[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 


เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ผอ.กศน.ศรีสัชนาลัย
หัวข้อเรื่อง : คอยพบสาระดีดี จาก ผอ.กศน.ศรีสัชนาลัย

ศุกร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

คะแนน vote :  


นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ
ผอ.กศน.ศรีสัชนาลัยเข้าชม : 7567


ผอ.กศน.ศรีสัชนาลัย 5 อันดับล่าสุด

      คอยพบสาระดีดี จาก ผอ.กศน.ศรีสัชนาลัย 18 / ก.พ. / 2554


ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:33:06
ย้ายอำเภอให้แล้วหรอ ครับ
โดย : กศน.ศรีสำโรง/ssr_nfe@sukho.nfe.go.th    ไอพี : 119.42.100.10

ความคิดเห็นที่ 2
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:44:16
รายวิชาเลือก ที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2554
หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาต่อทั่วไปและเทียบโอน ป.4
ระดับประถมศึกษา
  สาระทักษะการเรียนรู้
    1.ทร02015   แฟ้มสะสมงาน
  สาระความรู้พื้นฐาน
    2.พท12003  การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  สาระการพัฒนาสังคม
    3.สค12001  ภัยแล้ง
    4.สค12002  อุทกภัย
    5.สค13014  การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย(3)

    6.สค13012  คุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต

    7.สค13015  มารยาทในสังคมไทย(1)
    8.สค13013  อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
        
ระดับ ม.ต้น
  สาระทักษะการเรียนรู้
    9.ทร02004  ทักษะการคิด
    10.ทร02005  การรู้จักตนเอง
    11.ทร02002  เทคนิคการแก้ปัญหา
  สาระการพัฒนาสังคม
    12.สค23019  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย(3)
ระดับ ม.ปลาย
  สาระการประกอบอาชีพ
    13.อช33029  การจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
  สาระทักษะการดำเนินชีวิต
    14.สค32010  การละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    15.สค02001  การทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในชุมชน
    16.สค33032  การพัฒนาความเป็นผู้นำ(3)
    17.สค33030  สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
      
โดย : กศน.ศรีสำโรง/ssr_nfe@sukho.nfe.go.th    ไอพี : 119.42.100.10

ความคิดเห็นที่ 3
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:54:41
ตารางสรุปโครงสร้างรายวิชา (หลักสูตร 51) ระดับประถมศึกษา
สาระการเรียนรู้  หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศึกษาต่อทั่วไป  เทียบโอนประถมศึกษาปีที่ 4  หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ  สหกรณ์  ผู้ประกอบอาชีพ  องค์กรปกครองท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  อสม.
สาระทักษะการเรียนรู้
รายวิชาบังคับ                
1. ทร 11001 ทักษะการเรียนรู้  5  5  5  5  5  5  5  5
รายวิชาเลือก                
1. ทร 02015 แฟ้มสะสมงาน  1  1  1  1  1  1  1  ****1
2. ทร 02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน  1  1  1  1  1  1  1  1
3. ทร 02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  1  1  1  1  1  1  1  
4. ทร 02002 เทคนิคการแก้ปัญหา      1          
5. ทร 02033 ทักษะการตัดสินใจ      1          
6. ทร 02044 ทักษะการคิด      1          
7. ทร 02005 การรู้จักตนเอง      1          
8. ทร 02010 แผนพัฒนาความคิด (Mind Map)      1          
9. ทร 02025 การจัดการความรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง                ทอ.1
สาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชาบังคับ                
1. พท 11001 ภาษาไทย  3  ทอ.3  3  3  3  3  3  3
2. พต 11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3  3  3  3  3  3  3  3
3. พค 11001 คณิตศาสตร์  3  ทอ.3  3  3  3  3  3  3
4. พว 11001 วิทยาศาสตร์  3  3  3  3  3  3  3  3
รายวิชาเลือก                
1. พท 12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  1  1  1  **1  1  1  1  
2. พท 02001 การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน                ทอ.1
3. พท 02002 ผู้นำการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(เฉพาะผู้นำสหกรณ์)        ทอ.1        
สาระการเรียนรู้  หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศึกษาต่อทั่วไป  เทียบโอนประถมศึกษาปีที่ 4  หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ  สหกรณ์  ผู้ประกอบอาชีพ  องค์กรปกครองท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  อสม.
สาระการประกอบอาชีพ
รายวิชาบังคับ                
1. อช 11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ  2  ทอ.2  2  2  ทอ.2  2  2  2
2. อช 11002 ทักษะการประกอบอาชีพ  4  ทอ.4  4  4  ทอ.4  4  4  4
3. อช 11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่ มีกิน  2  ทอ.2  2  2  ทอ.2  2  2  2
รายวิชาเลือก                
1. อช 02044 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน            ทอ.1  ทอ.1  
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
รายวิชาบังคับ                
1. ทช 11001 เศรษฐกิจพอเพียง  1  1  1  ทอ.1  1  ทอ.1  ทอ.1  ทอ.1
2. ทช 11002 สุขศึกษา พลศึกษา  2  ทอ.2  2  2  2  ทอ.2  ทอ.2  ทอ.2
3. ทช 11003 ศิลปศึกษา  2  ทอ.2  2  2  2  2  2  2
รายวิชาเลือก                
1. ทช 02007 การนวดไทยในครัวเรือน                ทอ.1
2. ทช 02008 โรคที่เป็นปัญหาของชุมชน                ทอ.1
3. ทช 02009 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค                      ทอ.1
4. ทช 02010 การดูแลอนามัยชุมชน (เฉพาะ อสม.ดีเด่น)                ทอ.4
สาระการพัฒนาสังคม
รายวิชาบังคับ                
1. สค 11001 สังคมศึกษา  3  ทอ.3  3  ทอ.3  3  ทอ.3  ทอ.3  3
2. สค 11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  2  ทอ.2  2  ทอ.2  2  ทอ.2  ทอ.2  2
3. สค 11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  1  ทอ.1  1   ทอ.1  1  ทอ.1  ทอ.1  ทอ.1


