กศน.สวรรคโลก

 

    กศน.สวรรคโลก   


 กลุ่มงานแผนงาน    

 การจัดการความรู้ KM
 วิจัยอย่างง่าย
 Best practice
 สารสนเทศ


     กลุ่มงานส่งเสริม  

การจัดการศึกษาพื้นฐาน
 การจัดการศึกษาอาชีพ
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 การประเมินความรู้และประสบการณ์
การศึกษาตามอัธยาศัย
  หลักสูตรท้องถิ่น

 


     กลุ่มงานอำนวยการ   

 ประกาศสอบราคาหนังสือ
    -  หนังสือทั่วไป
    -  หนังนวนิยาย
  ประกาศสอบราคา
 จดหมายข่าว กพ51
 จดหมายข่าว มีค.51
 จดหมายข่าว เม.ย.51
 จดหมายข่าว พ.ค.51
 จดหมายข่าว มิ.ย 51
 จดหมายข่าว ก.ค.51
 จดหมายข่าว ส.ค.51
 จดหมายข่าว กย.51
 จดหมายข่าว ต.ค.51


        E-learning     

 สำนัก กศน ภาคเหนือ 
 สำนัก กศน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สำนัก กศน ภาคกลาง 
สำนัก กศน ภาคใต้
 สำนัก กศน ภาคตะวันออก


    บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 

 

 


     Web LINK     


 ศนจ.สุโขทัย
 หสม.เฉลิมราชฯสวรรคโลก

กศน.เมืองสุโขทัย
กศน.กงไกรลาศ
กศน.คีรีมาศ
กศน.ทุ่งเสลี่ยม
กศน.บ้านด่าน
กศน.ศรีนคร
กศน.ศรีสัชนาลัย
กศน.ศรีสำโรง

รู้จัก ศูนย์การเรียนชุมชน

 กศน.ตำบลในเมือง
 กศน.ตำบลเมือง
 กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ
 กศน.ตำบลคลองยาง
 กศน.ตำบลปากน้ำ
 กศน.ตำบลบางยม
 กศน.ตำบลท่าทอง
 กศน.ตำบลคลองกระจง
 กศน.ตำบลนาทุ่ง
 กศน.ตำบลบางขลัง
 กศน.หนองกลับ
 กศน.ตำบลย่านยาว
 กศน.ตำบลวังพิณพาทย์
 กศน.ตำบลวังไม้ขอน
 
พิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดสวรรคโลก


Admin Only

Free Web Counter


เรื่องเด่นเดือนนี้: > เรื่องที่ 44

 

การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด


        พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 20 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน และร่างกฎกระทรวงข้อ 6 (2) กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสามปี
        สำนักงาน กศน.มีนโยบายให้สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจาก สมศ.ผดุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้รับตามมาตรฐานการศึกษาตามที่กำหนด สำนักงาน กศน.จึงจัดให้มี “ระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด” และได้จัดให้มีการอบรมผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2553 ที่จังหวัดระยอง ขอนแก่น และสงขลา โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาการสำนักงาน กศน.ในระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปจังหวัดละ 4 คน  เมื่อสำนักงาน กศน.แต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินแล้วจะทำหน้าที่ประเมินสถานศึกษา โดยกำหนดช่วงเวลาประเมิน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี และประเมินสถานศึกษาแต่ละแห่งใช้เวลา 3 วัน ซึ่งผู้ประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เมื่อเข้าประเมินจะต้องแจ้งผลการประเมินให้สถานศึกษาทราบด้วยวาจาทันที และเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วัน สถานศึกษาตรวจสอบผลการประเมินและแจ้งกลับผู้ประเมินฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลการประเมิน และผู้ประเมินฯ รายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งต้นสังกัดภายใน 30 วันนับจากวันที่เสร็จสิ้นการประเมิน
        สถานศึกษาคงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมข้อมูล SAR (เอส-เอ-อาร์) ของปี 2552 (6 มาตรฐาน 22 ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ)  SAR ปี 2553 (6 มาตรฐาน 27 ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ) และการปรับปรุงพัฒนา หลังการประเมินภายนอกสถานศึกษาของ สมศ. เพื่อการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ซึ่งมีกรอบระยะเวลาประเมิน 1 ครั้ง ในรอบ 3 ปี และในปีงบประมาณ 2554 สำนักงาน กศน.กำหนดให้มีการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด จังหวัดละ 50%
        เอกสารที่ผู้เข้ารับการอบรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะเป็นแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แก่
      -  คู่มือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต
      -  แบบบันทีกข้อมูลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต
      -  รายงานการประเมินคุณภาพศึกษาโดยต้นสังกัด
            สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.nfe.go.th/0405/Download/cat/quality%20outside.rar
และเอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2552 จากกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่
   1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยhttp://www.nfe.go.th/0405/fileweb/cat/standard.pdf
   2. การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ
      - เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 6 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้http://www.nfe.go.th/0405/Download/cat/Standard.rar
     -  แนวทางการเขียน SAR   http://www.nfe.go.th/0405/fileweb/cat/sar.pdf
และเอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการการทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
ปี 2553 จากกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่
   1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 31 มกราคม 2553 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนhttp://www.nfe.go.th/0405/Download/Prakarn.jpg
   2. เกณฑ์การ พิจารณาและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กศน. สถานศึกษา  กศน. อำเภอ/เขต (6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้) http://www.nfe.go.th/0405/Download/cat/fine/amphon%20-%20khet%20(P'meow).rar

 


เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ ข่าวที่ 44 ชื่อ file:news44.htm
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]

.
-->

กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร 055 641044 โทรสาร 055 641044
website: http://sukho.nfe.go.th/swl/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต เมื่อ