21 ส.ค. 2560 ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ส.ค. 2560 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ส.ค. 2560 อบรมระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ส.ค. 2560 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 ส.ค. 2560 โครงการจัดการบริหารขยะมูลฝอย กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 ส.ค. 2560 การจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 ส.ค. 2560 การจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 ส.ค. 2560 แบบตอบรับระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กศน.ศรีนคร รับ
17 ส.ค. 2560 รายงานโครงการขยะฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 ส.ค. 2560 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ส.ค. 2560 ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ส.ค. 2560 ส่งข่าว ส.ค. กศน.คีรีมาศ รับ
10 ส.ค. 2560 ส่งข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ส.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค.2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 ส.ค. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ส.ค. 2560 กิจกรรมเด่นในรอบเดือนกรกฎาคม 60 กศน.ศรีนคร รับ
10 ส.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ส.ค. 2560 กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2560 กศน.สวรรคโลก รับ
31 ก.ค. 2560 ส่งข้อมูลขยะมู&# กศน.ศรีนคร รับ
31 ก.ค. 2560 ส่งรายงานขยะ ก.ค.60 กศน.คีรีมาศ รับ
26 ก.ค. 2560 รายงานขยะ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ค. 2560 แก้ไขแผนการใช้จ่าย งปม.ไตรมาส 4 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2560 แก้ไขแผนการใช้จ่าย งปม.ไตรมาส 4 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2560 นำส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2560 แผนการใช้เงินไ&# กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.ค. 2560 รายงานขยะมูลฝอย กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ค. 2560 ส่งแผนการใช้ งปม. 2560 ไตรมาส 4 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 ก.ค. 2560 ส่งแผนไตรมาศ 4 ใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
20 ก.ค. 2560 รายงานข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 กศน.สวรรคโลก รับ
19 ก.ค. 2560 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 1/2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ค. 2560 ส่งแผน ไตรมาส 4 60 กศน.คีรีมาศ รับ
14 ก.ค. 2560 ส่งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส4 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ก.ค. 2560 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 ก.ค. 2560 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 ก.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
12 ก.ค. 2560 ส่ง กผ03 ปี 61,62 กศน.คีรีมาศ รับ
12 ก.ค. 2560 ส่ง กผ.1-2 ปี 62 กศน.คีรีมาศ รับ
12 ก.ค. 2560 กผ 03 ส่งใหม่ 2561-2562 กศน.ศรีนคร รับ
11 ก.ค. 2560 ส่ง กผ.01-03 กศน.คีรีมาศ รับ
11 ก.ค. 2560 รายงานไตรมาส 3 และอาชีพไตรมาส 3 กศน.คีรีมาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติโครงการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 โครงการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 โครงการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 อนุมัติ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติโครงการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมศาสตร์พระราชา ธุรการ รับ
07 ก.ค. 2560 การตรวจสุขภาพประจำปี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ก.ค. 2560 การรายงานผลการจัดกิจกรรม To Be Number One กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ก.ค. 2560 จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ก.ค. 2560 จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2560 ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
03 ก.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์กงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 ก.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์กงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 ก.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ก.ค. 2560 จดหมายข่าวมิถุนายน 60 กศน.ศรีนคร รับ
01 ก.ค. 2560 ภาพกิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
01 ก.ค. 2560 ภาพกิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
26 มิ.ย. 2560 ทำเนียบครู กศน.2559 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 ธรรมเนียมครู กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 ข้อมูลธรรมเนียมครู กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบข้อมูลธรรมเนียมครู กศน.59 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการ&# กศน.ศรีนคร รับ
26 มิ.ย. 2560 รายงานขยะ มิย.60 กศน.คีรีมาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ ประจำเดือน มิถุ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มิ.ย. 2560 ข้อมูลทำเนียบครู กศน. ประจำปี ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มิ.ย. 2560 ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2559 กศน.ศรีนคร รับ
19 มิ.ย. 2560 ส่งแบบรายงานกิจกรรมขยะ 1-2 กศน.คีรีมาศ รับ
