธานเปิด สถานที่ : เรือนจำจังหวัดสุโขทัย อ.เมือง จ.สูโขทัย
ผอ.สังวาลย์  ชาญพิชิต  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย  มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กศน. ให้กับบุคลากร ของ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 โดยมีนายสมมาตร  คงเรือง  ผ.อ.กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย  ได้ให้การต้อนรับ
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สูโขทัย

กิจกรรมปลูกต้นไม้

โครงการรักษ์สุโขทัย โดยนายฉัตรชัย   คชรัตน์ นายอำเภอเมืองสุโขทัย  เป็นประธานเปิดงาน  การจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ จำนวน 9,000 ต้น บริเวณ ถนนริมคลองมะแพ๊บ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย ระยะทาง 4,000 เมตร ในวันที่ 31  มีนาคม  2551 เวลา  8.30 น. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ให้มีคุณภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  โดยมี คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 150 คน สถานที่ : ถนนริมคลองมะแพ๊บ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

โครงการจับเข่าคุยกัน สภ.เมืองสุโขทัยร่วมกับ กศน.เมืองสุโขทัย จัดอบรมโครงการจับเข่าคุยกัน เพื่อหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอบายมุข สถานที่มั่วสุมของเยาวชนในชุมชนตำบลบ้านกล้วย   โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชน ของ ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านกล้วย กศน.เมืองสุโขทัยจำนวน 30คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  วันที่ 28 มีนาคม 2551 สถานที่ : ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุโขทัย    

กศน.เมืองสุโขทัย ร่วมกับ กศน.คีรีมาศ และ กศน.บ้านด่านลานหอย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย มีผู้เข้ารับใบประกาศครั้งนี้จำนวน 253 คน   โดยมี นายสังวาลย์ ชาญพิชิต ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี สถานที่ : โรงแรมไพลิน

 ผอ.สังวาลย์   ชาญพิชิต   ผอ.กศน.สุโขทัย คนใหม่  ได้มาปฏิบัติงาน  ในวันที่ 10  มีนาคม 2551  ชาว  กศน.สุโขทัย  ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  และได้ออกเยี่ยมเยียนพบปะนักศึกษา กศน.เมืองสุโขทัย  ได้ให้ข้อคิดและแนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่พอเพียง สถานที่ : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุโขทัย
กศน.เมืองสุโขทัย ร่วมกับ กกต.สุโขทัย เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 จากโรงแรมราชธานี ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2551 จากโรงแรมราชธานี ถึงโรงเรียนอุดมดรุณี มีนักศึกษาร่วม 155 คน  สถานที่ : อำเภอเมืองสุโขทัย

กศน.เมืองสุโขทัยจัดโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ประวัติศาสตร์   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุโขทัย  โดย นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกับพิพิทภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงสุโขทัย และวัดตระพังทอง  โดยจัดทำโคงการคุณธรรมนำความรู้สู่ประวัติศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.เมืองสุโขทัย จำนวน 150  คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551  กิจกรรมที่จัดมีดังนี้ฟังธรรม ดูภาพยนต์ เรื่ององคุลีมาร เรียนรู้สถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ  สถานที่ : พิพิทภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงฯ และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุโขทัย โดย นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุโขทัย ได้มอบใบสำคัญวิชาชีพการนวดฝ่าเท้าหลักสูตร 60 ชั่วโมงให้กับผู้จบหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์2551 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านกล้วย จำนวน 16 คน  สถานที่ : ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัยจัดอบรม  โครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้กับบุคลากรและนักศึกษา กศน.เมืองสุโขทัย  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550 จำนวน 467 คน โดยมีวิทยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีนายสมชาย  ไข่สุวรรณ์  ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน สถานที่:ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2550 พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยนายสังวาลย์ ชาญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ซึ่ง ดร.วิเลขา  ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย และผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกอำเภอร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้  สถานที่ : วัดศรีมหาโพธิ์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 


อ่านรายละเอียด


 พยากรณ์อากาศ 10 ก.ค. 58
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th


อบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ Guru
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ETV
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

googleapps
สถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวของกศน.
โปรแกรมe-office
งบประมาณออนไลน์
เว็บ กศน.และเครือข่าย
สอนทำเว็ป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกศน.จังหวัดสุโขทัย          
  กศน.สุโขทัย

กศน.อำเภอ                

  กศน.เมืองสุโขทัย
  กศน.กงไกรลาศ
  กศน.คีรีมาศ
  กศน.ทุ่งเสลี่ยม
  กศน.บ้านด่าน
  กศน.ศรีนคร
  กศน.ศรีสัชนาลัย
  กศน.ศรีสำโรง
  กศน.สวรรคโลก

ห้องสมุดประชาชน     

  อ.สวรรคโลก
  อ.บ้านด่าน
  อ.เมือง
  อ.กงไกรลาศ
  อ.คีรีมาศ
  อ.ทุ่งเสลี่ยม
  อ.ศรีนคร
  อ.ศรีสัชนาลัย
  อ.ศรีสำโรง

 • สารสนเทศ
 • GoogleApps
 • E-Office
 • E-Budget 
 • ระบบ MIS
 • N-NET
 • N-NET ม.6 ใน 8 เดือน
 • ระบบบริหารจัดการการสอบ
 • GFMIS
 • ข้อมูลสารสนเทศ กศน.
 • ข้อมูลผลสอบ กศน.สุโขทัย
 • ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
 • LRLS Admin
 • ข้อมูลความต้องการศึกษา
 • ฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
 • ฐานข้อมูลผู้พิการ
 • ฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติ
 • ออกรหัสวิชาเลือก

 • กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย
  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
  โทร 055-651804 โทรสาร 055-651804
  http://sukho.nfe.go.th/mst/
  ติดต่อมาได้ที่
   

  พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต ปรับปรุงโดย คณะทำงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
  --> >