28 ก.ค. 2559 รายงานผล กศน.ตำบล ที่ได้งบสร้าง กศน.คีรีมาศ รับ
28 ก.ค. 2559 รายงานศูนย์ฝึกอาชีพดีเด่น ปี2559 กศน.คีรีมาศ รับ
26 ก.ค. 2559 ส่งแผนไตรมาศ4 กศน.คีรีมาศ รับ
26 ก.ค. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายไปราชการ7412 กศน.ศรีนคร รับ
26 ก.ค. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายไปราชการ 6140 กศน.ศรีนคร รับ
26 ก.ค. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายไปราชการ 1060 กศน.ศรีนคร รับ
26 ก.ค. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายไปราชการ กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนดิจิทัล ใหม่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนหลักสูตรและโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนหลักสูตรและโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนหลักสูตรและโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2559 คลังปัญญา กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนดิจิทัล กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ก.ค. 2559 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน. กศน.ศรีนคร รับ
23 ก.ค. 2559 สั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กศน.ศรีนคร รับ
22 ก.ค. 2559 การรายงานข้อมูลสถิติจำนวนผู้ผ่านและไม่ผ่านการเทียบระดับการศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุด เรื่องอนุมัติให้ข้าราชการมีวิทยฐานะ กศน.ศรีนคร รับ
21 ก.ค. 2559 สั่งข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2559 กศน.สวรรคโลก รับ
21 ก.ค. 2559 สั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2559 กศน.สวรรคโลก รับ
21 ก.ค. 2559 ส่งโครงการและหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.ศรีนคร รับ
15 ก.ค. 2559 ส่งแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 4 กศน.ศรีนคร รับ
13 ก.ค. 2559 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ก.ค. 2559 ข่าวเดือนมิถุนายน กศน.สวรรคโลก รับ
12 ก.ค. 2559 การสำรวจรายชื่อข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ก.ค. 2559 ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ กศน.ศรีสำโรง รับ
11 ก.ค. 2559 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ก.ค. 2559 ส่งรายผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ก.ค. 2559 bast ศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
07 ก.ค. 2559 ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน มิถุนายน 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 ก.ค. 2559 ขอส่งข้อมูลบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ กศน.ศรีนคร รับ
06 ก.ค. 2559 ขอเชิญประชุมผู&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ก.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ประจำเดือนมิถุนายน กศน.เมืองสุโขทัย รับ
06 ก.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ประจำเดือนมิถุนายน ธุรการ รับ
04 ก.ค. 2559 ขอหนังสือรับรอง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2559 แจ้งการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2559 ขอข้อมูลบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับวิทยากรครู ค กศน.ศรีสำโรง รับ
01 ก.ค. 2559 รายงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
01 ก.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ก.ค. 2559 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๖ กศน.ศรีนคร รับ
01 ก.ค. 2559 รายงานการสมัครเรียนธรรมศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
30 มิ.ย. 2559 ส่งแบบสำรวจข้อมูลแผนการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตร 51 กศน.ศรีสำโรง รับ
30 มิ.ย. 2559 รายงานข้อมูลแผนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 มิ.ย. 2559 ส่งแผนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ กศน.สวรรคโลก รับ
29 มิ.ย. 2559 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ กศน.สวรรคโลก รับ
29 มิ.ย. 2559 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กศน.ศรีนคร รับ
27 มิ.ย. 2559 ส่งเอกสารการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ กศน.ศรีนคร รับ
27 มิ.ย. 2559 รายงานผลการปฏิ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 มิ.ย. 2559 ขอส่งเงินประกันสัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 มิ.ย. 2559 การดำเนินงานจัดการการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 มิ.ย. 2559 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 1.6 กศน.สวรรคโลก รับ
27 มิ.ย. 2559 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 มิ.ย. 2559 ส่งแบบตอบรับการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (กระบวนการ STEM) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 มิ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห๋ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
23 มิ.ย. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายในราชการ กศน.ศรีนคร รับ
23 มิ.ย. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายในราชการ กศน.ศรีนคร รับ
23 มิ.ย. 2559 รายงานข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
23 มิ.ย. 2559 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ กศน.ศรีนคร รับ
20 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
20 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงาน สคบ. และรายงานพิธีเปิดศูนย์ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
20 มิ.ย. 2559 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ค่ายอาสายุวกาชาด) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 มิ.ย. 2559 นำส่งรายงานผลกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 มิ.ย. 2559 รายงานผลกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 มิ.ย. 2559 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 มิ.ย. 2559 ส่งข้อมูลเพิ่มเติมEco Engilsh กศน.สวรรคโลก รับ
