21 ต.ค. 2559 แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.สวรรคโลก รับ
21 ต.ค. 2559 แบบรายงานการให้บริการประชาชน กศน.ศรีนคร รับ
21 ต.ค. 2559 ขอส่งรายงานการให้บริการประชาชนฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
21 ต.ค. 2559 รายงานย้อมผ้า กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ต.ค. 2559 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.ศรีนคร รับ
19 ต.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 ต.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
18 ต.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 ต.ค. 2559 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 ต.ค. 2559 ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 ต.ค. 2559 รายงานการประเมินตนเองประจำปี ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 ต.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการคำรับรอง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 ต.ค. 2559 ราบงานกรควบคุมภายใน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 ต.ค. 2559 โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กศน.คีรีมาศ รับ
11 ต.ค. 2559 รายงานการเงินประจำเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 ต.ค. 2559 การขอสนับสนุนงบประมาณ ห้องเรียน E-Classroom กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ต.ค. 2559 ตัวชี้วัด 1.5 (รอบ 12 เดือน) กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
10 ต.ค. 2559 ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 ตามตัวชี้วัด 1.5 และ 1.6 (รอบ 12 เดื กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ต.ค. 2559 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ต.ค. 2559 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
07 ต.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพั&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ต.ค. 2559 ส่งรายผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ต.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ ก.ย.59 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ต.ค. 2559 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ต.ค. 2559 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ต.ค. 2559 ส่งข่าว กันยายน 2559 กศน.คีรีมาศ รับ
06 ต.ค. 2559 จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2559 กศน.ศรีนคร รับ
05 ต.ค. 2559 ข่าวเดือนกันยายน กศน.สวรรคโลก รับ
05 ต.ค. 2559 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ต.ค. 2559 ส่งข้อมูลพื้นฐานประชารัฐ กศน.คีรีมาศ รับ
05 ต.ค. 2559 การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ต.ค. 2559 ส่งข้อมูลพื้นฐานประชารัฐ กศน.สวรรคโลก รับ
26 ก.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์ วิทยากร กศน.ศรีนคร รับ
19 ก.ย. 2559 โครงการเหลื่อมปี กศน.คีรีมาศ รับ
19 ก.ย. 2559 ส่งโครงการเหลื่อมปี กศน.คีรีมาศ รับ
17 ก.ย. 2559 ส่งโครงการกันเงินเหลี่ยมปี กศน.ศรีนคร รับ
16 ก.ย. 2559 ของบประมาณจ้างเหมาบุคคลภายนอก กศน.สวรรคโลก รับ
09 ก.ย. 2559 ข่าว กศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
01 ก.ย. 2559 ขอข้อมูลข้าราชการครู กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 ก.ย. 2559 แจ้งกรอบความต้องการบุคลากรตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 ก.ย. 2559 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 ก.ย. 2559 ร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ก.ย. 2559 แจ้งกรอบความต้องการบุคลากร กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
31 ส.ค. 2559 นำฝากเงินรายได้สถานศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ส.ค. 2559 ขอใช้ถไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ส.ค. 2559 ส่งบุคลากร/หน่วยงานดีเด่น 59 กศน.คีรีมาศ รับ
31 ส.ค. 2559 ผลการคัดเลือกดีเด่น กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ส.ค. 2559 ส่งแบบราบงาน ศสปสต. กศน.คีรีมาศ รับ
26 ส.ค. 2559 ส่งแบบรายงาน ตามรอยพระยุคลบาท กศน.คีรีมาศ รับ
24 ส.ค. 2559 ส่งคืนเงิน งปม กศน.สวรรคโลก รับ
24 ส.ค. 2559 ขอกันเงิน งปม. กศน.สวรรคโลก รับ
24 ส.ค. 2559 ขอยืมเงิน งบป อุดหนุน กศน.สวรรคโลก รับ
23 ส.ค. 2559 การรายงานผลการปฏิบัติงานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ส.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 ส.ค. 2559 รายงานผลหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท กศน.ศรีนคร รับ
17 ส.ค. 2559 รายงานผลหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท กศน.ศรีนคร รับ
16 ส.ค. 2559 ขอข้อมูลเกษียณอายุราชการ ปี2559 กศน.ศรีนคร รับ
16 ส.ค. 2559 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ส.ค. 2559 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ระยะที่ 2 กศน.ศรีสำโรง รับ
15 ส.ค. 2559 ส่งแบบรายงานป้องกันมิให้มีการเล่นพนันผ่านทางเว็บไซด์ กศน.ศรีสำโรง รับ
11 ส.ค. 2559 รายชื่อกรรมการสอบเทียบระดับฯ ภาคเรียนที่ 1/2559 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ส.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์คืนเงินยืมงบประมาณอุดหนุนรายหัวพื้นฐาน กศน.ศรีนคร รับ
10 ส.ค. 2559 ส่งแบบรายงานผลการออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของบุคลากรในหน่วยงาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ส.ค. 2559 การออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของบุคลากร กศน.ศรีนคร รับ
10 ส.ค. 2559 ส่งแบบรายงานผลการออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ กศน.คีรีมาศ รับ
08 ส.ค. 2559 ส่งแบบรายงานผลการออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของบุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนั กศน.ศรีสำโรง รับ
05 ส.ค. 2559 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ส.ค. 2559 ข่าว กศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
05 ส.ค. 2559 ส่งข่าว กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
