[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

 
            ที่ตั้ง

            245 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

            โทรศัพท์ 0 5565 1810 โทรสาร 0 5565 1808 เว็บไซต์ http://sukho.nfe.go.th

 

            ความเป็นมา

               พ.ศ. 2520 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย แต่เดิมเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพ     เคลื่อนที่ 17 สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่อาคารหลังเก่าโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยาอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รับผิดชอบจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ สำหรับประชาชน หลักสูตรระยะสั้น 300 ชั่วโมง สาขาต่าง ๆ เช่น ช่างเครื่องยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างวิทยุ ช่างตัดเสื้อสตรี ช่างตัดผมชาย ช่างตัดผมเสริมสวย พิมพ์ดีด เป็นต้น

                 พ.ศ. 2522 กองการศึกษาผู้ใหญ่เปลี่ยนสถานะเป็น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

              พ.ศ. 2528 วันที่ 18 ตุลาคม 2527 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัยโดยยุบรวมโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 17 และโอนทรัพย์สินบุคลากรรวมเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัยสถานที่ตั้งแต่เดิม เช่าอาคารอยู่ที่บริเวณหลักตลาดสด อำเภอเมืองสุโขทัย จากนั้นได้ย้ายเข้าไปอยู่รวมกับสภาตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

               พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน สร้างอาคารสำนักงาน ณ บริเวณสภาตำบลบ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ถนนจรดวิถีถ่อง (สุโขทัย-เมืองเก่า) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ 9 ไร่ 3  งาน 71 ตารางวา เป็นที่ดินเช่าของกรมศาสนา

                ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ที่ 2 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนนอกโรงเรียน ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน

                ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย สังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

              ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ.2566 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เปลี่ยนเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ และสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีภารกิจ สนับสนุน ส่งเสริม กำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย

             ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 ถึง ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย และศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เปลี่ยนเป็น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปลี่ยนชื่อเป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีภารกิจ สนับสนุน ส่งเสริม กำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทยเข้าชม : 23836
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  
https://www.facebook.com/sukhothai.dole
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายศักย์ศรณ์ คงศิริรัตน์ และ นายสุทธิพงศ์ รอดสิน