กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยมกศน.จังหวัดสุโขทัย          
  กศน.สุโขทัย

กศน.อำเภอ                

  กศน.เมืองสุโขทัย
  กศน.กงไกรลาศ
  กศน.คีรีมาศ
  กศน.ทุ่งเสลี่ยม
  กศน.บ้านด่าน
  กศน.ศรีนคร
  กศน.ศรีสัชนาลัย
  กศน.ศรีสำโรง
  กศน.สวรรคโลก

ห้องสมุดประชาชน     

  อ.สวรรคโลก
  อ.บ้านด่าน
  อ.เมือง
  อ.กงไกรลาศ
  อ.คีรีมาศ
  อ.ทุ่งเสลี่ยม
  อ.ศรีนคร
  อ.ศรีสัชนาลัย
  อ.ศรีสำโรง

 • สารสนเทศ
 • GoogleApps
 • E-Office
 • E-Budget 
 • ระบบ MIS
 • N-NET
 • N-NET ม.6 ใน 8 เดือน
 • ระบบบริหารจัดการการสอบ
 • GFMIS
 • ข้อมูลสารสนเทศ กศน.
 • ข้อมูลผลสอบ กศน.สุโขทัย
 • ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
 • LRLS Admin
 • ข้อมูลความต้องการศึกษา
 • ฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
 • ฐานข้อมูลผู้พิการ
 • ฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติ
 • ออกรหัสวิชาเลือก

 • Admin Only

  Free Web Counter


  หัวข้อที่ 6: สารสนเทศ> เรื่องที่ 7

  บ้านหนองผักบุ้ง

  หมู่ที่  5  ตำบลกลางดง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย

   

  ข้อมูล พื้นฐานของชุมชน หรือ ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

   

  1.ประวัติหมู่บ้าน

   

            สภาพเดิมของหมู่บ้านเดิมเป็นป่าไม้หนาทึบได้มีประชาชนมาเที่ยวป่าได้มาเห็นที่ดินและน้ำ  อุดมสมบูรณ์ดีมา ตลอดปี เป็นที่ทำการเกษตร การเพราะปลูกของพืชไร่  และการทำนาดีมากเพราะน้ำมีตลอดปี  ไม่มีแห้งแลยป่าไม้หนามีความชุ่มเย็นไปด้วย ป่าเขาเขียวชอุ่มดี

               บ้านหนองผักบุ้ง มีประชาชนอพยพมาจากอำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  มาจับจองที่ดินและที่อยู่อาศัยมาอยู่ประมาณ  4  ครอบครัว  ได้มาทำการเกษตรพืชไร่  เมื่อปี  พ.ศ.  2473  ได้ตั้งชื่อ บ้านหนองผักบุ้ง  ได้ชื่อบ้านนั้นได้มีหนองน้ำขนาดใหญ่ มี  1  แห่ง  และมีคลองแม่ทุเลาในไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ต่อจากนั้นได้มีการปกครองขึ้นอยู่กับบ้านหัวฝาย  หมู่ที่  7  ต.ทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย ต่อจากนั้นได้ตั้งชื่อของหมู่บ้านเป็นบ้านหนองผักบุ้งเพราะมีผักบุ้งมากและมีบึงใหญ่  2  แห่ง มีน้ำอุดมสมบูรณ์กับแหล่งน้ำเหมาะสมกับการประกอบอาชีพในด้านการทำการเกษตรมาก  ต่อจากนั้นได้มีญาติพี่น้องได้อพยพตามกันมาเพิ่มขึ้น  มาหาที่อยู่อาศัยและจับจองที่ดินมาจนถึงปัจจุบัน แต่เดี๋ยวนี้ได้แยกการปกครองขึ้นใหม่ได้ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านกลางดง  เป็นหมู่  5  บ้านหนองผักบุ้ง  ตำบลกลางดง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  ในปี พ.ศ.  2478    จนมาถึงปัจจุบัน 

   

  2. ที่ตั้ง

   

               ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่   องค์การบริหารส่วนตำบล    เนื้อที่  11,314  ไร่   

  3. ข้อมูลครัวเรือนและประชากร

  บ้านหนองผักบุ้ง  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  219  ครัวเรือน   ประชากร ชาย  429  คน  หญิง 391  คน  รวมมีประชากร  820  คน

  4. ลักษณะภูมิประเทศ(ภูมิอากาศ/ฤดูกาล)

   

              พื้นที่เป็นที่ราบติดเชิงเขา   มี  3  ฤดูกาล  ได้แก่  ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน  ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม   และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

   

  5. ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุสาหกรรม/รับจ้าง ( ฯลฯ)

   

            ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร ได้แก่ ทำนา ทำ ไร ทำสวน และลี้ยงสัตว์

  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย  36,093  บาทต่อคนต่อปี   

   

  6.ผลิตภัณฑ์

   

                มีผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

  7. สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ

   

  1. ศาสนสถาน (เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ และอื่น ๆ)  ได้แก่ 

  วัดหนองผักบุ้ง

              2. สถานีอนามัยหนองผักบุ้ง

  3.  โรงเรียน  1  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง                

  4.  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
              5. หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายที่ใช้การได้
              6.  อาคารอเนกประสงค์ (เป็นศูนย์รวมที่ทำการกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน)

   

  8.. การคมนาคม(การเดินทางไปหมู่บ้านอื่น ๆ )

   

  การคมนาคมใช้ถนนสายสวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม และถนนทางหลวงหมายเลข 1048  สายสวรรคโลก-เถิน  มีรถโดยสารประจำทาง

  9. ประเพณี/เทศกาลประจำปี

   

  1. เทศกาลกินข้าวจี่ข้าวหลาม       ประมาณเดือน  ธันวาคม

              2. ประเพณีลอยกระทง                 ประมาณเดือนพฤศจิกายน

              3. ประเพณีกินข้าวสลาก               ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม

              4. ประเพณีกินสลากผลไม้              ประมาณเดือนมิถุนายน

              5. ประเพณีสงกรานต์                    ช่วงเดือนเมษายน

   

  10. ทักษะ/ฝีมือแรงงาน

   

              การจักสานของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ชะลอมใส่ของ  สานก๋วยสลาก


  เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ เรื่องที่ 7 ชื่อ file:topic6_7.htm
  อ่านเรื่องอื่นๆ ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

  .
  >

  กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150
  โทร 055-659059 โทรสาร 055-659059.
  http://sukho.nfe.go.th/tsl/
  ติดต่อมาได้ที่
   

  พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต ปรับปรุงโดย คณะทำงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย