[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 


เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ผอ.ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ
หัวข้อเรื่อง : การจัดการศึกษาแก่ผู้สูงอายุ : อีกเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่เรามิอาจลืม

อาทิตย์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2555

คะแนน vote :  

 
การจัดการศึกษาแก่ผู้สูงอายุ : อีกเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่เรามิอาจลืม
                                                                โดย นายปัณณพงศ์  ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
          เมื่อเอ่ยถึงผู้สูงอายุหลายคนมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่ และเป็นวัยที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะถามถึง ทั้งๆที่เป็นอีกช่วงวัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งของชีวิตที่ทุกๆคนจักต้องเวียนว่ายไปให้ถึง ยกเว้นผู้ที่ประมาทหรือบุญน้อยถึงแก่ความตายไปเสียก่อนในวัยอันสมควร  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,พ.ร.บ.ผู้สูงอายุฯ,พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯเป็นสิ่งยืนยันได้บ้างว่าต่อไปนี้สังคมเราต้องดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการจัดการศึกษาแก่ผู้สูงอายุไปตลอดชีวิต  เพราะผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน มีประสบการณ์ในทุกๆด้านต่อการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนสังคมเราตลอดมา พวกเราอนุชนรุ่นหลังสมควรที่จะให้ความเคารพยกย่องและจักต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง  กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ตั้งแต่ปี 2553 คือ จากจำนวนประชากร 67.4 ล้านคน มีผู้สูงอายุสูงถึง 8.01 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการเป็นผู้สูงอายุจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ของท่านเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ลดลงหรือขาดหายไปเพราะต้องหยุดทำงาน การปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลาน ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข หรือการต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพซึ่งมีแต่จะเสื่อมถอยไปตามวัย
            สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีบทบาทและภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุโขทัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย ภายใต้โครงการ”ด้วยรักและห่วงใยผู้สูงอายุ”  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รู้จักรักษาสุขภาพตัวเอง รวมทั้งให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาท มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆของครอบครัว ชุมชนสังคม การจัดการศึกษาแก่ผู้สูงอายุดังกล่าวบูรณาการทั้งด้านทักษะชีวิตการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อาชีพหลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ เน้นอาชีพเสริมประเภทหัตถกรรม การจักสานใช้แรงงานเบาๆเพื่อสร้างรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการแก้โรคเหงาของผู้สูงอายุได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขเข้าไปช่วยดูแลให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอานามัย ฯลฯ
            ซึ่งการจัดการศึกษา/กิจกรรมต่างๆที่จัดให้ผู้สูงอายุนี้ก็ได้รับความพึงพอใจในความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้จะใช้ระยะเวลาไม่มากก็ตาม  แต่ที่สำคัญคือเป็นจุดประสานเพื่อร่วมผนึกกำลังจากทุกฝ่ายให้มีจิตสำนึกที่จะหันมาช่วยกันดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุกันเพิ่มมากขึ้น       
          ครู กศน.ตำบล เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการประสานจัดกิจกรรมให้การศึกษา คลุกคลีเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุด้วยดีตลอดมา ผู้เขียนได้มีโอกาสลงไปร่วมกิจกรรมและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในหลายๆพื้นที่จะพบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุหลายๆกลุ่มที่ร่วมกันทำกิจกรรมกันอยู่ จะมีอายุไล่เลี่ยกันจะห่างกันบ้างประมาณ 2- 5 ปีเท่านั้น บางคนก็ทำงานไป คุยไป บางคนก็หัวเราะเมื่อพูดถึงอดีตที่ผ่านมา บางคนก็นอนคงเหนื่อยหรือเมื่อยเพราะสุขภาพวัยชรา บางคนก็กินยา ทำให้ผู้เขียนได้ฉุดคิดเมื่อได้เห็น  “เทียนค่อนเล่ม
             .....เทียนค่อนเล่ม.....เห็นเทียนใกล้หมด สีขาว สีเหลืองหลายสิบเล่ม บางเล่มก็ล้ม บางเล่มก็ยังตั้งวางอยู่ เทียนเหล่านั้นถูกทิ้งไว้อย่างระเกะระกะหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวิหาร หลายเล่มมีคราบน้ำตาเทียนเกาะติดอยู่ตามลำเทียน บางเล่มคงถูกปล่อยทิ้งไว้นาน คงจะนานมากจนทำให้สีของเทียนหม่นหมอง น่าเสียดายขาดคนสนใจนำไปจุดใหม่ เทียนค่อนเล่มเหล่านี้หากนำมาจุดใหม่อีกครั้งคงให้แสงสว่างมากมายแก่ผู้จุด ถึงแม้จะเป็นระยะสั้นๆก็ตาม  ผู้เขียนนั่งมองเทียนค่อนเล่มเหล่านี้เสียนานทำให้อดคิดถึงคนชรา ผู้สูงอายุหลายๆคนที่นั่งรวมกันอยู่ตรงนี้..ช่างเหมือนเทียนใกล้หมดเหล่านี้เสียจริง  ช่วงวันและเวลาของคนชราเหล่านี้อาจสั้นยาวต่างกันตามสังขารและอายุขัยของแต่ละคน....... 
            พ่อลุงแก้ว  นันทะวงค์ อายุ 67 ปี ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านเชิงผา  ตำบลดงกลาง  อำเภอทุ่ง
เสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย ได้เอ่ยก่อนจากกันในวันที่เราไปเยี่ยมเยือนว่า “ อย่าลืมพวกเรานะ แวะมาเยี่ยมหากันบ้างหากมีเวลา ได้พบหน้าลูกหน้าหลานมันดีใจ ได้พูดคุยกันก็สนุกคลายเหงาไปได้บ้าง” เป็นคำพูดที่ออกมาจากใจจริง ถึงแม้พูดไม่ค่อยดัง ฟังไม่ค่อยชัด แต่เป็นน้ำเสียงที่พยายามขอกำลังใจและขอมีใครเข้าใจพวกเขาบ้าง
              จากการจัดการศึกษา/กิจกรรมที่หยิบยื่นให้กับผู้สูงอายุนี้ แม้จะเป็นเพียงน้อยนิดแต่ก็เปรียบเสมือนการให้ยาบำรุงจิตใจ เป็นพลังใจให้เขาเหล่านั้นได้ต่อสู้ชีวิต ได้ศึกษาโลกของชีวิตไปตราบจนถึงวาระสุดท้าย นั่นแหละคือการศึกษาตลอดชีวิตใช่หรือไม่
�x �������สู้ชีวิต ได้ศึกษาโลกของชีวิตไปตราบจนถึงวาระสุดท้าย นั่นแหละคือการศึกษาตลอดชีวิตใช่หรือไม่
 


เข้าชม : 1538


ผอ.ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทยมีใจเหมือนแม่ 17 / ก.ย. / 2555
      ก้าวใหม่ของผู้บริหารต้องบูรณาการวิธีคิด 2 / ก.ย. / 2555
      การจัดการศึกษาแก่ผู้สูงอายุ : อีกเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่เรามิอาจลืม 2 / ก.ย. / 2555
      ความด้อยโอกาสทางการศึกษาภาระที่ส่างไม่รู้จบ 31 / ม.ค. / 2555
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ [กด F5 ถ้ารหัสไม่ชัดเจน]
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ mocyc@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นางสาวยุพาพิน ดิษสวน