16 เม.ย. 2558 รายงานประกันภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 เม.ย. 2558 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 (รอบ 6 เดือน) กศน.ศรีสำโรง รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 รายงานยุวนอกโรงเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 เม.ย. 2558 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2558 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 เม.ย. 2558 แจ้งรายชื่อครูผู้สอนเพ่ือเข้าร่วมพัฒนาฯ (N-NET) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 เม.ย. 2558 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานความดีในปีมหามงคล กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 เม.ย. 2558 การจัดสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกาาทางไกล กศน.ศรีสำโรง รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ปี ๒๕๕๘ กศน.ศรีนคร รับ
08 เม.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึก กศน.สวรรคโลก รับ
03 เม.ย. 2558 รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานฯ กศน.สวรรคโลก รับ
02 เม.ย. 2558 รายงานกิจกรรมส่งเสริมโครงการปณิธานความดี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 เม.ย. 2558 นำส่งใบลาพักผ่อน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 เม.ย. 2558 การรายงานตัวปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
31 มี.ค. 2558 การรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้านการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ กศน.ศรีสำโรง รับ
31 มี.ค. 2558 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 กศน.ศรีสำโรง รับ
31 มี.ค. 2558 รายงานควบคุมภายใน(ปย 2) กศน.ศรีนคร รับ
31 มี.ค. 2558 ส่งรายงาน ปย1,2 กศน.คีรีมาศ รับ
31 มี.ค. 2558 ส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 มี.ค. 2558 แจ้งรายละเอียดการรับ-จ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค กศน.สวรรคโลก รับ
30 มี.ค. 2558 รายงานความเสี่ยง กศน.สวรรคโลก รับ
30 มี.ค. 2558 รายงานแผน/ ผล การพัฒนา กศน.เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
30 มี.ค. 2558 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2558 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
29 มี.ค. 2558 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
26 มี.ค. 2558 การจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 มี.ค. 2558 รายงานการควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 มี.ค. 2558 ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดและวิทยากรพิเศษโครงการค่ายลูกเสือ-ยุว กศน.ศรีนคร รับ
24 มี.ค. 2558 ฝากหนังสือส่ง กศน.อำเภอศรีสำโรง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 มี.ค. 2558 ฝากส่งหนังสือถึง กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2558 สรุปผลการเข้าสอบนักศึกษา 2/57 กศน.สวรรคโลก รับ
13 มี.ค. 2558 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ หมวดเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 มี.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.คีรีมาศ รับ
10 มี.ค. 2558 ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัคร กศน.ด้านการอนุรักษ์ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 มี.ค. 2558 รายงานการรับหนังสือพิมพ์วารสาร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 มี.ค. 2558 ส่งแบบสำรวจการส่งวารสาร หนังสือพิมพ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ศรีนคร รับ
10 มี.ค. 2558 ส่งแบบรายงาน การรับหนังสือพิมพ์ วารสาร กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 มี.ค. 2558 ส่งสรุปจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 มี.ค. 2558 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 มี.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูฯลฯ กศน.ศรีนคร รับ
05 มี.ค. 2558 ส่งแบบตอบรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูฯลฯ กศน.ศรีนคร รับ
28 ก.พ. 2558 โครงการส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
26 ก.พ. 2558 ยืมเงินค่าดำเนินการสอบ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.พ. 2558 โครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.พ. 2558 ส่งข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ก.พ. 2558 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 รายวิชาเลือก กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.พ. 2558 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 รายวิชาเลือก กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.พ. 2558 ส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.พ. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมค่ายค่านิยม กศน.สวรรคโลก รับ
20 ก.พ. 2558 รายงานค่านิยม กศน.สวรรคโลก รับ
19 ก.พ. 2558 ขอส่งรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ก.พ. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ฯ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ก.พ. 2558 แบบสำรวจข้อมูลงานห้องสมุดประชาชน กศน. กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
13 ก.พ. 2558 แผนเศรษฐกิจพอเพียง 58 กศน.-กผ02 กศน.คีรีมาศ รับ
13 ก.พ. 2558 คำสั่งแต่งแต่งรับ-ส่ง ข้อสอบ กศน.สวรรคโลก รับ
13 ก.พ. 2558 ส่งแบบสำรวจข้อมูลงานห้องสมุดประชาชน กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 ก.พ. 2558 รายงานกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
12 ก.พ. 2558 ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมค่านิยมฯ กศน.สวรรคโลก รับ
12 ก.พ. 2558 แผนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
12 ก.พ. 2558 หลักสูตรการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน(ภาษาจีนกลาง) กศน.ศรีนคร รับ
12 ก.พ. 2558 แผนเศรษฐกิจพอเพียง กศน. กผ 02 กศน.ศรีนคร รับ
12 ก.พ. 2558 แก้ไขแผน กศน.กผ.02 เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 ก.พ. 2558 แผนเศรษฐกิจพอเพียง กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 ก.พ. 2558 นำส่งแบบสำรวจข้อมูลงานห้องสมุดประชาชน กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 ก.พ. 2558 ส่งรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แบบกผ.02 กศน.สวรรคโลก รับ
