02 ต.ค. 2558 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน กศน.สวรรคโลก รับ
01 ต.ค. 2558 รายงานการควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 ต.ค. 2558 รายงานเงินนอกงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ก.ย. 2558 ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบลงทุน) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ย. 2558 ส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ย. 2558 ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน กศน.สวรรคโลก รับ
25 ก.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปี2559 กศน.คีรีมาศ รับ
25 ก.ย. 2558 รายงานผลการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ย. 2558 รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ก.ย. 2558 สรุปศูนย์ฝึกอาชีพ 58 กศน.ศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
22 ก.ย. 2558 การจัดทำคำขอต้้งงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 งบลงทุน กศน.สวรรคโลก รับ
18 ก.ย. 2558 ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ย. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ย. 2558 ก.พ.ร กศน.คีรีมาศ รับ
18 ก.ย. 2558 รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 ก.ย. 2558 รายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชน กศน.สวรรคโลก รับ
15 ก.ย. 2558 ส่งจดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ก.ย. 2558 ส่งข่าวเดือน ส.ค กศน.คีรีมาศ รับ
15 ก.ย. 2558 ขอเชิยประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน ครั้งท่ี 8/58 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
14 ก.ย. 2558 ข่าวเดือนสิงหาคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ก.ย. 2558 จดหมายข่าวเดือ&# กศน.สวรรคโลก รับ
12 ก.ย. 2558 ส่งแผ่นการใช้เ&# กศน.คีรีมาศ รับ
12 ก.ย. 2558 การส่งเสริมการ&# กศน.ศรีนคร รับ
09 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีนคร รับ
09 ก.ย. 2558 ส่ง กผ 02 กศน.ศรีนคร รับ
07 ก.ย. 2558 การขอเบิกจ่ายเงิน กศน.ศรีนคร รับ
04 ก.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีว่าการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.ย. 2558 ส่งแบบสำรวจจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.ย. 2558 รายงานการจัดนิทรรศการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.ย. 2558 ส่งข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.ย. 2558 MOU วิทยาลัยการอาชีพ กศน.ศรีสำโรง รับ
04 ก.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำข้อมูลฯ กศน.สวรรคโลก รับ
04 ก.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาตร์สนองนโยบายเร่งด่วนฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ก.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศษสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กศน.ศรีสำโรง รับ
03 ก.ย. 2558 รายงานข้อมูลสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
02 ก.ย. 2558 ขอส่งนักศึกษา กศน.เข้ารับการสอบแบบระบบ E-Exam กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งคืนงบประมาณ ประจำปี 2558 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 ตามแบบ กศน.กผ.01 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 (กันไว้ใช้เหลื่อมปี) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งคืนงบประมาณ ประจำปี 2558 ธุรการ รับ
31 ส.ค. 2558 ส่งเงินค่อเนืองสาธารณูปโภคคืน กศน.คีรีมาศ รับ
31 ส.ค. 2558 ส่งแผนขวาง 59 กศน.คีรีมาศ รับ
31 ส.ค. 2558 การคัดเลือกบุคคล/องค์กรฯ เพ่ือรับเกียรติบัตรใน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"ประจำปี 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
31 ส.ค. 2558 ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
31 ส.ค. 2558 ขอส่งรายชื่อบุคคล/องค์กร เพื่อรับเกียรติบัตร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ส.ค. 2558 แบบตอบรับ ครู กศน.ผู้เข้าร่วม กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
28 ส.ค. 2558 การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
28 ส.ค. 2558 การอบรมสัมมนาครู หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV.รุ่นที่ 1 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
26 ส.ค. 2558 ส่ง การดำเนินงาน “บ้านหนังสือชุมชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ส.ค. 2558 การดำเนินงาน บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 ส.ค. 2558 ส่งเงินคืนงบประมาณ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 ส.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 ส.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ส.ค. 2558 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กศน.ศรีนคร รับ
21 ส.ค. 2558 แก้ไขแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ส.ค. 2558 ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี งบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ส.ค. 2558 ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 (กันไว้ใช้เหลือมปี) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ส.ค. 2558 เร่งรัดการเบิกจ่าย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ส.ค. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ส.ค. 2558 การดำเนินงานจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 ส.ค. 2558 ส่งคืนเงินงบประมาณ กศน.สวรรคโลก รับ
10 ส.ค. 2558 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ กศน.ศรีนคร รับ
10 ส.ค. 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ส.ค. 2558 การเสนอรายชื่อแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์สอบ N-NET กศน.ศรีนคร รับ
05 ส.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ส.ค. 2558 การดำเนินงานจักการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ส.ค. 2558 เพิ่มคะแนนสอบ Post-test 60 ข้อ กศน.สวรรคโลก รับ
02 ส.ค. 2558 ข้าราชการและบุคลากรทางศึกษารักษาการในตำแหน่ง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 ก.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ก.ค. 2558 การดำเนินการสอบ N-Net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 ก.ค. 2558 ตรวจสอบผลความถูกต้องการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.สวรรคโลก รับ
