08 ก.พ. 2559 ส่งแผนปฎิบัติการโครงการพัฒนาคนตลอดชีวิต กศน.ศรีนคร รับ
08 ก.พ. 2559 แผนปฎิบัติการโครงการพัฒนาคนตลอดชีวิต กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ก.พ. 2559 สำรวจข้อมูลการใช้สื่อ ETV.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.พ. 2559 ติดตามการใช้สื่อประกอบการเรียนสาระความรู้พื้นฐาน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ก.พ. 2559 รายชื่อคณะกรรมการสนามสอบเทียบระดับการศึกษาฯ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 ก.พ. 2559 ข่าวเดือนมกราคม กศน.สวรรคโลก รับ
02 ก.พ. 2559 รายงานETV กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ม.ค. 2559 รายงานติดตามการใช้สื่อประกอบการเรียนสาระความรู้พื้นฐาน กศน.ศรีนคร รับ
28 ม.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
27 ม.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับการรับมอบเข็มฯ และเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี กศน.ศรีนคร รับ
26 ม.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
22 ม.ค. 2559 รายงานการจัดกิจกรรม กศน.คีรีมาศ รับ
20 ม.ค. 2559 ยืมเงิน งบประมาณ 59 กศน.คีรีมาศ รับ
20 ม.ค. 2559 สั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2/2558 กศน.ศรีนคร รับ
20 ม.ค. 2559 รายงานโครงการ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ศรีนคร รับ
19 ม.ค. 2559 ส่งรายงานโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “ หนึ่ง คน หนึ่งอาชีพ ” กศน.คีรีมาศ รับ
19 ม.ค. 2559 แบบรายงานโครงการกศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ กศน.สวรรคโลก รับ
19 ม.ค. 2559 รายงานโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 ม.ค. 2559 แบบสำรวจข้อมูลที่ตั้ง กศน.ตำบล ในเขตอำเภอศรีสำโรง กศน.ศรีสำโรง รับ
15 ม.ค. 2559 ขอนุญาตไปราชการ กศน.ศรีนคร รับ
11 ม.ค. 2559 ยืนยันแผน ปี 59 กศน.อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
11 ม.ค. 2559 รายงานหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ม.ค. 2559 ส่งยอดข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.สวรรคโลก รับ
07 ม.ค. 2559 ข่าวเดือนธันวาคม กศน.สวรรคโลก รับ
06 ม.ค. 2559 เสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ กศน.ศรีนคร รับ
05 ม.ค. 2559 โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หน่ึงคน หน่ึงอาชีพ" กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ม.ค. 2559 ส่งแผนการจัดฝึกอาชีพตามโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ศรีนคร รับ
04 ม.ค. 2559 ส่งแผนอาชีพหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ม.ค. 2559 ส่งแผนจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.สวรรคโลก รับ
30 ธ.ค. 2558 การสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 ธ.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ธ.ค. 2558 การสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.สวรรคโลก รับ
29 ธ.ค. 2558 การอบรมบุคลากรผู้นิเทศภายในสถานศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ธ.ค. 2558 ส่งรายชื่อกรรมการสอบ n-net กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ธ.ค. 2558 แบบตอบรับการอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่นิเทศภายในสถานศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
24 ธ.ค. 2558 นำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมรับเกียรติบัตรในงานวันครู ประจำปี 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ธ.ค. 2558 ส่งรายชื่อคณะกรรมการทดสอบประเมินคุณภาพ ฯ n-net กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 ธ.ค. 2558 การจัดงานวันครูและรับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู 59 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 ธ.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมเกียรติบัตร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
23 ธ.ค. 2558 ส่งเงินคืน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
23 ธ.ค. 2558 ยืนยันคำรับรองแผนปฏิบัติการครู กศน.ตำบลฯ กศน.ศรีนคร รับ
22 ธ.ค. 2558 ยืนยันแผน สวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
22 ธ.ค. 2558 ยืนแผนแผนงบประมาณ2559 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ธ.ค. 2558 ตรวจสอบความถูกต้องแผนปฏิบัติการ ครู กศน.ตำบลและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 25589 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
22 ธ.ค. 2558 แผนงานยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ธ.ค. 2558 ส่งคำรับรองและแผนปฏิบัติราชการ กศน.อำเภอศรีสำโรง กศน.ศรีสำโรง รับ