11 ก.พ. 2558 ส่งรายละเอียดงาน/โครงการเศรษกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสำโรง รับ
11 ก.พ. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ก.พ. 2558 ส่งรายละเอียดงาน/โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ก.พ. 2558 ขอความอนุเคราะห์ยืมรถยนต์ตู้เพื่อศึกษาดูงาน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ก.พ. 2558 ฝากส่งหนังสือถึง กศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 ก.พ. 2558 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 ก.พ. 2558 ส่งข่าวประจำเดือน มกราคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 ก.พ. 2558 ส่งข่าวประจำเดือน มกราคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ก.พ. 2558 การสั่งข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.ศรีนคร รับ
30 ม.ค. 2558 รายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 กศน.ศรีนคร รับ
29 ม.ค. 2558 นำส่งรายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ตำบล ประจำปี 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ม.ค. 2558 โครงการอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ม.ค. 2558 แบบรายงานโครงการฝึกอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ กศน.สวรรคโลก รับ
19 ม.ค. 2558 ส่งแบบรายงานโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 ม.ค. 2558 รายงาน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
19 ม.ค. 2558 รายงานโครงการหนึ่งอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ม.ค. 2558 ส่งรายงานผล 1 คน 1 อาชีพ กศน. อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
19 ม.ค. 2558 ขอเรียนเชิญ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ม.ค. 2558 แบบรายงาน โครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้กับประชาชน “ หนึ่งคน......หนึ่งอาชีพ” กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 ม.ค. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ฯ มค 58 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ม.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 ม.ค. 2558 ส่งรายละเอียด กศน.สวรรคโลก รับ
13 ม.ค. 2558 ส่งแผนจัดฝึกอาชีพ "หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ" กศน.สวรรคโลก รับ
13 ม.ค. 2558 รายงานการจัด "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" กศน.ศรีนคร รับ
13 ม.ค. 2558 ส่งรายงาน 1 คน 1 อาชีพ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 ม.ค. 2558 นำส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 ม.ค. 2558 การเสริมสร*างอุดมการณ,รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ม.ค. 2558 รายงานงบประมาณการสร้าง กศน.ตำบล มค 58 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ธ.ค. 2557 ขอเรียนเชิญเป็นประธาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ธ.ค. 2557 ส่งการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2559 กศน.คีรีมาศ รับ
29 ธ.ค. 2557 คำขอตั้งงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ธ.ค. 2557 ส่งแผนอาชีพใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
29 ธ.ค. 2557 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กศน.ศรีสำโรง รับ
25 ธ.ค. 2557 รายงานค่านิยม กศน.สวรรคโลก รับ
25 ธ.ค. 2557 ส่งแผนอาชีพ ปีงบประมาณ 2558 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 ธ.ค. 2557 การสำรวจจำนวนผู้เรียน กศน.ซี่งออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 ธ.ค. 2557 ส่งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
24 ธ.ค. 2557 โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" กศน.ศรีนคร รับ
24 ธ.ค. 2557 ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
23 ธ.ค. 2557 ส่งแผนจัดอาชีพ หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 ธ.ค. 2557 ขออนุญาตลาพักผ่อน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
22 ธ.ค. 2557 ส่งแผนอาชีพ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ( ฉบับแก้ไข) กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
22 ธ.ค. 2557 โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
22 ธ.ค. 2557 ขออนุญาตลาพักผ่อน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 ธ.ค. 2557 แผนศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 ธ.ค. 2557 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบล เดือนธันวาคม 2557 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ธ.ค. 2557 แผนงาน / โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ธ.ค. 2557 รายงานติดตามโครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 ธ.ค. 2557 แผนงาน/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ธ.ค. 2557 ขอเชิญเป็นประธานในการเปิดค่าย"เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม"ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 กศน.ศรีนคร รับ
03 ธ.ค. 2557 รายงานสรุปผลการประเมินดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของ สนง.กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กศน.ศรีนคร รับ
27 พ.ย. 2557 รายงานค่านิยม ครั้งที่ 3 กศน.สวรรคโลก รับ
26 พ.ย. 2557 ส่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 พ.ย. 2557 ฝากประกาศ สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ขึ้นหน้าเว็บจังหวัด ครับ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 พ.ย. 2557 ประกาศประชาสัมพันธ์งานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 พ.ย. 2557 การจัดทำแผนจุลภาค กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 พ.ย. 2557 ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 พ.ย. 2557 ส่งการสรุปการประเมินดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน. กศน.คีรีมาศ รับ