19 มิ.ย. 2560 โครงการอบรมอาเซียนศึกษาเชียงใหม่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 มิ.ย. 2560 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 มิ.ย. 2560 ส่งสัญญายื่มเงิน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 มิ.ย. 2560 ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 มิ.ย. 2560 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 มิ.ย. 2560 แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.คีรีมาศ รับ
12 มิ.ย. 2560 แผนประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.คีรีมาศ รับ
12 มิ.ย. 2560 แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.คีรีมาศ รับ
09 มิ.ย. 2560 รายงานผลการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มิ.ย. 2560 ส่งข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ 1/2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มิ.ย. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา กศน.รอบทดลองระยะที่ ๒ กศน.สวรรคโลก รับ
08 มิ.ย. 2560 ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 มิ.ย. 2560 แผนการจัดกิจกร&# กศน.ศรีนคร รับ
07 มิ.ย. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กศน.ศรีนคร รับ
05 มิ.ย. 2560 รายงานTO BE กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 มิ.ย. 2560 แบบจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง กศน.ศรีนคร รับ
05 มิ.ย. 2560 จดหมายข่าวเดือนพ.ค. ๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
02 มิ.ย. 2560 เร่ืองขออนุญาต&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2560 เร่ืองขออนุญาต&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2560 โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 พ.ค. 2560 ผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มบริหาร&# กศน.ศรีนคร รับ
30 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มข้อมูล & กศน.ศรีนคร รับ
30 พ.ค. 2560 การรายงานผลการจัดกิจกรรม To Be Number One กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 พ.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 พ.ค. 2560 ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
18 พ.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 พ.ค. 2560 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ กศน.ศรีนคร รับ
16 พ.ค. 2560 แจ้งตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
16 พ.ค. 2560 ส่งรายชื่อ การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ค. 2560 ส่งข่าวเมษายน 60 กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ค. 2560 จดหมายข่าวเดือนเมษายน 60 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 พ.ค. 2560 ทบทวนการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 พ.ค. 2560 รายงานการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนชุมชน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 พ.ค. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 พ.ค. 2560 รายงานพัฒนาผุ้เรียน กศน.สวรรคโลก รับ
05 พ.ค. 2560 รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวช. กศน.ศรีนคร รับ
03 พ.ค. 2560 กิจกรรมเดือนเมษายน กศน.สวรรคโลก รับ
02 พ.ค. 2560 จดหมายข่าวเดือนเมษายน ๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
26 เม.ย. 2560 ขออนุุญาตไปราชการ + ขออนุมัติยืมเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
26 เม.ย. 2560 การดำเนินโครงก&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 เม.ย. 2560 ส่งสำรวจการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศน.หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 เม.ย. 2560 ส่งผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม กศน.คีรีมาศ รับ
18 เม.ย. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 เม.ย. 2560 ส่งแบบรายงานการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี2560 กศน.คีรีมาศ รับ
11 เม.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.๓๐๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 เม.ย. 2560 ส่งแบบสำรวจปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. 2556 กศน.ศรีนคร รับ
10 เม.ย. 2560 ส่งผลการดำเนินงานตาม สปง.301และ สปง.302 ประจำเดือนมีนาคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 เม.ย. 2560 กิจกรรมเดือนมีนาคม กศน.สวรรคโลก รับ
04 เม.ย. 2560 ส่งสถิติข้อมูลจังหวัด กศน.ศรีนคร รับ
04 เม.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส2 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 เม.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 มี.ค. 2560 การส่งคืนข้อสอบ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 มี.ค. 2560 กิจกรรมผู้สูงอ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 มี.ค. 2560 การจัดกิจกรรมง&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 มี.ค. 2560 การจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ปี ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 มี.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 มี.ค. 2560 ส่งสรุปผลเดือน กุมภาพันธ์ (ใหม่) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2560 ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
20 มี.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ก.พ.60 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
20 มี.ค. 2560 แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด กศน.ศรีนคร รับ