28 ก.ค. 2558 การสำรวจสถานศึกษาที่ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 ก.ค. 2558 รายงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานอาเซียน กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ค. 2558 ส่งแบบรายงานสำรวจสถานศึกษารณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย กศน.สวรรคโลก รับ
23 ก.ค. 2558 การสำรวจสถานศึกษาที่ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดสุโขทัย กศน.ศรีนคร รับ
22 ก.ค. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 ก.ค. 2558 ส่งรายงานตามนโยบาย กศน.คีรีมาศ รับ
21 ก.ค. 2558 ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ กศน.สวรรคโลก รับ
21 ก.ค. 2558 การประกวดเพื่อคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนรักการอ่านต้นแบบ กศน.คีรีมาศ รับ
21 ก.ค. 2558 ส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารัดฯสยามบรมราชกุมารี กศน.ศรีนคร รับ
10 ก.ค. 2558 รายงานผลการตรวจราชการรอบสอง กศน.สวรรคโลก รับ
10 ก.ค. 2558 การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านของ อปท. กศน.คีรีมาศ รับ
08 ก.ค. 2558 ตอบแบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการกศน. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กศน.สวรรคโลก รับ
07 ก.ค. 2558 การประกวดเพื่อคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนรักการอ่านต้นแบบ ประจำปี 2558 กศน.ศรีนคร รับ
03 ก.ค. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต้านยาเสพติด กศน.ศรีสำโรง รับ
02 ก.ค. 2558 เชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ก.ค. 2558 รายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ และ ๑.๖ กศน.ศรีนคร รับ
01 ก.ค. 2558 การรายงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 กศน.ศรีสำโรง รับ
01 ก.ค. 2558 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กศน.ศรีสำโรง รับ
01 ก.ค. 2558 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กศน.ศรีสำโรง รับ
30 มิ.ย. 2558 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 มิ.ย. 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 มิ.ย. 2558 นำส่งรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ และ ๑.๖ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 มิ.ย. 2558 ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 มิ.ย. 2558 รายงานตามคำรับรอง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 มิ.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กศน.สวรรคโลก รับ
26 มิ.ย. 2558 การรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2558 กศน.ศรีสำโรง รับ
22 มิ.ย. 2558 รายงานการประกันคุณภาพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 มิ.ย. 2558 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 มิ.ย. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 มิ.ย. 2558 ส่งใบตอบรับ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องครูยุคใหม่ทำอย่างไรเก่ง ดีงาม กศน.ศรีนคร รับ
19 มิ.ย. 2558 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูยุคใหม่ทำอย่างไรให้เด็กเก่ง ดี งาม กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
18 มิ.ย. 2558 ส่งแผนไตรมาส3-4 58 กศน.คีรีมาศ รับ
18 มิ.ย. 2558 ส่ง การคัดเลือกชุมชนรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.ศรีนคร รับ
18 มิ.ย. 2558 ส่ง การคัดเลือกชุมชนรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 มิ.ย. 2558 การคัดเลือกชุมชนรักการอ่านต้นแบบ ประจำปี 2558 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 มิ.ย. 2558 ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรม กศน.สวรรคโลก รับ
16 มิ.ย. 2558 ขอยื่นแบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
15 มิ.ย. 2558 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 มิ.ย. 2558 การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
10 มิ.ย. 2558 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 มิ.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 มิ.ย. 2558 แจ้งข้อมูลซ้ำซ้อนบ้านหนังสือชุมชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มิ.ย. 2558 จัดส่งแผนการนิเทศการจัดการศึกษาพื้นฐานฯ แบบพบกลุ่ม กศน.ตำบล กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 มิ.ย. 2558 ขอสนับสนุนสื่อหนังสือเรียนรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน (พว 02027) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 มิ.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ครั้งที่ ๒ กศน.สวรรคโลก รับ
05 มิ.ย. 2558 โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
05 มิ.ย. 2558 ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม ETV กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
05 มิ.ย. 2558 ส่งบัญชีลงเวลาผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 มิ.ย. 2558 รายงานผล จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน โดยวิธีสอบราคา ภาคเรียนที่ 1/2558 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 มิ.ย. 2558 หารือการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.สวรรคโลก รับ
03 มิ.ย. 2558 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู กศน. โดยใช้สื่อ ETV กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
03 มิ.ย. 2558 รายงานผลการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการ กศน.สวรรคโลก รับ
02 มิ.ย. 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 มิ.ย. 2558 นำส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 พ.ค. 2558 รายงานข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไต่ระดับ) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 พ.ค. 2558 ร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชุดใหม่ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 พ.ค. 2558 **ขอฝาก ประกาศสอบราคา ขึ้นหน้าเว็บ กศน.จังหวัดสุโขทัย 2 ฉบับ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