สาระการเรียนรู้  หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศึกษาต่อทั่วไป  เทียบโอน ประถมศึกษาปีที่ 4  หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อ  สหกรณ์  ผู้ประกอบอาชีพ  องค์กรปกครองท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  อสม.
สาระการพัฒนาสังคม
รายวิชาเลือก                
1. สค 13014 การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย(3)  3  3  3  3  3  3  3  ****3
2. สค 02003 ความมั่นคง สงบสุขของชุมชน            ทอ.1  ทอ.1  
3. สค 02004 การขจัดความขัดแย้ง            ทอ.1  ทอ.1  
4. สค 13012 คุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต  1  1    1  1  1  1  
5. สค 13015 มารยาทในสังคมไทย(1)  1  1    1  1  1  1  
6. สค 02005 การบริหารการเงินในสหกรณ์ภาคการเกษตร
(เฉพาะผู้นำสหกรณ์)        ทอ.1        
7. สค 02006 การจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร
(เฉพาะผู้นำสหกรณ์)        ทอ.1        
8. สค 12001 ภัยแล้ง  1  1    **1  1      
9. สค 12002 อุทกภัย  1  1    **1  1      
10. สค 13013 อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร  1  1    1  1      
11. สค 02001 การทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชน                  ทอ.2
รวม
  48  24/ทอ.24  48  *41/
ทอ.7
**38/
ทอ.10   40/ทอ.8  36/ทอ.12  36/ทอ.12  ***37/ทอ.11
****33/ทอ.15

หมายเหตุ  1. เทียบโอน ประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียน
2. * สมาชิกสหกรณ์ ลงทะเบียน 41 หน่วยกิต เทียบโอน ได้ 7 หน่วยกิต
     ** ผู้นำสหกรณ์ ลงทะเบียน 38 หน่วยกิต เทียบโอนได้ 10 หน่วยกิต
         ไม่ต้องลงทะเบียน รายวิชา พท 12003 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (1)
               สค 12001 ภัยแล้ง (1) และ สค 12002 อุทกภัย (1)
    3. ***อสม. ลงทะเบียน 37 หน่วยกิต เทียบโอนได้ 11 หน่วยกิต
     ****อสม.ดีเด่น ลงทะเบียน 33 หน่วยกิต เทียบโอนได้ 15 หน่วยกิต
         ไม่ต้องลงทะเบียน รายวิชา ทร 02015 แฟ้มสะสมงาน (1)
              สค การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย (3)
    4. กรณีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่ไม่ประสงค์จะเทียบโอนในระดับนี้ ให้ลงทะเบียนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
     และศึกษาต่อทั่วไป
    5. ทอ. หมายถึง เทียบโอน , ตัวเลข หมายถึง จำนวนหน่วยกิต
โดย : กศน.ศรีสำโรง/ssr_nfe@sukho.nfe.go.th    ไอพี : 119.42.100.10

ความคิดเห็นที่ 4
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 00:58:22
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับ ประถมศึกษา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาต่อทั่วไป
------------------
สาระทักษะการเรียนรู้
  รายวิชาบังคับ
    ทร 11001  ทักษะการเรียนรู้        5   หน่วยกิต

  รายวิชาเลือก
    ทร 02015   แฟ้มสะสมงาน        1   หน่วยกิต      ทร 02019  เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน    1   หน่วยกิต
    ทร 02021  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน      1   หน่วยกิต

สาระความรู้พื้นฐาน
  รายวิชาบังคับ
    พท 11001  ภาษาไทย        3   หน่วยกิต
    พต 11001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3   หน่วยกิต
    พค 11001  คณิตศาสตร์        3   หน่วยกิต
    พว 11001  วิทยาศาสตร์        3   หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
    พท 12003  การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต    1   หน่วยกิต

สาระการประกอบอาชีพ
  รายวิชาบังคับ
    อช 11001  ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ      2   หน่วยกิต
    อช 11002  ทักษะการประกอบอาชีพ      4   หน่วยกิต
    อช 11003  พัฒนาอาชีพให้มีอยู่ มีกิน      2   หน่วยกิต

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
  รายวิชาบังคับ
    ทช 11001  เศรษฐกิจพอเพียง      1  หน่วยกิต
    ทช 11002  สุขศึกษา พลศึกษา      2  หน่วยกิต
    ทช 11003  ศิลปศึกษา        2  หน่วยกิตสาระการพัฒนาสังคม
  รายวิชาบังคับ
    สค 11001  สังคมศึกษา        3  หน่วยกิต
    สค 11002  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง      2  หน่วยกิต
    สค 11003  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม    1  หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
    สค 12001  ภัยแล้ง          1  หน่วยกิต
    สค 12002  อุทกภัย          1  หน่วยกิต
    สค    การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  3  หน่วยกิต
    สค    คุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต    1  หน่วยกิต
    สค    มารยาทในสังคมไทย      1  หน่วยกิต
    สค    อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร  1  หน่วยกิต

            รวม     48  หน่วยกิต
    โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
  หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาต่อทั่วไป  
------------------
สาระทักษะการเรียนรู้
  รายวิชาบังคับ
    ทร 21001  ทักษะการเรียนรู้        5   หน่วยกิต

  รายวิชาเลือก
    ทร 02002   เทคนิคการแก้ปัญหา      1   หน่วยกิต      ทร 02004  ทักษะการคิด        1   หน่วยกิต
    ทร 02005  การรู้จักตนเอง        1   หน่วยกิต
    ทร 02006  โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  3  หน่วยกิต

สาระความรู้พื้นฐาน
  รายวิชาบังคับ
    พท 21001  ภาษาไทย        4   หน่วยกิต
    พต 21001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน    4   หน่วยกิต
    พค 21001  คณิตศาสตร์        4   หน่วยกิต
    พว 21001  วิทยาศาสตร์        4   หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
    พท 22003  บันทึกไว้ได้ประโยชน์      1   หน่วยกิต
    พท 22006  การเขียนจดหมายสมัครงาน    1  หน่วยกิต

สาระการประกอบอาชีพ
  รายวิชาบังคับ
    อช 21001  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ      2   หน่วยกิต
    อช 21002  ทักษะการพัฒนาอาชีพ      4   หน่วยกิต
    อช 21003  พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง    2   หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
    อช 02007  หลักการเกษตรอินทรีย์      2  หน่วยกิต
    อช 02017  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร    1  หน่วยกิต
    อช 02019  สินเชื่อการเกษตร      1  หน่วยกิต

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
  รายวิชาบังคับ
    ทช 21001  เศรษฐกิจพอเพียง      1  หน่วยกิต
    ทช 21002  สุขศึกษา พลศึกษา      2  หน่วยกิต
    ทช 21003  ศิลปศึกษา        2  หน่วยกิต

สาระการพัฒนาสังคม
  รายวิชาบังคับ
    สค 21001  สังคมศึกษา        3  หน่วยกิต
    สค 21002  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง      2  หน่วยกิต
    สค 21003  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม    1  หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
    สค     คุณธรรมในการครองเรือน      1  หน่วยกิต
    สค     แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
สุโขทัย(3)        3  หน่วยกิต

            รวม     56  หน่วยกิต
    


โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาต่อทั่วไป
------------------
สาระทักษะการเรียนรู้
  รายวิชาบังคับ
    ทร 31001  ทักษะการเรียนรู้        5   หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
    ทร 02003   ทักษะการตัดสินใจ      1   หน่วยกิต      ทร 02009  การอ่านเพื่อความเข้าใจ      1   หน่วยกิต
    ทร 02010  แผนพัฒนาความคิด (Mind Map)    1   หน่วยกิต
    ทร 02011  ทักษะการพูด        1  หน่วยกิต
    ทร 02014  ทักษะการจำ        1  หน่วยกิต
    ทร 02016  การสร้างวินัยตนเอง      1  หน่วยกิต

สาระความรู้พื้นฐาน
  รายวิชาบังคับ
    พท 31001  ภาษาไทย        5   หน่วยกิต
    พต 31001  ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม    5   หน่วยกิต
    พค 31001  คณิตศาสตร์        5   หน่วยกิต
    พว 31001  วิทยาศาสตร์        5   หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
    พท 32017  การเขียนโครงการ      1   หน่วยกิต

สาระการประกอบอาชีพ
  รายวิชาบังคับ
    อช 31001  ช่องทางการขยายอาชีพ      2   หน่วยกิต
    อช 31002  ทักษะการขยายอาชีพ      4   หน่วยกิต
    อช 31003  พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง    2   หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
    อช 33028  การทำบัญชีเบื้องต้น      3  หน่วยกิต
    อช     สหกรณ์ในประเทศไทย      3  หน่วยกิต
    อช    การจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ    3  หน่วยกิต

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
  รายวิชาบังคับ
    ทช 31001  เศรษฐกิจพอเพียง      1  หน่วยกิต
    ทช 31002  สุขศึกษา พลศึกษา      2  หน่วยกิต
    ทช 31003  ศิลปศึกษา        2  หน่วยกิต

สาระการพัฒนาสังคม
  รายวิชาบังคับ
    สค 31001  สังคมศึกษา        3  หน่วยกิต
    สค 31002  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง      2  หน่วยกิต
    สค 31003  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม    1  หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก
    สค 32010  การละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม        1  หน่วยกิต
    สค 33022  ความมั่นคงสงบสุขของชุมชน    1  หน่วยกิต
    สค 02001  การทำแผนปฏิบัติการ
        เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน  2  หน่วยกิต
    สค     คุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย    3  หน่วยกิต
    สค    การพัฒนาความเป็นผู้นำ      3  หน่วยกิต
    สค    สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี
        ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต    3  หน่วยกิต
    สค     คุณธรรมในการประกอบอาชีพ    3  หน่วยกิต

            รวม     76  หน่วยกิต
โดย : กศน.ศรีสำโรง/ssr_nfe@sukho.nfe.go.th    ไอพี : 119.42.100.10

ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:05:25
ได้รับความรู้ดีค่ะ
โดย : pak0215kim@hotmail.com    ไอพี : 182.93.198.161ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ [กด F5 ถ้ารหัสไม่ชัดเจน]
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ mocyc@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา ระบบ MIS  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน : ระบบ N-NET) อบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ Guru กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ETV ศูนย์รวมสื่อ SchoolNet ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา You-Learning สถานีวิทยุศึกษา อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย googleapps สถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวของกศน. สอนทำเว็ป
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