14 ส.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 ส.ค. 2561 แบบติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการฯ กศน.ศรีนคร รับ
14 ส.ค. 2561 ส่งรายชื่อคณะกรรมการ n - net กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ส.ค. 2561 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 ส.ค. 2561 แบบตอบรับผู้รับเข็มในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. 2561 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ส.ค. 2561 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ส.ค. 2561 ผลการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน กศน.ศรีนคร รับ
06 ส.ค. 2561 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ส.ค. 2561 ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ส.ค. 2561 ส่งจดหมายข่าว เดือนกรกฎาคม 2561 กศน.คีรีมาศ รับ
03 ส.ค. 2561 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ส.ค. 2561 ตอบรับอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
03 ส.ค. 2561 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.ศรีสำโรง รับ
03 ส.ค. 2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 ส.ค. 2561 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 ส.ค. 2561 กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนกรกฏาคม 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
26 ก.ค. 2561 แจ้งเรื่องการต&# กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ค. 2561 สรุปผลการดำเนิ&# กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ค. 2561 การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กศน.สวรรคโลก รับ
23 ก.ค. 2561 การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 ก.ค. 2561 ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2561 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 ก.ค. 2561 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ก.ค. 2561 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
13 ก.ค. 2561 การจัดทำคำของบ&# กศน.ศรีนคร รับ
13 ก.ค. 2561 แผนการใช้งบประ&# กศน.ศรีนคร รับ
05 ก.ค. 2561 กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
03 ก.ค. 2561 ส่งรายงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กศน.สวรรคโลก รับ
03 ก.ค. 2561 ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ๒ ธุรการ รับ
03 ก.ค. 2561 ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ๒ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 มิ.ย. 2561 เรื่อง ส่งแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 มิ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รอบ 6 เดือน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 มิ.ย. 2561 ขออนุมัติยืมเงิน กศน.สวรรคโลก รับ
18 มิ.ย. 2561 การกำหนดมาตรการเพ่ิมจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
14 มิ.ย. 2561 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 มิ.ย. 2561 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ข่าวเด่นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 มิ.ย. 2561 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 มิ.ย. 2561 ส่งแบบฟอร์มการส่งจำนวนแบบทดสอบ(3ระดับการศึกษา) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 มิ.ย. 2561 ยืนยันการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 มิ.ย. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 มิ.ย. 2561 ขออนุมัติยืมเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 มิ.ย. 2561 ขอยืมเงินโครงการSmart Onie กศน.สวรรคโลก รับ
06 มิ.ย. 2561 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 มิ.ย. 2561 กิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
06 มิ.ย. 2561 เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน สังกัด สำนักงาน กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 มิ.ย. 2561 สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 มิ.ย. 2561 สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 มิ.ย. 2561 เรื่อง การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 พ.ค. 2561 รายงานข้อมูลการลงทะเบียน 1-61 แก้ไข กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
30 พ.ค. 2561 รายงานข้อมูลการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
28 พ.ค. 2561 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
23 พ.ค. 2561 การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
22 พ.ค. 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 พ.ค. 2561 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 พ.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 พ.ค. 2561 การลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 พ.ค. 2561 ส่งแผนจัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 พ.ค. 2561 ส่งผลงาน Best Practice กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ค. 2561 รายงานผลการดำเ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
09 พ.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 พ.ค. 2561 การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกฯ กศน.สวรรคโลก รับ
08 พ.ค. 2561 เรื่อง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 พ.ค. 2561 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 พ.ค. 2561 กิจกรรมเดือนเมษายน 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
30 เม.ย. 2561 เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเป็น กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 เม.ย. 2561 รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 เม.ย. 2561 รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 เม.ย. 2561 รายงานข้อมูลนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 เม.ย. 2561 รายงานข้อมูลนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 เม.ย. 2561 รายงานข้อมูลเด็กตกหล่น ปีการศึกษา 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 เม.ย. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 เม.ย. 2561 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ งบค่าจัดการเรียนการสอน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 เม.ย. 2561 การดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจในการผลิตและการใช้ไฟฟ้าแ่ก่ชุมชนฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 เม.ย. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 เม.ย. 2561 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ งบค่าจัดการเรียนการสอน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 เม.ย. 2561 การติดตามประเม&# กศน.ศรีนคร รับ
