19 ธ.ค. 2557 แผนศูนย์ฝึกอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 ธ.ค. 2557 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบล เดือนธันวาคม 2557 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ธ.ค. 2557 แผนงาน / โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ธ.ค. 2557 รายงานติดตามโครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 ธ.ค. 2557 แผนงาน/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ธ.ค. 2557 ขอเชิญเป็นประธานในการเปิดค่าย"เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม"ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 กศน.ศรีนคร รับ
03 ธ.ค. 2557 รายงานสรุปผลการประเมินดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของ สนง.กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ธ.ค. 2557 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กศน.ศรีนคร รับ
27 พ.ย. 2557 รายงานค่านิยม ครั้งที่ 3 กศน.สวรรคโลก รับ
26 พ.ย. 2557 ส่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 พ.ย. 2557 ฝากประกาศ สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ขึ้นหน้าเว็บจังหวัด ครับ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 พ.ย. 2557 ประกาศประชาสัมพันธ์งานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 พ.ย. 2557 การจัดทำแผนจุลภาค กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 พ.ย. 2557 ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 พ.ย. 2557 ส่งการสรุปการประเมินดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน. กศน.คีรีมาศ รับ
19 พ.ย. 2557 นำส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 พ.ย. 2557 ขอเพิ่มบุคลากรสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรลายสือไทย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 พ.ย. 2557 รายงานค่านิยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 พ.ย. 2557 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 พ.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 พ.ย. 2557 รายงานดัชนี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 พ.ย. 2557 การติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านรายการโทรทัศน์ รายการ ETV กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 พ.ย. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 พ.ย. 2557 รายงานผู้สูงอายุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 พ.ย. 2557 รายงานผู้สูงอายุ กศน.คีรีมาศ รับ
11 พ.ย. 2557 นำส่งแบบประเมินรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2557 ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโลกการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 พ.ย. 2557 ฝากงานนำส่งให้ อ.บรรเลง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 พ.ย. 2557 รายงานค่านิยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 พ.ย. 2557 ฝากงานนำส่งให้ อ.บรรเลง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 พ.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.คีรีมาศ รับ
04 พ.ย. 2557 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 พ.ย. 2557 ขอไปราชการ ผอ. กศน.คีรีมาศ รับ
30 ต.ค. 2557 บุคลากร กศน.อ.สวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
30 ต.ค. 2557 รายงานกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
29 ต.ค. 2557 รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2557 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ต.ค. 2557 ทำเนียบบุคลากร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ต.ค. 2557 ทำเนียบบุคลากร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ต.ค. 2557 ส่งรายชื่อและรูปบุคลากร กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 ต.ค. 2557 ส่งรูปบุคลากร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ต.ค. 2557 ทำเนียบบุคลากร กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 ต.ค. 2557 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2557 กศน.สวรรคโลก รับ
24 ต.ค. 2557 แผนการให้บริการรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน (โมบาย) ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ต.ค. 2557 การตรวจสอบพัสดุคุรุภัณฑ์ฺ ประจำปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
22 ต.ค. 2557 ขอซื้อระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ต.ค. 2557 ส่งแผนการให้บริการรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน เดือน มีนาคม 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ต.ค. 2557 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๗ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
22 ต.ค. 2557 รายงานค่านิยม 12 ประการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
20 ต.ค. 2557 การติดตามผลการนิเทศ กศน.คีรีมาศ รับ
15 ต.ค. 2557 ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ต.ค. 2557 รายงานผลตัวชี้วัด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ต.ค. 2557 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกฯ กศน.สวรรคโลก รับ
13 ต.ค. 2557 การเรียกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