05 ส.ค. 2559 ส่งรายผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ส.ค. 2559 ส่งจดหมายข่าว ก.ค กศน.คีรีมาศ รับ
04 ส.ค. 2559 จดหมายข่าว เดือนกรกฎาคม 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ข&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ส.ค. 2559 ข่าวกศน. อำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
04 ส.ค. 2559 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ n-net 1/2559 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 ส.ค. 2559 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กศน.ศรีนคร รับ
02 ส.ค. 2559 บบสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กร กศน.ศรีนคร รับ
02 ส.ค. 2559 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 ส.ค. 2559 เสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ กศน.ศรีนคร รับ
29 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส1 - 3 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ก.ค. 2559 ขออนุญาตไปราฃการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ก.ค. 2559 แบบรายงานผู้ผ่าน(จบ) และผู้ที่ยังไม่ผ่าน กศน.สวรรคโลก รับ
29 ก.ค. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ N-Net ,NT กศน.สวรรคโลก รับ
29 ก.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ก.ค. 2559 นำส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 ก.ค. 2559 รูปเพิ่มเติมศุนย์ฝึกอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า กศน.คีรีมาศ รับ
28 ก.ค. 2559 รายงานผล กศน.ตำบล ที่ได้งบสร้าง กศน.คีรีมาศ รับ
28 ก.ค. 2559 รายงานศูนย์ฝึกอาชีพดีเด่น ปี2559 กศน.คีรีมาศ รับ
26 ก.ค. 2559 ส่งแผนไตรมาศ4 กศน.คีรีมาศ รับ
26 ก.ค. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายไปราชการ7412 กศน.ศรีนคร รับ
26 ก.ค. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายไปราชการ 6140 กศน.ศรีนคร รับ
26 ก.ค. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายไปราชการ 1060 กศน.ศรีนคร รับ
26 ก.ค. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายไปราชการ กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนดิจิทัล ใหม่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนหลักสูตรและโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนหลักสูตรและโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนหลักสูตรและโครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2559 คลังปัญญา กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.ค. 2559 ส่งแผนดิจิทัล กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ก.ค. 2559 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน. กศน.ศรีนคร รับ
23 ก.ค. 2559 สั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กศน.ศรีนคร รับ
22 ก.ค. 2559 การรายงานข้อมูลสถิติจำนวนผู้ผ่านและไม่ผ่านการเทียบระดับการศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ก.ค. 2559 ด่วนที่สุด เรื่องอนุมัติให้ข้าราชการมีวิทยฐานะ กศน.ศรีนคร รับ
21 ก.ค. 2559 สั่งข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2559 กศน.สวรรคโลก รับ
21 ก.ค. 2559 สั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2559 กศน.สวรรคโลก รับ
21 ก.ค. 2559 ส่งโครงการและหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.ศรีนคร รับ
15 ก.ค. 2559 ส่งแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 4 กศน.ศรีนคร รับ
13 ก.ค. 2559 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ก.ค. 2559 ข่าวเดือนมิถุนายน กศน.สวรรคโลก รับ
12 ก.ค. 2559 การสำรวจรายชื่อข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ก.ค. 2559 ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ กศน.ศรีสำโรง รับ
11 ก.ค. 2559 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ก.ค. 2559 ส่งรายผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ก.ค. 2559 bast ศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
07 ก.ค. 2559 ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน มิถุนายน 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 ก.ค. 2559 ขอส่งข้อมูลบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ กศน.ศรีนคร รับ
06 ก.ค. 2559 ขอเชิญประชุมผู&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ก.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ประจำเดือนมิถุนายน กศน.เมืองสุโขทัย รับ
06 ก.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ประจำเดือนมิถุนายน ธุรการ รับ
04 ก.ค. 2559 ขอหนังสือรับรอง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2559 แจ้งการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2559 ขอข้อมูลบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับวิทยากรครู ค กศน.ศรีสำโรง รับ
01 ก.ค. 2559 รายงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
01 ก.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ก.ค. 2559 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๖ กศน.ศรีนคร รับ
01 ก.ค. 2559 รายงานการสมัครเรียนธรรมศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
30 มิ.ย. 2559 ส่งแบบสำรวจข้อมูลแผนการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตร 51 กศน.ศรีสำโรง รับ
30 มิ.ย. 2559 รายงานข้อมูลแผนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 มิ.ย. 2559 ส่งแผนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ กศน.สวรรคโลก รับ
29 มิ.ย. 2559 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ กศน.สวรรคโลก รับ
29 มิ.ย. 2559 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กศน.ศรีนคร รับ
27 มิ.ย. 2559 ส่งเอกสารการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ กศน.ศรีนคร รับ
27 มิ.ย. 2559 รายงานผลการปฏิ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 มิ.ย. 2559 ขอส่งเงินประกันสัญญาจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 มิ.ย. 2559 การดำเนินงานจัดการการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 มิ.ย. 2559 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 1.6 กศน.สวรรคโลก รับ