21 ธ.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับ งานวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558 กศน.ศรีนคร รับ
21 ธ.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมยุวกาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา กศน.ศรีนคร รับ
17 ธ.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตร ในวันครู ประจำปี 2559 กศน.ศรีนคร รับ
16 ธ.ค. 2558 การสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.ศรีนคร รับ
16 ธ.ค. 2558 การสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 ธ.ค. 2558 ยืมเงินเหลื่อมปี กศน.คีรีมาศ รับ
15 ธ.ค. 2558 รายงานยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 ธ.ค. 2558 ส่งแบบสรุปจัดตั้งและขอความเห็นชอบ กศน.สวรรคโลก รับ
14 ธ.ค. 2558 สรุปข้อมูลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 ธ.ค. 2558 ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้เรียน ปวช. กศน.ศรีนคร รับ
09 ธ.ค. 2558 จัดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 รายการค่าก่อสร้าง กศน.ตำบล กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 ธ.ค. 2558 โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย กศน.ศรีนคร รับ
08 ธ.ค. 2558 รายการก่อสร้าง กศน.ตำบล กศน.สวรรคโลก รับ
08 ธ.ค. 2558 จัดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการค่าก่อสร้าง กศน.ตำบล กศน.เมืองสุโขทัย รับ
08 ธ.ค. 2558 ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 รายการค่าก่อสร้าง กศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 ธ.ค. 2558 ข่าวเดือนพฤศจิกายน กศน.สวรรคโลก รับ
08 ธ.ค. 2558 ส่งข่าว พ.ย 58 กศน.คีรีมาศ รับ
08 ธ.ค. 2558 best practice กศน.ศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
03 ธ.ค. 2558 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ธ.ค. 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
03 ธ.ค. 2558 ส่งจดหมายข่าว เดือน พฤศจิกายน 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ธ.ค. 2558 ส่งข่าวประจำเดือน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 ธ.ค. 2558 รายงานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.สวรรคโลก รับ
24 พ.ย. 2558 สั่งจองสมุดบันทึก ไดอารี่ กศน. 2559 กศน.ศรีนคร รับ
24 พ.ย. 2558 ส่ง SAR 58 กศน.คีรีมาศ รับ
24 พ.ย. 2558 กศน.อำเภอคีรีมาศ ส่ง SAR 58 กศน.คีรีมาศ รับ
24 พ.ย. 2558 ส่ง SAR 58 กศน.คีรีมาศ รับ
20 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติการ ครูและบุคลากร กศน.สวรรคโลก รับ
20 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติการปี 2559 กศน.ตำบล กศน.สวรรคโลก รับ
20 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการและคำรับรอง (แก้ไข 19 พ.ย.2558) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 พ.ย. 2558 แผนปี 2559 ปรับปรุง กศน.สวรรคโลก รับ
19 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการกศน.อำเภอศรีสำโรง กศน.ศรีสำโรง รับ
19 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอศรีนครและคำรับรอง แก้ไข ครั้งที่ 7 กศน.ศรีนคร รับ
19 พ.ย. 2558 แผนกศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 พ.ย. 2558 ส่งแผน 59 ใหม่วันนี้ 18 พ.ย.เวลา 19.30 น. กศน.คีรีมาศ รับ
17 พ.ย. 2558 แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการ กศน.สวรรคโลก รับ
17 พ.ย. 2558 แบบสำรวจข้อมูลจ่ายตรงบัญชีเงินเดือน กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
17 พ.ย. 2558 ส่งแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการลูกจ้างประจำ กศน.ศรีสำโรง รับ
17 พ.ย. 2558 นำส่งข้อมูลบุคลากร กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 พ.ย. 2558 แผนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี2559 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 พ.ย. 2558 ช้อมูลข้าราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 พ.ย. 2558 ข้อมูลส่วนบุคคล นายภักดี รัตนสากล กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
12 พ.ย. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย กศน.สวรรคโลก รับ
11 พ.ย. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต “ลดอุบัติเหตุด้านการจราจร กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.ศรีนคร ครั้งที่ 6 กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ย. 2558 แผนตำบล กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ย. 2558 แก้ไขแผนตำบล อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
11 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการและคำรับรอง (ล่าสุด) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการและคำรับรอง (ล่าสุด) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 พ.ย. 2558 แก้ไขแผนปฏิบัติราชการล่าสุด กศน.ศรีสำโรง รับ