13 ต.ค. 2557 การติดตามผลการนิเทศ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 ต.ค. 2557 รายงานสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 ต.ค. 2557 การติดตามผลการนิเทศ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 ต.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ต.ค. 2557 ส่งผลการสำรวจและคัดกรองเพื่อความต้องการทางการศึกษาของคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 ต.ค. 2557 ขอใช้บัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 ต.ค. 2557 การลงทะเบียนรายวิชาเลือกการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว๐๒๐๒๗ กศน.ศรีนคร รับ
08 ต.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ต.ค. 2557 ควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ต.ค. 2557 รายงานผลตารมตัวชี้วัด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ต.ค. 2557 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ปี 2557 (ผู้สูงอายุ)รอบ 12 เดือน กศน.สวรรคโลก รับ
02 ต.ค. 2557 นำส่งแบบตอบรับเข้าประชุมชี้แจงนโยบายฯ สนง.กศน.ปี 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ต.ค. 2557 ฝากนำส่ง กศน.เมืองสุโขทัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ต.ค. 2557 ขอแบบสร้าง กศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.ย. 2557 รายงานการจัดกิจกรรมเวที/เสวนา “ความคิดเห็น/ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
26 ก.ย. 2557 รายงานการจัดเวที/เสวนา ความคิด/ความเข้าใจกับค่านิยมหลัก12ประการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ก.ย. 2557 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประจำปี2557 กศน.ศรีสำโรง รับ
22 ก.ย. 2557 รายงานสถิติการเข้าสอบ-ขาดสอบ กศน.ศรีนคร รับ
16 ก.ย. 2557 แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ก.ย. 2557 แผนฯ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 ก.ย. 2557 เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 ก.ย. 2557 เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 57 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
12 ก.ย. 2557 การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ย. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 ก.ย. 2557 นำส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2557 ส่งแบบ ตอบรับการเข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
02 ก.ย. 2557 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกองเชียร์ (ฝากนำส่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีสำโรง) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2557 ส่งสัญญายืมเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2557 ส่่งสัญญายืมเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 ส.ค. 2557 ส่งสัญญายืมเงิน กศน.คีรีมาศ รับ
25 ส.ค. 2557 เพิ่มเติม ภาพกิจกรรม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ส.ค. 2557 ส่งรายชื่อบุคลากร ร่วมเดินพาเหรด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ส.ค. 2557 รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ส.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานวัน กศน. ปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ส.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับ กศน.ศรีนคร รับ
25 ส.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 ส.ค. 2557 ขอเชิญร่วมงานวัที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ส.ค. 2557 รายชื่อบุคลากรร่วมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ พร้อมทั้งรีดเดอร์ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 ส.ค. 2557 ฝากส่ง กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ส.ค. 2557 ฝากส่ง กศน.อำเภอกงไกรลาศค่ะ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ส.ค. 2557 แก้ไขรายชื่อบุคลากรร่วมขบวนพาเหรดและกองเชียร พร้อมรีดเดอร์ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 ส.ค. 2557 ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
22 ส.ค. 2557 รายชื่อผู้ร่วม&# กศน.ศรีนคร รับ
21 ส.ค. 2557 ส่งสัญญายืมเงิน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
21 ส.ค. 2557 ส่งสัญญายืมเงิน กศน.คีรีมาศ รับ
20 ส.ค. 2557 การประกวดบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปี 57 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ส.ค. 2557 รายงานกิจกรรม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ส.ค. 2557 ขอยืมเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ส.ค. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ส.ค. 2557 ส่งแผนการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ส.ค. 2557 การประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 57 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ส.ค. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 ส.ค. 2557 ส่่งแผนการขอเบิกเงินฯ ปีงบประมาณ 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
13 ส.ค. 2557 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ส.ค. 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กรกฎาคม 2557 กงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ส.ค. 2557 รายชื่อกรรมการคุมสอบ N-NET 1/2557 ศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