19 พ.ย. 2557 นำส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 พ.ย. 2557 ขอเพิ่มบุคลากรสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรลายสือไทย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 พ.ย. 2557 รายงานค่านิยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 พ.ย. 2557 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 พ.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 พ.ย. 2557 รายงานดัชนี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 พ.ย. 2557 การติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านรายการโทรทัศน์ รายการ ETV กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 พ.ย. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 พ.ย. 2557 รายงานผู้สูงอายุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 พ.ย. 2557 รายงานผู้สูงอายุ กศน.คีรีมาศ รับ
11 พ.ย. 2557 นำส่งแบบประเมินรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2557 ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโลกการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 พ.ย. 2557 ฝากงานนำส่งให้ อ.บรรเลง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 พ.ย. 2557 รายงานค่านิยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 พ.ย. 2557 ฝากงานนำส่งให้ อ.บรรเลง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 พ.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.คีรีมาศ รับ
04 พ.ย. 2557 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 พ.ย. 2557 ขอไปราชการ ผอ. กศน.คีรีมาศ รับ
30 ต.ค. 2557 บุคลากร กศน.อ.สวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
30 ต.ค. 2557 รายงานกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
29 ต.ค. 2557 รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2557 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ต.ค. 2557 ทำเนียบบุคลากร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ต.ค. 2557 ทำเนียบบุคลากร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ต.ค. 2557 ส่งรายชื่อและรูปบุคลากร กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 ต.ค. 2557 ส่งรูปบุคลากร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ต.ค. 2557 ทำเนียบบุคลากร กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 ต.ค. 2557 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2557 กศน.สวรรคโลก รับ
24 ต.ค. 2557 แผนการให้บริการรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน (โมบาย) ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ต.ค. 2557 การตรวจสอบพัสดุคุรุภัณฑ์ฺ ประจำปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
22 ต.ค. 2557 ขอซื้อระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ต.ค. 2557 ส่งแผนการให้บริการรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน เดือน มีนาคม 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ต.ค. 2557 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๗ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
22 ต.ค. 2557 รายงานค่านิยม 12 ประการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
20 ต.ค. 2557 การติดตามผลการนิเทศ กศน.คีรีมาศ รับ
15 ต.ค. 2557 ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ต.ค. 2557 รายงานผลตัวชี้วัด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ต.ค. 2557 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกฯ กศน.สวรรคโลก รับ
13 ต.ค. 2557 การเรียกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
13 ต.ค. 2557 การติดตามผลการนิเทศ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 ต.ค. 2557 รายงานสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 ต.ค. 2557 การติดตามผลการนิเทศ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 ต.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ต.ค. 2557 ส่งผลการสำรวจและคัดกรองเพื่อความต้องการทางการศึกษาของคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 ต.ค. 2557 ขอใช้บัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 ต.ค. 2557 การลงทะเบียนรายวิชาเลือกการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว๐๒๐๒๗ กศน.ศรีนคร รับ
08 ต.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ต.ค. 2557 ควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ต.ค. 2557 รายงานผลตารมตัวชี้วัด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ต.ค. 2557 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ปี 2557 (ผู้สูงอายุ)รอบ 12 เดือน กศน.สวรรคโลก รับ
02 ต.ค. 2557 นำส่งแบบตอบรับเข้าประชุมชี้แจงนโยบายฯ สนง.กศน.ปี 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ต.ค. 2557 ฝากนำส่ง กศน.เมืองสุโขทัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ต.ค. 2557 ขอแบบสร้าง กศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.ย. 2557 รายงานการจัดกิจกรรมเวที/เสวนา “ความคิดเห็น/ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
26 ก.ย. 2557 รายงานการจัดเวที/เสวนา ความคิด/ความเข้าใจกับค่านิยมหลัก12ประการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ก.ย. 2557 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประจำปี2557 กศน.ศรีสำโรง รับ
22 ก.ย. 2557 รายงานสถิติการเข้าสอบ-ขาดสอบ กศน.ศรีนคร รับ
16 ก.ย. 2557 แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ก.ย. 2557 แผนฯ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 ก.ย. 2557 เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 ก.ย. 2557 เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 57 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
12 ก.ย. 2557 การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ย. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 ก.ย. 2557 นำส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2557 ส่งแบบ ตอบรับการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
02 ก.ย. 2557 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกองเชียร์ (ฝากนำส่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีสำโรง) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2557 ส่งสัญญายืมเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2557 ส่่งสัญญายืมเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 ส.ค. 2557 ส่งสัญญายืมเงิน กศน.คีรีมาศ รับ
25 ส.ค. 2557 เพิ่มเติม ภาพกิจกรรม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ส.ค. 2557 ส่งรายชื่อบุคลากร ร่วมเดินพาเหรด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