11 พ.ย. 2558 แก้ไขแผน 59 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ย. 2558 การจัดงานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เฮือซ่วง) และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 พ.ย. 2558 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ย. 2558 แผนกศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 แก้ไขแผนอำเภอ59 กศน.สวรรคโลก รับ
10 พ.ย. 2558 แจ้งแก้ไขยอดรวมในแผนฯ ที่จังหวัดรวบรวม กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนตำบลคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรองใหม่ 10/17.56 น กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนฯและคำรับรอง (แก้ไขใหม่ล่าสุด 10 พ.ย.58) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล 2559 อำเภอศรีนคร แก้ไขใหม่ กศน.ศรีนคร รับ
10 พ.ย. 2558 แผนตำบล/อำเภอ กศน.สวรรคโลก รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรอง กศน.อำเภอศรีสำโรงทุกตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรอง กศน.อำเภอศรีสำโรงล่าสุด กศน.ศรีสำโรง รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผน กศน.อำเภอศรีนคร ประจำปี 2559 กศน.ศรีนคร รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรอง กศน.อำเภอศรีสำโรงฯ กศน.ศรีสำโรง รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรองฯ กศน.อำเภอ+กศน.ตำบล (แก้ไข 10 พ.ย.58) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2558 การรายงานกิจกรรมทักษะชีวิตลดอุบัติเหตุทางจราจร กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ย. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมทักษะฃีวิต กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำร้องใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ย. 2558 การรายงานกิจกรรมทักษะชีวิตลดอุบัติเหตุทางจราจร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมทักษะฃีวิต กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 แบบรายงานลดอุบัติเหตุด้านการจราจร กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรอง กศน.อำเภอศรีสำโรง กศน.ศรีสำโรง รับ
10 พ.ย. 2558 การจัดมุม ป.ป.ช. มีชีวิต ในห้องสมุดประชาชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผน กศน.อำเภอ (แก้ไข 10 พ.ย.58) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2558 แผนกศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอ (แก้ไข 9 พ.ย.58) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรองใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
09 พ.ย. 2558 คำรับรอง แผน กศน.ตำบล59 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 พ.ย. 2558 เพิ่มเติมคำรับรองปฎิบัติราการ ปี ๕๙ กศน.ศรีนคร รับ
07 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรองฯ กศน.อำเภอ (ส่งใหม่) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ย. 2558 ส่งแผนฯ กศน.อำเภอ (ส่งใหม่) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ย. 2558 แผนอำเภอใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
07 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติการปี 2559 กศน.สวรรคโลก รับ
07 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการ ปี 59 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 พ.ย. 2558 เพิ่มเติม คำรับรองปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการ ปี 59 กศน.ศรีนคร รับ
06 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการ ปี 59 กศน.ศรีนคร รับ
06 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัตการ แผ่นเดียวตำบล กศน.คีรีมาศ รับ
06 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กศน.เมืองสุโขทัย รับ
06 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 พ.ย. 2558 แผนกศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.ศรีนคร รับ
04 พ.ย. 2558 การจัดมุม ป.ป.ช. ใ กศน.ศรีนคร รับ
03 พ.ย. 2558 ข่าวเดือนตุลาค&# กศน.สวรรคโลก รับ
02 พ.ย. 2558 ส่งตัวชีวัด ผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.คีรีมาศ รับ
30 ต.ค. 2558 ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดฯ (ด้านเศรษฐกิจพอเพียง) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 ต.ค. 2558 รายละเอียดตัวชี้วัดพนักงานราชการ *แก้ไขเพิมเติม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ต.ค. 2558 ตัวอย่างรายละเอียดตัวชี้วัดพนักงานราชการ กศน.สวรรคโลก รับ
