27 พ.ค. 2558 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 พ.ค. 2558 ส่ง แผนการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 พ.ค. 2558 ส่งรายงานการขั&# กศน.คีรีมาศ รับ
26 พ.ค. 2558 ส่งรายงานการขั&# กศน.คีรีมาศ รับ
26 พ.ค. 2558 ฝากส่งประกาศสอบราคาขึ้นเวปไซต์ กศน.สวรรคโลก รับ
26 พ.ค. 2558 ส่งร่างมาตรฐาน & กศน.คีรีมาศ รับ
26 พ.ค. 2558 ข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 พ.ค. 2558 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่วด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ค. 2558 ร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชุดใหม่ กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ค. 2558 สำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำ กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ค. 2558 ส่งผลการสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 พ.ค. 2558 ส่งสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 พ.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
18 พ.ค. 2558 **ขอฝาก ประกาศสอบราคา ขึ้นหน้าเว็บ กศน.จังหวัดสุโขทัย กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 พ.ค. 2558 ส่งข้อมูลนักศึกษาพิการ กศน.สวรรคโลก รับ
15 พ.ค. 2558 ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ กศน.ศรีสำโรง รับ
15 พ.ค. 2558 การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 พ.ค. 2558 ข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
14 พ.ค. 2558 รายชื่ออบรมโครงการ 25 พ.ค.58 อบต.หนองกระดิ่ง กศน.คีรีมาศ รับ
12 พ.ค. 2558 นำส่งแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิจัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 พ.ค. 2558 แบบสำรวจเทคโนโลยี กศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 พ.ค. 2558 การสำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร วิจัย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 พ.ค. 2558 รายงานข้อมูล จำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ค. 2558 แบบรายงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ค. 2558 สงแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ค. 2558 ส่งแบบสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กศน.ศรีสำโรง รับ
08 พ.ค. 2558 ส่งผลงานคัดเลือกบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนดีเด่นฯ ปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 พ.ค. 2558 นำส่งรายชื่อกรรมการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 พ.ค. 2558 สำรวจข้อมูลบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 พ.ค. 2558 แบบสำรวจข้อมูลจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท กศน.ศรีนคร รับ
07 พ.ค. 2558 ส่งผลการสำรวจบ้านหนังสืออัจฉริยะและบ้านหนังสือฯที่รับหนังสือจาก อปท. กศน.ศรีนคร รับ
07 พ.ค. 2558 นำส่งแบบเสนอชื่อกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคลากร กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ค. 2558 แบบเสนอชื่อกรรมการพิจารณาแบบประเมินบุคลากร กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
07 พ.ค. 2558 ส่งผลการสำรวจบ้านหนังสืออัจฉริยะและบ้านหนังสือฯที่รับหนังสือจาก อปท. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 พ.ค. 2558 การรายงานผลการปฎิบัติงานตามคำรองปฏิบัติงานตามคำรองรองปฎิบัติรราชการ ประจำ 2558 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 พ.ค. 2558 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 พ.ค. 2558 ส่งแบบสำรวจความพร้อม กศน.ตำบล เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 พ.ค. 2558 แบบสำรวจข้อมูลจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 พ.ค. 2558 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ครั้งที่2 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
30 เม.ย. 2558 การสำรวจการรับ-หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสารประจำบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.คีรีมาศ รับ
30 เม.ย. 2558 ส่งรายชื่ออบรม&# กศน.ศรีนคร รับ
30 เม.ย. 2558 ส่งรายชื่ออบรมทำแผนทำแผนจุลภาค กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 เม.ย. 2558 แก้ไข รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ทำแผนจุลภาค กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 เม.ย. 2558 ส่งรายชื่อครูอบรมทำแผนจุลภาค กศน.ศรีสำโรง รับ
28 เม.ย. 2558 ขอส่งข่าว เดือน เมษายน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
27 เม.ย. 2558 ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน รอบ 6เดือน กศน.คีรีมาศ รับ
27 เม.ย. 2558 ส่ง ให้ พี่สมร แบบสำรวจที่อ่านหนังสือ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 เม.ย. 2558 กำหนดการอบรม ใช้งานแหล่งเชื่อมโยง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 เม.ย. 2558 ฝากให้ พี่สมร คู่มือการใช้งานแหล่งเชื่อมโยง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 เม.ย. 2558 ฝากให้ พี่สมร คู่มือการใช้งานแหล่งเชื่อมโยง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
23 เม.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 เม.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 เม.ย. 2558 ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 เม.ย. 2558 ส่งรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 เม.ย. 2558 รายงานประกันภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 เม.ย. 2558 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 (รอบ 6 เดือน) กศน.ศรีสำโรง รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 เม.ย. 2558 แจ้งรายชื่อครูผู้สอนเพ่ือเข้าร่วมพัฒนาฯ (N-NET) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 เม.ย. 2558 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานความดีในปีมหามงคล กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 เม.ย. 2558 การจัดสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกาาทางไกล กศน.ศรีสำโรง รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ปี ๒๕๕๘ กศน.ศรีนคร รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึก กศน.สวรรคโลก รับ
03 เม.ย. 2558 รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานฯ กศน.สวรรคโลก รับ
