[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

แผนกลยุทธ์สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

 

วิสัยทัศน์

                             ปี 2555 ปีแห่งการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำสู่ชุมชน

 

พันธกิจ

                             1. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง การศึกษาพื้นฐาน การส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน การส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ

                             2. จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และจัดให้มีการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบอาชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงฝึกอาชีพที่พัฒนาศักยภาพให้กับประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                             3. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน การพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน

                             4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน เข้ามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

                             5.จัดให้มีกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างเป็นระบบ  และการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

                             6. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา

                             7. ดำเนินการให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา และผลักดัน
กรอบอัตรากำลังให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงอัตราพนักงานราชการของครู กศน.ตำบล ให้ครบทุกตำบล

 

กรอบแนวคิด

                             1. คุณภาพตามยุทธศาสตร์ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

                             2. ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมี กศน.ตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเอง ชุมชน สังคม

                             3. สร้างโอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย

 

เป้าประสงค์

                             1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างต่อเนื่องทั่วถึง รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย

                             2. ประชาชนได้รับการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำตามศักยภาพของพื้นที่ ตาม 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก

                             3. กศน.ตำบล เป็นกลไกขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเอง ชุมชน สังคม

                             4. องค์กรภาคส่วนต่างๆ มาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง

                             5. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ

                             6. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

                             7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการจัดการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์

                             1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐานให้สอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ชุมชนสังคม โดยมี กศน.ตำบล เป็นกลไกโครงสร้างการศึกษาที่สำคัญของชุมชน

                                      ประเด็นยุทธศาสตร์

                                      1.1 พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นศูนย์กลางการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน

                                      1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน

                                      1.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย ต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน

                                      1.4 เร่งรัดให้ กศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและชุมชน

                             2. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหา วิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนาวิธีเทียบระดับการศึกษา การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

                                       ประเด็นยุทธศาสตร์

                                      2.1 ส่งเสริมการพัฒนาและใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                                      2.2 ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

                                      2.3 อำนวยการในการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

                             3. ส่งเสริมให้ กศน.อำเภอจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำตามยุทธศาสตร์ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อนำสู่การพัฒนาให้ประชาชนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ที่สามารถแข่งขันได้ ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก

                                       ประเด็นยุทธศาสตร์

                                      3.1 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการมีงานทำและเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง

                             4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดและอำเภอที่มีความพร้อม

                             5. พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม และประเมินผลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

                             6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัด และร่วมจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง

                                      ประเด็นยุทธศาสตร์

                                      6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

                                      6.2 ส่งเสริมให้อาสาสมัคร กศน.เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนตลอดจนนำเสนอความต้องการการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนโดยทำงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.

                             7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร กศน.

                             8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และนวัตกรรม ภูมิปัญญาสังคม เป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

 

กลยุทธ์

                             1. ทำงานเชิงรุก  มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ

                             2. ทำงานเป็นทีม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

                             3. จัดระบบบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                             4. สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา

                             5. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
เข้าชม : 3817
 
 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา ระบบ MIS  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน : ระบบ N-NET) อบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ Guru กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ETV ศูนย์รวมสื่อ SchoolNet ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา You-Learning สถานีวิทยุศึกษา อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย googleapps สถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวของกศน. สอนทำเว็ป
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