09 มิ.ย. 2559 รายงานการดำเนิ&# กศน.ศรีนคร รับ
09 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยมีค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.ศรีสำโรง รับ
08 มิ.ย. 2559 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที 3 พฤษภาคม 2559 กศน.ศรีสำโรง รับ
08 มิ.ย. 2559 ส่งใบลาพักผ่อน กศน.สวรรคโลก รับ
07 มิ.ย. 2559 สำรวจข้อมูลผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 มิ.ย. 2559 ส่งแบบสอบถาม กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 มิ.ย. 2559 ส่งรายงานการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 มิ.ย. 2559 ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English กศน.ศรีสำโรง รับ
03 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กศน.ศรีสำโรง รับ
03 มิ.ย. 2559 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 มิ.ย. 2559 ข่าว พฤษภาคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งแบบสำรวจการใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2559 ข่าวเดือนพฤษภาคม2559กศน.สวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
02 มิ.ย. 2559 best เดือน พ.ค.2559 กศน.ศรีนคร รับ
02 มิ.ย. 2559 ฺBest อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
02 มิ.ย. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ กศน.ศรีสำโรง รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งข่าว พ.ย.59 กศน.คีรีมาศ รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งรายผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 มิ.ย. 2559 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กศน.คีรีมาศ รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 มิ.ย. 2559 การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.สวรรคโลก รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งรายงานจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา กศน.สวรรคโลก รับ
01 มิ.ย. 2559 รายชื่อที่ปรึกษาขับเคลื่อนเปิดศูนย์ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 มิ.ย. 2559 รายชื่อที่ปรึกษาขับเคลื่อนเปิดศูนย์ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 มิ.ย. 2559 ส่งรายชื่อที่ปรึกษาการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 มิ.ย. 2559 รายชื่อที่ปรึก&# กศน.ศรีนคร รับ
01 มิ.ย. 2559 แบบรายงาน การเต& กศน.ศรีนคร รับ
01 มิ.ย. 2559 รายชื่อที่ปรึกษาการขับเคลื่อยศูนย์เรียรู้ปรัชญาเศรีฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
01 มิ.ย. 2559 แบบรายงาน การเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ กศน.คีรีมาศ รับ
31 พ.ค. 2559 แบบสำรวจแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ศรีนคร รับ
27 พ.ค. 2559 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 พ.ค. 2559 แจ้งรายชื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 พ.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
27 พ.ค. 2559 โครงการเฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กศน.คีรีมาศ รับ
25 พ.ค. 2559 แจ้งรายชื่อโครงการ/งานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเ กศน.ศรีนคร รับ
19 พ.ค. 2559 ส่ง อ.กฤษณะ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 พ.ค. 2559 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 พ.ค. 2559 การรายงานการเรียนการสอนผู้ไม้รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.ศรีนคร รับ
13 พ.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างจิตสำนัก และค่านิยม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 พ.ค. 2559 เร่งรัดรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ค. 2559 การรายงานการเรียนการสอนผู้ไม้รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 พ.ค. 2559 การสำรวจข้อมูลจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการยกระดับ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ค. 2559 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 พ.ค. 2559 จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 พ.ค. 2559 ข่าวเดือนเมษายน กศน.สวรรคโลก รับ
04 พ.ค. 2559 แบบยืนยันการตัดสินใจ เลือกจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในไตรมาส 3-4 ตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สู กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 พ.ค. 2559 สรุปผลงานเดือนเมษายน 2559 กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
03 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานเดือน เมษายน กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
03 พ.ค. 2559 ข่าวเดือน เมษาย& กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 พ.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ชั้นวางเอกสาร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 พ.ค. 2559 ส่งข่าวเดือนเมษายน 2559 กศน.คีรีมาศ รับ
03 พ.ค. 2559 แบบสำรวจข้อมูล&# กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 พ.ค. 2559 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 พ.ค. 2559 รณรงค์การป้องกันและประชาสัมพันธ์สนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 พ.ค. 2559 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งท่ี 2/2559 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
29 เม.ย. 2559 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 เม.ย. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 เม.ย. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
26 เม.ย. 2559 ส่งแบบรายงานตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กศน.ศรีสำโรง รับ
26 เม.ย. 2559 ข้อสั่งการของ รมต กศน.สวรรคโลก รับ
26 เม.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 เม.ย. 2559 ส่งแบบรายงานตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กศน.ศรีสำโรง รับ