23 เม.ย. 2561 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 เม.ย. 2561 ส่งรายชื่อครู กศน.อบรมครู กศน.ทางไกล โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 เม.ย. 2561 การประชุมทีมขั&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 เม.ย. 2561 ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 เม.ย. 2561 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมทีมขับเคลื่อนฯโครงการไทยนิยมฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 เม.ย. 2561 รายงานข้อมูลผลการเรียน GPA/PR ผู้จบหลักสูตร ปวช.2/2560 กศน.ศรีนคร รับ
11 เม.ย. 2561 ส่งแบบกรอกข้อมูลความต้องการจำเป็นจ้างเหมาบุคลากรภายนอก กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 เม.ย. 2561 ข้อมูลจ้างเหมาบริการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 เม.ย. 2561 ขอข้อมูลการ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน กศน.ศรีนคร รับ
11 เม.ย. 2561 ส่งแบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ศรีนคร รับ
09 เม.ย. 2561 ส่งแบบแสดงความคิดเห็นกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 เม.ย. 2561 ภาพกิจกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
04 เม.ย. 2561 ติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2561 งบอุดหนุน หนังสือเรียน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 เม.ย. 2561 ติดตามผลการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2561 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 เม.ย. 2561 ส่งคืนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งบเหลื่อมปี 61 กศน.ศรีสำโรง รับ
04 เม.ย. 2561 ส่งตารางสรุปส่งคืนงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 กศน.ศรีสำโรง รับ
04 เม.ย. 2561 ขอส่งตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ม.ค. 2561 ส่งรายชื่อกรรมการ n-net กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 ม.ค. 2561 ยืนยันการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านภาษาอังกฤษ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 ม.ค. 2561 การรับการส่งเส&# กศน.ศรีนคร รับ
24 ม.ค. 2561 เรื่อง ส่งแบบยืนยันผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอั กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ม.ค. 2561 ตอบรับโครงการส&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 ม.ค. 2561 รายงานข้อมูลผู&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
13 ม.ค. 2561 ยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 ม.ค. 2561 ยืมเงินงบประมาณ ธุรการ รับ
13 ม.ค. 2561 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ม.ค. 2561 ตอบรับเข้าร่วมรางวัลวันครู กศน.คีรีมาศ รับ
10 ม.ค. 2561 ตอบรับเข้าร่วมรับเกียรติบัตรวันครู กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ม.ค. 2561 เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับรางวัลงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 ม.ค. 2561 รับเกียรติบัตรวันครู กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ธ.ค. 2560 รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษาฯ ครั้ง ๒/๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ธ.ค. 2560 รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน 29-12-60 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ธ.ค. 2560 สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคึเครือข่าย (MOU) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ธ.ค. 2560 การรับเด็กที่ออกกลางคันเข้าเรียนในสถานศึกษา กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ธ.ค. 2560 รายงานการส่งเสริมสนับสนุน กศน.ของหน่วยงานและสถานศึกษา กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
26 ธ.ค. 2560 การายงานผลการรับส่งเสริมและสนับสนุกศ.กศน. กศน.คีรีมาศ รับ
26 ธ.ค. 2560 การรายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ธ.ค. 2560 การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดโครงการจัดหลักสุตรการดูแลผู้สูงอายุ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ธ.ค. 2560 การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการผู้สูงอายุ กศน.ศรีนคร รับ
25 ธ.ค. 2560 ส่งรายชื่อนักศึกษาผู้ประสงค์เข้าสอบด้วยระบบ e กศน.สวรรคโลก รับ
25 ธ.ค. 2560 แก้ไข รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 22 ธ.ค.2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
22 ธ.ค. 2560 รายงานงบลงทุน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
22 ธ.ค. 2560 รายงานงบลงทุน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
22 ธ.ค. 2560 ตรวจสอบและยืนยันนักศึกษาซ้้ำซ้อน กศน.สวรรคโลก รับ
21 ธ.ค. 2560 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 ธ.ค. 2560 รายงานผลนักศึกษาซ้ำซ้อน 2/2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ธ.ค. 2560 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
21 ธ.ค. 2560 แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
18 ธ.ค. 2560 แจ้งข้อมูลการให้บริการอินเตอร์เน็ตขัดข้อง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 ธ.ค. 2560 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 ธ.ค. 2560 ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณอุดหนุนฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ธ.ค. 2560 ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุนฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ธ.ค. 2560 การรับครูอาสาสมัครจีน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
12 ธ.ค. 2560 การรับครูอาสาสมัครจีน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