29 ต.ค. 2558 รายละเอียดตัวชี้วัดพนักงานราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ต.ค. 2558 แผนผังวัดกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ต.ค. 2558 รายละเอียดตัวชี้วัดพนักงานราชการ กศน.ศรีสำโรง รับ
27 ต.ค. 2558 รายงานข้อมูลบุคลากร กศน. กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
22 ต.ค. 2558 การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมผู้สูงอายุ กศน.สวรรคโลก รับ
22 ต.ค. 2558 รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ต.ค. 2558 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน กศน.ศรีนคร รับ
21 ต.ค. 2558 ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 ต.ค. 2558 การลงทะเบียนวิชาเลือกการใช้ไฟฟ้าในชวิตประจำวัน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ต.ค. 2558 การลงทะเบียนวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
20 ต.ค. 2558 ประเมินมาตราฐานกศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ต.ค. 2558 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ กศน.คีรีมาศ รับ
20 ต.ค. 2558 การลงทะเบียนวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 ต.ค. 2558 รายงานผู้สูงอายุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ต.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 ต.ค. 2558 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2559 กศน.ศรีนคร รับ
13 ต.ค. 2558 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กศน.สวรรคโลก รับ
10 ต.ค. 2558 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อเอกสารมาตรฐานบ้านหนังสือชุมชนในเขตภาคเหนือ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 ต.ค. 2558 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อเอกสารมาตรฐานบ้านหนังสือชุมชนในเขตภาคเหนือ กศน.ศรีนคร รับ
09 ต.ค. 2558 ส่งรายชื่ผู้สมัครเรียนธรรมศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
08 ต.ค. 2558 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรฐานบ้านหนังสือชุมชน กศน.สวรรคโลก รับ
08 ต.ค. 2558 ส่ง Bets practice อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
08 ต.ค. 2558 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ตุลาคม 58 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
08 ต.ค. 2558 ส่งจดหมายข่าว เดือนกันยายน 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 ต.ค. 2558 ข่าว ประจำเดือนกันยายน รับ
06 ต.ค. 2558 จดหมายข่าวเดือนกันยายน กศน.สวรรคโลก รับ
06 ต.ค. 2558 ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. อำเภอศรีสัชนาลัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ต.ค. 2558 ขออนุมัติยืมเงินอุดหนุนงบประมาณ (อุดหนุนเหลื่อมปี) เป็นค่าใช้จ่ายขัดอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ต.ค. 2558 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน กศน.สวรรคโลก รับ
01 ต.ค. 2558 รายงานการควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 ต.ค. 2558 รายงานเงินนอกงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ก.ย. 2558 ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบลงทุน) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ย. 2558 ส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ย. 2558 ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน กศน.สวรรคโลก รับ
25 ก.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปี2559 กศน.คีรีมาศ รับ
25 ก.ย. 2558 รายงานผลการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ย. 2558 รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ก.ย. 2558 สรุปศูนย์ฝึกอาชีพ 58 กศน.ศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
22 ก.ย. 2558 การจัดทำคำขอต้้งงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 งบลงทุน กศน.สวรรคโลก รับ
18 ก.ย. 2558 ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ย. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ย. 2558 ก.พ.ร กศน.คีรีมาศ รับ
18 ก.ย. 2558 รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 ก.ย. 2558 รายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชน กศน.สวรรคโลก รับ
15 ก.ย. 2558 ส่งจดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ก.ย. 2558 ส่งข่าวเดือน ส.ค กศน.คีรีมาศ รับ
15 ก.ย. 2558 ขอเชิยประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน ครั้งท่ี 8/58 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
14 ก.ย. 2558 ข่าวเดือนสิงหาคม รับ
14 ก.ย. 2558 จดหมายข่าวเดือ&# กศน.สวรรคโลก รับ
12 ก.ย. 2558 ส่งแผ่นการใช้เ&# กศน.คีรีมาศ รับ
12 ก.ย. 2558 การส่งเสริมการ&# กศน.ศรีนคร รับ
09 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีนคร รับ