28 พ.ค. 2558 ร่างมาตราฐาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 พ.ค. 2558 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 พ.ค. 2558 ส่ง แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 พ.ค. 2558 ฝากส่งประกาศสอบราคาขึ้นเวปไซต์ กศน.สวรรคโลก รับ
26 พ.ค. 2558 ส่งร่างมาตรฐาน & กศน.คีรีมาศ รับ
26 พ.ค. 2558 ข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 พ.ค. 2558 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่วด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ค. 2558 ร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชุดใหม่ กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ค. 2558 สำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำ กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ค. 2558 ส่งผลการสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 พ.ค. 2558 ส่งสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 พ.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
18 พ.ค. 2558 **ขอฝาก ประกาศสอบราคา ขึ้นหน้าเว็บ กศน.จังหวัดสุโขทัย กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 พ.ค. 2558 ส่งข้อมูลนักศึกษาพิการ กศน.สวรรคโลก รับ
15 พ.ค. 2558 ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ กศน.ศรีสำโรง รับ
15 พ.ค. 2558 การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 พ.ค. 2558 ข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
14 พ.ค. 2558 รายชื่ออบรมโครงการ 25 พ.ค.58 อบต.หนองกระดิ่ง กศน.คีรีมาศ รับ
12 พ.ค. 2558 นำส่งแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิจัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 พ.ค. 2558 แบบสำรวจเทคโนโลยี กศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 พ.ค. 2558 การสำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร วิจัย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 พ.ค. 2558 รายงานข้อมูล จำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ค. 2558 แบบรายงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ค. 2558 สงแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ค. 2558 ส่งแบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กศน.ศรีสำโรง รับ
08 พ.ค. 2558 ส่งผลงานคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนดีเด่นฯ ปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 พ.ค. 2558 นำส่งรายชื่อกรรมการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 พ.ค. 2558 สำรวจข้อมูลบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 พ.ค. 2558 แบบสำรวจข้อมูลจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท กศน.ศรีนคร รับ
07 พ.ค. 2558 ส่งผลการสำรวจบ้านหนังสืออัจฉริยะและบ้านหนังสือฯที่รับหนังสือจาก อปท. กศน.ศรีนคร รับ
07 พ.ค. 2558 นำส่งแบบเสนอชื่อกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคลากร กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ค. 2558 แบบเสนอชื่อกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคลากร กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
07 พ.ค. 2558 ส่งผลการสำรวจบ้านหนังสืออัจฉริยะและบ้านหนังสือฯที่รับหนังสือจาก อปท. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 พ.ค. 2558 การรายงานผลการปฎิบัติงานตามคำรองปฏิบัติงานตามคำรองรองปฎิบัติรราชการ ประจำ 2558 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 พ.ค. 2558 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 พ.ค. 2558 ส่งแบบสำรวจความพร้อม กศน.ตำบล เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 พ.ค. 2558 แบบสำรวจข้อมูลจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 พ.ค. 2558 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ครั้งที่2 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
30 เม.ย. 2558 การสำรวจการรับ-หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสารประจำบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.คีรีมาศ รับ
30 เม.ย. 2558 ส่งรายชื่ออบรม&# กศน.ศรีนคร รับ
30 เม.ย. 2558 ส่งรายชื่ออบรมทำแผนทำแผนจุลภาค กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 เม.ย. 2558 แก้ไข รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ทำแผนจุลภาค กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 เม.ย. 2558 ส่งรายชื่อครูอบรมทำแผนจุลภาค กศน.ศรีสำโรง รับ
28 เม.ย. 2558 ขอส่งข่าว เดือน เมษายน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
27 เม.ย. 2558 ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน รอบ 6เดือน กศน.คีรีมาศ รับ
27 เม.ย. 2558 ส่ง ให้ พี่สมร แบบสำรวจที่อ่านหนังสือ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 เม.ย. 2558 กำหนดการอบรม ใช้งานแหล่งเชื่อมโยง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 เม.ย. 2558 ฝากให้ พี่สมร คู่มือการใช้งานแหล่งเชื่อมโยง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 เม.ย. 2558 ฝากให้ พี่สมร คู่มือการใช้งานแหล่งเชื่อมโยง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
23 เม.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 เม.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 เม.ย. 2558 ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 เม.ย. 2558 ส่งรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 เม.ย. 2558 รายงานประกันภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 เม.ย. 2558 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 (รอบ 6 เดือน) กศน.ศรีสำโรง รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 เม.ย. 2558 แจ้งรายชื่อครูผู้สอนเพ่ือเข้าร่วมพัฒนาฯ (N-NET) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 เม.ย. 2558 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานความดีในปีมหามงคล กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 เม.ย. 2558 การจัดสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกาาทางไกล กศน.ศรีสำโรง รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ปี ๒๕๕๘ กศน.ศรีนคร รับ