20 มี.ค. 2560 ส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2560 เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มี.ค. 2560 กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ กศน.สวรรคโลก รับ
15 มี.ค. 2560 ส่ง สปง 03 กศน.คีรีมาศ รับ
15 มี.ค. 2560 ส่งผลการดำเนินงานตาม สปง.301และ สปง.302 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 มี.ค. 2560 กผ.03 ศรีนคร แก้ไข$ กศน.ศรีนคร รับ
13 มี.ค. 2560 ส่งรายชื่อนักศึกษาสอบ E-exam ภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 มี.ค. 2560 การรายงานการฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มี.ค. 2560 ส่ง รายละเอียด การรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มี.ค. 2560 การจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 มี.ค. 2560 แจ้งรายละเอียดการรับ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค กศน.ศรีนคร รับ
08 มี.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 มี.ค. 2560 จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ ๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
02 มี.ค. 2560 ติดตามการนิเทศ การขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 มี.ค. 2560 การนิเทศ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มี.ค. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 มี.ค. 2560 การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
28 ก.พ. 2560 ส่ง กฝ03กศน.อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
28 ก.พ. 2560 การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กศน.ศรีนคร รับ
28 ก.พ. 2560 กผ.03 ศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
28 ก.พ. 2560 การขับเคลื่อนโ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 ก.พ. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ก.พ. 2560 รายชื่อกรรมการ&# กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 ก.พ. 2560 แจ้งรายชื่อประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.พ. 2560 นำส่งข้อมูลคำรับรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
20 ก.พ. 2560 ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
20 ก.พ. 2560 การจัดตั้งศูฯย&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 ก.พ. 2560 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กศน.ศรีนคร รับ
17 ก.พ. 2560 รายงานแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 ก.พ. 2560 แผนปฏิบัติการด&# กศน.ศรีนคร รับ
10 ก.พ. 2560 ส่งผลการดำเนินงานและผลปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายงบประมาณ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 ก.พ. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน สงป 301-302 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ก.พ. 2560 ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ก.พ. 2560 สรุปไตรมาส 1 กศน.Ū กศน.ศรีนคร รับ
09 ก.พ. 2560 การดำเนินจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ก.พ. 2560 รายชื่อคณะกรรมการสอบเทียบระดับ 2/2559 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 ก.พ. 2560 ส่งสรุปการดำเนินงานไตรมาส 1 กศน.คีรีมาศ รับ
07 ก.พ. 2560 ข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ก.พ. 2560 การดำเนินการสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของ ครู กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ก.พ. 2560 การดำเนินงานสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครุ กศน. กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ก.พ. 2560 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู กศน. กศน.ศรีนคร รับ
31 ม.ค. 2560 รายงานข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ม.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ม.ค. 2560 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ม.ค.60 กศน.คีรีมาศ รับ
30 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 ม.ค. 2560 จดหมายข่าวเดือน ธ.ค.๕๙แะม.ค.๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
30 ม.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 ม.ค. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ม.ค. 2560 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ม.ค. 2560 ข่าวประจำเดือน มกราคม 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 ม.ค. 2560 รายงานข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
27 ม.ค. 2560 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ม.ค. 2560 สั่งซื้อหลักฐานการศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
23 ม.ค. 2560 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแผน งบประมาณ และสารสนเทศ ปี ๒๕๖๐ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
18 ม.ค. 2560 ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60 กศน.คีรีมาศ รับ
16 ม.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ม.ค. 2560 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ม.ค. 2560 ส่งรายชื่อกรรมการสอบ n-net กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ม.ค. 2560 ส่งรายชื่อกรรมการ n-net กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
08 ม.ค. 2560 แผนประจำปี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ม.ค. 2560 การจัดงานวันครูและรับเกียรติบัตรในงานวันครู ครั้งที่ 61 กศน.ศรีนคร รับ