26 เม.ย. 2559 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 เม.ย. 2559 ส่งรายชื่อขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2559 กศน.ศรีนคร รับ
25 เม.ย. 2559 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 เม.ย. 2559 แผนรถโมบาย แก้ไ& กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 เม.ย. 2559 การดำเนินงานส่&# กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์โ&# กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
21 เม.ย. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 เม.ย. 2559 การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย... กศน.ศรีนคร รับ
11 เม.ย. 2559 ขออนุมัติโครงการ กศน.คีรีมาศ รับ
07 เม.ย. 2559 แบบสำรวจข้อมูลจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนทุกประเภท กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 เม.ย. 2559 รายงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 เม.ย. 2559 รายงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 เม.ย. 2559 รายงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.สวรรคโลก รับ
04 เม.ย. 2559 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
04 เม.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ๑.๔ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 เม.ย. 2559 ส้งรายงานศูนย์ฝึกอาชีพ 1-2 กศน.คีรีมาศ รับ
02 เม.ย. 2559 ส่งสรุปแผนไตรมาส1-2 กศน.คีรีมาศ รับ
01 เม.ย. 2559 สรุปรายงานไตรมาส 1-2 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 เม.ย. 2559 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 เม.ย. 2559 ส่งแผนใหม่ 59 กศน.คีรีมาศ รับ
31 มี.ค. 2559 ขอยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 มี.ค. 2559 ขอยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 มี.ค. 2559 ขอยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 มี.ค. 2559 ขอยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 มี.ค. 2559 ขอยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 มี.ค. 2559 ขอยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 มี.ค. 2559 ส่งแผน59 กศน.คีรีมาศ รับ
29 มี.ค. 2559 ส่งเงินคืนงบปร&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 มี.ค. 2559 ส่งข้อมูลคณะกรรมการต่าง ๆ ของส่วนราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 มี.ค. 2559 การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆของส่วนราชการ กศน.ศรีนคร รับ
23 มี.ค. 2559 การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆของส่วนราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 มี.ค. 2559 แจ้งรายละเอรยดการรับ - จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
21 มี.ค. 2559 คำรับรอง แก้ไข กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
21 มี.ค. 2559 คำรับรอง แก้ไข กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
20 มี.ค. 2559 แผนการรับรอง กศน.ตำบล กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 มี.ค. 2559 ส่งแผนตามคำรับรองที่ปรับใหม่ กศน.สวรรคโลก รับ
17 มี.ค. 2559 แผนปฏิบัติการและคำรับรองปฏิบัติราชการ กศน.ศรีนคร รับ
17 มี.ค. 2559 การจัดประกวดเรียงความและสรรหาผู้สูงอายุ กศน.ศรีนคร รับ
17 มี.ค. 2559 ส่งแผน แก้ไข ล่าสุด 17 มี.ค.59 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 มี.ค. 2559 ส่งแผน แก้ไข ล่าสุด 17 มี.ค.59 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 มี.ค. 2559 ยืมเงิน กศน.คีรีมาศ รับ
17 มี.ค. 2559 ยืมเงิน กศน.คีรีมาศ รับ
16 มี.ค. 2559 ส่งแผนปฏิบัติงานประจำงบประมาณ 59 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
16 มี.ค. 2559 แผนกศน.ปรับแก้ไข กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 มี.ค. 2559 แก้ไข ครั้งที่ 1 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 มี.ค. 2559 เรื่องแผนตามคำรับรอง กศน.สวรรคโลก รับ
15 มี.ค. 2559 การจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 มี.ค. 2559 การสรรหาผู้สูงอายุเพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 มี.ค. 2559 การจัดทำคำรับรอง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 มี.ค. 2559 ส่งจดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 มี.ค. 2559 ขอเชิญประชุมผู้บริหาร มี.ค.59 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มี.ค. 2559 ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
02 มี.ค. 2559 ข่าวเดือนกุมภาพันธ์ กศน.ศรีนคร รับ
02 มี.ค. 2559 ข่าวเดือนกุมภาพันธ์ กศน.สวรรคโลก รับ
01 มี.ค. 2559 ส่งข่าว ก.พ59 กศน.คีรีมาศ รับ
01 มี.ค. 2559 แจ้งรายละเอียดการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค กศน.สวรรคโลก รับ
01 มี.ค. 2559 การพัฒนา กศน.ตำบล กศน.ศรีนคร รับ
01 มี.ค. 2559 การพัฒนา กศน.ตำบล กศน.ศรีนคร รับ
01 มี.ค. 2559 การพัฒนา กศน.ตำบล กศน.ศรีนคร รับ
29 ก.พ. 2559 โครงการป่าสร้างรายได้ กศน.สวรรคโลก รับ
29 ก.พ. 2559 การพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 ก.พ. 2559 การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กศน.สวรรคโลก รับ
27 ก.พ. 2559 การพัฒนา กศน.ตำบลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 ก.พ. 2559 ส่งรายชื่อนักศึกษาสอบ e-exam กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.พ. 2559 ส่งแบบสอบถามนิเทศภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.พ. 2559 แจ้งรายละเอียดการรับ – จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.พ. 2559 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.พ. 2559 การพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.พ. 2559 คืนเงินยืมเงินงบประมาณอุดหนุนรายหัวพื้นฐาน กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.พ. 2559 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