02 เม.ย. 2558 รายงานกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานความดี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 เม.ย. 2558 นำส่งใบลาพักผ่อน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 เม.ย. 2558 การรายงานตัวปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
31 มี.ค. 2558 การรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้านการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ กศน.ศรีสำโรง รับ
31 มี.ค. 2558 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 กศน.ศรีสำโรง รับ
31 มี.ค. 2558 รายงานควบคุมภายใน(ปย 2) กศน.ศรีนคร รับ
31 มี.ค. 2558 ส่งรายงาน ปย1,2 กศน.คีรีมาศ รับ
31 มี.ค. 2558 ส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 มี.ค. 2558 แจ้งรายละเอียดการรับ-จ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค กศน.สวรรคโลก รับ
30 มี.ค. 2558 รายงานความเสี่ยง กศน.สวรรคโลก รับ
30 มี.ค. 2558 รายงานแผน/ ผล การพัฒนา กศน.เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
30 มี.ค. 2558 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2558 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
29 มี.ค. 2558 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
26 มี.ค. 2558 การจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 มี.ค. 2558 รายงานการควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 มี.ค. 2558 ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดและวิทยากรพิเศษโครงการค่ายลูกเสือ-ยุว กศน.ศรีนคร รับ
24 มี.ค. 2558 ฝากหนังสือส่ง กศน.อำเภอศรีสำโรง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 มี.ค. 2558 ฝากส่งหนังสือถึง กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2558 สรุปผลการเข้าสอบนักศึกษา 2/57 กศน.สวรรคโลก รับ
13 มี.ค. 2558 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ หมวดเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 มี.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.คีรีมาศ รับ
10 มี.ค. 2558 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัคร กศน.ด้านการอนุรักษ์ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 มี.ค. 2558 รายงานการรับหนังสือพิมพ์วารสาร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 มี.ค. 2558 ส่งแบบสำรวจการส่งวารสาร หนังสือพิมพ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ศรีนคร รับ
10 มี.ค. 2558 ส่งแบบรายงาน การรับหนังสือพิมพ์ วารสาร กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 มี.ค. 2558 ส่งสรุปจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 มี.ค. 2558 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 มี.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูฯลฯ กศน.ศรีนคร รับ
05 มี.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูฯลฯ กศน.ศรีนคร รับ
28 ก.พ. 2558 โครงการส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
26 ก.พ. 2558 ยืมเงินค่าดำเนินการสอบ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.พ. 2558 โครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.พ. 2558 ส่งข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ก.พ. 2558 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 รายวิชาเลือก กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.พ. 2558 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 รายวิชาเลือก กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.พ. 2558 ส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.พ. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม กศน.สวรรคโลก รับ
20 ก.พ. 2558 รายงานค่านิยม กศน.สวรรคโลก รับ
19 ก.พ. 2558 ขอส่งรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ก.พ. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ฯ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ก.พ. 2558 แบบสำรวจข้อมูลงานห้องสมุดประชาชน กศน. กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
13 ก.พ. 2558 แผนเศรษฐกิจพอเพียง 58 กศน.-กผ02 กศน.คีรีมาศ รับ
13 ก.พ. 2558 คำสั่งแต่งแต่งรับ-ส่ง ข้อสอบ กศน.สวรรคโลก รับ
13 ก.พ. 2558 ส่งแบบสำรวจข้อมูลงานห้องสมุดประชาชน กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 ก.พ. 2558 รายงานกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
12 ก.พ. 2558 ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมค่านิยมฯ กศน.สวรรคโลก รับ
12 ก.พ. 2558 แผนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
12 ก.พ. 2558 หลักสูตรการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน(ภาษาจีนกลาง) กศน.ศรีนคร รับ
12 ก.พ. 2558 แผนเศรษฐกิจพอเพียง กศน. กผ 02 กศน.ศรีนคร รับ
12 ก.พ. 2558 แก้ไขแผน กศน.กผ.02 เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 ก.พ. 2558 แผนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 ก.พ. 2558 นำส่งแบบสำรวจข้อมูลงานห้องสมุดประชาชน กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 ก.พ. 2558 ส่งรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แบบกผ.02 กศน.สวรรคโลก รับ
11 ก.พ. 2558 ส่งรายละเอียดงาน/โครงการเศรษกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสำโรง รับ
11 ก.พ. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ก.พ. 2558 ส่งรายละเอียดงาน/โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ก.พ. 2558 ขอความอนุเคราะห์ยืมรถยนต์ตู้เพื่อศึกษาดูงาน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ก.พ. 2558 ฝากส่งหนังสือถึง กศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 ก.พ. 2558 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 ก.พ. 2558 ส่งข่าวประจำเดือน มกราคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 ก.พ. 2558 ส่งข่าวประจำเดือน มกราคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ก.พ. 2558 การสั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.ศรีนคร รับ
30 ม.ค. 2558 รายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 กศน.ศรีนคร รับ