27 มิ.ย. 2559 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 มิ.ย. 2559 ส่งแบบตอบรับการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (กระบวนการ STEM) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 มิ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห๋ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
23 มิ.ย. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายในราชการ กศน.ศรีนคร รับ
23 มิ.ย. 2559 ขออนุญาตยืมเงินทดลองจ่ายในราชการ กศน.ศรีนคร รับ
23 มิ.ย. 2559 รายงานข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
23 มิ.ย. 2559 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ กศน.ศรีนคร รับ
20 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
20 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงาน สคบ. และรายงานพิธีเปิดศูนย์ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
20 มิ.ย. 2559 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ค่ายอาสายุวกาชาด) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 มิ.ย. 2559 นำส่งรายงานผลกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 มิ.ย. 2559 รายงานผลกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 มิ.ย. 2559 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 มิ.ย. 2559 ส่งข้อมูลเพิ่มเติมEco Engilsh กศน.สวรรคโลก รับ
09 มิ.ย. 2559 รายงานการดำเนิ&# กศน.ศรีนคร รับ
09 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยมีค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.ศรีสำโรง รับ
08 มิ.ย. 2559 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที 3 พฤษภาคม 2559 กศน.ศรีสำโรง รับ
08 มิ.ย. 2559 ส่งใบลาพักผ่อน กศน.สวรรคโลก รับ
07 มิ.ย. 2559 สำรวจข้อมูลผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 มิ.ย. 2559 ส่งแบบสอบถาม กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 มิ.ย. 2559 ส่งรายงานการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 มิ.ย. 2559 ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English กศน.ศรีสำโรง รับ
03 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กศน.ศรีสำโรง รับ
03 มิ.ย. 2559 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 มิ.ย. 2559 ข่าว พฤษภาคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งแบบสำรวจการใช้งานแอพพลิเคชั่น Echo English กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2559 ข่าวเดือนพฤษภาคม2559กศน.สวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
02 มิ.ย. 2559 best เดือน พ.ค.2559 กศน.ศรีนคร รับ
02 มิ.ย. 2559 ฺBest อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
02 มิ.ย. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ กศน.ศรีสำโรง รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งข่าว พ.ย.59 กศน.คีรีมาศ รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งรายผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 มิ.ย. 2559 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กศน.คีรีมาศ รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งรายชื่อคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 มิ.ย. 2559 การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.สวรรคโลก รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2559 ส่งรายงานจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา กศน.สวรรคโลก รับ
01 มิ.ย. 2559 รายชื่อที่ปรึกษาขับเคลื่อนเปิดศูนย์ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 มิ.ย. 2559 รายชื่อที่ปรึกษาขับเคลื่อนเปิดศูนย์ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 มิ.ย. 2559 ส่งรายชื่อที่ปรึกษาการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 มิ.ย. 2559 รายชื่อที่ปรึก&# กศน.ศรีนคร รับ
01 มิ.ย. 2559 แบบรายงาน การเต& กศน.ศรีนคร รับ
01 มิ.ย. 2559 รายชื่อที่ปรึกษาการขับเคลื่อยศูนย์เรียรู้ปรัชญาเศรีฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
01 มิ.ย. 2559 แบบรายงาน การเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ กศน.คีรีมาศ รับ
31 พ.ค. 2559 แบบสำรวจแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ศรีนคร รับ
27 พ.ค. 2559 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 พ.ค. 2559 แจ้งรายชื่อโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 พ.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
27 พ.ค. 2559 โครงการเฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กศน.คีรีมาศ รับ
25 พ.ค. 2559 แจ้งรายชื่อโครงการ/งานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเ กศน.ศรีนคร รับ
19 พ.ค. 2559 ส่ง อ.กฤษณะ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 พ.ค. 2559 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 พ.ค. 2559 การรายงานการเรียนการสอนผู้ไม้รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.ศรีนคร รับ
13 พ.ค. 2559 ส่งแบบตอบรับเข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างจิตสำนัก และค่านิยม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 พ.ค. 2559 เร่งรัดรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ค. 2559 การรายงานการเรียนการสอนผู้ไม้รู้หนังสือสำหรับคนไทย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 พ.ค. 2559 การสำรวจข้อมูลจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการยกระดับ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ค. 2559 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 พ.ค. 2559 จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 พ.ค. 2559 ข่าวเดือนเมษายน กศน.สวรรคโลก รับ
04 พ.ค. 2559 แบบยืนยันการตัดสินใจ เลือกจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในไตรมาส 3-4 ตามโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สู กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