12 ธ.ค. 2560 รายงานผลการประเมินเทียบระดับ 1/2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ธ.ค. 2560 ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
08 ธ.ค. 2560 รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ธ.ค. 2560 รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ธ.ค. 2560 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันยและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ธ.ค. 2560 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ธ.ค. 2560 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ธ.ค. 2560 ส่งแบบสรุปการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน 2/2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ธ.ค. 2560 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะขอเข้าสอบด้วยระดับอิเล็กทรอนิกส์ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ธ.ค. 2560 เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ธ.ค. 2560 การสรรหาครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ธ.ค. 2560 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ย. กศน.คีรีมาศ รับ
06 ธ.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ธ.ค. 2560 กิจกรรมเดือน พ.ย. 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ธ.ค. 2560 เอกสารผลงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 ธ.ค. 2560 รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ธ.ค. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ธ.ค. 2560 ส่ง กผ03 ศรีนคร 2561 กศน.ศรีนคร รับ
04 ธ.ค. 2560 ส่งใบลาพักผ่อน กศน.สวรรคโลก รับ
04 ธ.ค. 2560 นำส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ธ.ค. 2560 ยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งปม.2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ธ.ค. 2560 กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน กศน.สวรรคโลก รับ
01 ธ.ค. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.ศรีนคร รับ
30 พ.ย. 2560 รายงานฐานข้อมูลกศน.ตำบล กศน.คีรีมาศ รับ
30 พ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลชื่อกศน.ตำบล กศน.สวรรคโลก รับ
30 พ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 พ.ย. 2560 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.เมืองสุโขทัย รับ
30 พ.ย. 2560 รายงานการตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 พ.ย. 2560 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis : SWOT Analysis ) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 พ.ย. 2560 รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 พ.ย. 2560 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
20 พ.ย. 2560 รายงานการรับนักเรียนออกกลางคันเข้าศึกษาต่อกับ กศน.อำเภอ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 พ.ย. 2560 ส่งแผนยาเสพติด61 กศน.คีรีมาศ รับ
17 พ.ย. 2560 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 พ.ย. 2560 ปฏิทินการให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน กศน.ศรีสำโรง รับ
16 พ.ย. 2560 ส่งแก้ไขฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
15 พ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 พ.ย. 2560 ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 พ.ย. 2560 สำรวจข้อมูลผู้&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ย. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 พ.ย. 2560 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ย. 2560 กิจรรม ตุลาคม 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 พ.ย. 2560 ส่งข่าว ต.ค.60 กศน.คีรีมาศ รับ
06 พ.ย. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 พ.ย. 2560 การสำรวจความต้&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 พ.ย. 2560 เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 พ.ย. 2560 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 พ.ย. 2560 กิจกรรมเดือนตุลาคม ๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
04 พ.ย. 2560 กิจกรรมเดือนตุลาคม 2560 กศน.สวรรคโลก รับ
03 พ.ย. 2560 แบบสำรวจความต้องการเนื่้อหา ฯ กศน.ศรีนคร รับ
02 พ.ย. 2560 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี 2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 พ.ย. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพัสดุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 พ.ย. 2560 การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.๒๕๖๑) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 พ.ย. 2560 การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ต.ค. 2560 รายงานการตรวจสอบพัสดุ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
31 ต.ค. 2560 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ กศน.สวรรคโลก รับ
31 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือจ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
31 ต.ค. 2560 แบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 ต.ค. 2560 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี 60 กศน.คีรีมาศ รับ
30 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ตามรายละเอียดตัวชี้วัด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ต.ค. 2560 รายงานการควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 ต.ค. 2560 รายงานการใช้ใบเสร็จ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 ต.ค. 2560 รายงานใบเสร็จ กศน.คีรีมาศ รับ
16 ต.ค. 2560 รายงาน ศฝอช.ปี 60 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
16 ต.ค. 2560 การรายงานผลการ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
16 ต.ค. 2560 l่งโครงการและรายละเอียดการใช้เงินอุดหนุนเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 ต.ค. 2560 การรายงานผลดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบล กศน.ศรีนคร รับ
13 ต.ค. 2560 ส่งโครงการและรายละเอียดการใช้เงินอุดหนุนเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 ต.ค. 2560 รายงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(รอบ ๑๒ เดือน) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
12 ต.ค. 2560 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