29 ม.ค. 2558 นำส่งรายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ตำบล ประจำปี 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ม.ค. 2558 โครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ม.ค. 2558 แบบรายงานโครงการฝึกอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ กศน.สวรรคโลก รับ
19 ม.ค. 2558 ส่งแบบรายงานโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 ม.ค. 2558 รายงาน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
19 ม.ค. 2558 รายงานโครงการหนึ่งอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ม.ค. 2558 ส่งรายงานผล 1 คน 1 อาชีพ กศน. อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
19 ม.ค. 2558 ขอเรียนเชิญ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ม.ค. 2558 แบบรายงาน โครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้กับประชาชน “ หนึ่งคน......หนึ่งอาชีพ” กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 ม.ค. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ฯ มค 58 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ม.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 ม.ค. 2558 ส่งรายละเอียด กศน.สวรรคโลก รับ
13 ม.ค. 2558 ส่งแผนจัดฝึกอาชีพ "หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ" กศน.สวรรคโลก รับ
13 ม.ค. 2558 รายงานการจัด "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" กศน.ศรีนคร รับ
13 ม.ค. 2558 ส่งรายงาน 1 คน 1 อาชีพ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 ม.ค. 2558 นำส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 ม.ค. 2558 การเสริมสร*างอุดมการณ,รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ม.ค. 2558 รายงานงบประมาณการสร้าง กศน.ตำบล มค 58 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ธ.ค. 2557 ขอเรียนเชิญเป็นประธาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ธ.ค. 2557 ส่งการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2559 กศน.คีรีมาศ รับ
29 ธ.ค. 2557 คำขอตั้งงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ธ.ค. 2557 ส่งแผนอาชีพใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
29 ธ.ค. 2557 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กศน.ศรีสำโรง รับ
25 ธ.ค. 2557 รายงานค่านิยม กศน.สวรรคโลก รับ
25 ธ.ค. 2557 ส่งแผนอาชีพ ปีงบประมาณ 2558 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 ธ.ค. 2557 การสำรวจจำนวนผู้เรียน กศน.ซี่งออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 ธ.ค. 2557 ส่งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
24 ธ.ค. 2557 โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" กศน.ศรีนคร รับ
24 ธ.ค. 2557 ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
23 ธ.ค. 2557 ส่งแผนจัดอาชีพ หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 ธ.ค. 2557 ขออนุญาตลาพักผ่อน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
22 ธ.ค. 2557 ส่งแผนอาชีพ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ( ฉบับแก้ไข) กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
22 ธ.ค. 2557 โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
22 ธ.ค. 2557 ขออนุญาตลาพักผ่อน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 ธ.ค. 2557 แผนศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 ธ.ค. 2557 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบล เดือนธันวาคม 2557 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ธ.ค. 2557 แผนงาน / โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ธ.ค. 2557 รายงานติดตามโครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 ธ.ค. 2557 แผนงาน/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ธ.ค. 2557 ขอเชิญเป็นประธานในการเปิดค่าย"เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม"ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 กศน.ศรีนคร รับ
03 ธ.ค. 2557 รายงานสรุปผลการประเมินดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของ สนง.กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กศน.ศรีนคร รับ
27 พ.ย. 2557 รายงานค่านิยม ครั้งที่ 3 กศน.สวรรคโลก รับ
26 พ.ย. 2557 ส่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 พ.ย. 2557 ฝากประกาศ สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ขึ้นหน้าเว็บจังหวัด ครับ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 พ.ย. 2557 ประกาศประชาสัมพันธ์งานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 พ.ย. 2557 การจัดทำแผนจุลภาค กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 พ.ย. 2557 ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 พ.ย. 2557 ส่งการสรุปการประเมินดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน. กศน.คีรีมาศ รับ
19 พ.ย. 2557 นำส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 พ.ย. 2557 ขอเพิ่มบุคลากรสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรลายสือไทย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 พ.ย. 2557 รายงานค่านิยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 พ.ย. 2557 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 พ.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 พ.ย. 2557 รายงานดัชนี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 พ.ย. 2557 การติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านรายการโทรทัศน์ รายการ ETV กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 พ.ย. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 พ.ย. 2557 รายงานผู้สูงอายุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 พ.ย. 2557 รายงานผู้สูงอายุ กศน.คีรีมาศ รับ
11 พ.ย. 2557 นำส่งแบบประเมินรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2557 ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโลกการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 พ.ย. 2557 ฝากงานนำส่งให้ อ.บรรเลง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 พ.ย. 2557 รายงานค่านิยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 พ.ย. 2557 ฝากงานนำส่งให้ อ.บรรเลง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 พ.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.คีรีมาศ รับ
04 พ.ย. 2557 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