03 ส.ค. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 ส.ค. 2557 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 57 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 ส.ค. 2557 ส่วแผนเบิกจ่ายงบประมาณ กศน.คีรีมาศ รับ
31 ก.ค. 2557 เร่งรัดเบิกเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ก.ค. 2557 เร่งรัดการเบิก&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
31 ก.ค. 2557 ส่งใบตอบรับกรรมการออกข้อสอบวิชาเลือก 1 ทับ 2557 กศน.ศรีนคร รับ
29 ก.ค. 2557 ขอยืมเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.ค. 2557 ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัยเสพติด กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2557 การสั่งข้อสอบปายภาคเรียที่ 1/2557 กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ค. 2557 นำเรื่องฝากส่ง ผอ.กศน.อำเภอกงไกรลาศ,สวรรคโลก,ทุ่งเสลี่ยม กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ก.ค. 2557 ฝากส่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีสำโรง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ก.ค. 2557 ฝากส่ง ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอทุ่งเสลี่ยม) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 ก.ค. 2557 ส่งรายชื่อผู้เ&# กศน.คีรีมาศ รับ
22 ก.ค. 2557 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ก.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชนอำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
21 ก.ค. 2557 การสั่งจองเสื้อแจ็คเก็ตกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 4 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 ก.ค. 2557 ขอสั่งเสื้อแจ็คเก็ต กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ก.ค. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 ก.ค. 2557 งานพัสดุ (ฝากส่งให้เปิ้ล) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ก.ค. 2557 ส่งบัตรนักศึกษาอาชีพ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ก.ค. 2557 การเปิดรับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ก.ค. 2557 ฝากส่งหนังสือ ให้กศน.อำเภอ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ก.ค. 2557 ขอยืมเงินไปราชการ กศน.คีรีมาศ รับ
08 ก.ค. 2557 ขอส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน 2557 กงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2557 นำส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 ก.ค. 2557 ส่งแผนและโครงการการจัดกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 ก.ค. 2557 รายวิชาเลือก กศน.ศรีนคร รับ
03 ก.ค. 2557 รายชื่อผู้เข้าอบรมอาเซียน กศน.ศรีนคร รับ
02 ก.ค. 2557 รายงานการจัดการศึกษาหลักสูตรอาเซียนฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ก.ค. 2557 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ปี 2557 (ผู้สูงอายุ) กศน.สวรรคโลก รับ
30 มิ.ย. 2557 ส่งแบบนิเทศการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 กศน.คีรีมาศ รับ
30 มิ.ย. 2557 ส่งแบบตอบรับ การสัมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมิณผลก่อนจบหลักสูตร์ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 มิ.ย. 2557 การสำรวจข้อมูลพื่นฐานห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
18 มิ.ย. 2557 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 มิ.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 มิ.ย. 2557 ส่งข่าว พ.ค.57 กศน.คีรีมาศ รับ
02 มิ.ย. 2557 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พ.ค.2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 มิ.ย. 2557 ข่าวประชาสัมพัธ์ เดือน พ.ค.57 กศน.สวรรคโลก รับ
02 มิ.ย. 2557 ข่าว เดือน พฤษภาคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
31 พ.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 พ.ค. 2557 ขอความอนุเคราะ&# กศน.คีรีมาศ รับ
20 พ.ค. 2557 การเรียกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 พ.ค. 2557 ส่งสรุปเดือนเมษายน 2557 กศน.คีรีมาศ รับ
15 พ.ค. 2557 ส่งสรุปงานประจำเดือน เม.ย.57 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
08 พ.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 พ.ค. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 เม.ย. 2557 กำหนดส่งรายงาน&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
30 เม.ย. 2557 รายงานอาเซียน กศน.ศรีนคร รับ
30 เม.ย. 2557 รายงานข้อมูลผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ศรีสำโรง รับ
29 เม.ย. 2557 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 เม.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 เม.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 เม.ย. 2557 เพิ่มเติม รายงานสรุปผลการรณรงค์เลือกตั้ง สว. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 เม.ย. 2557 ส่งแบบรายงานประชาธิปไตย กศน.คีรีมาศ รับ
28 เม.ย. 2557 รายงานสรุปผลการรณรงค์การเลือกตั้งวุฒิสภา กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 เม.ย. 2557 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 เม.ย. 2557 ภาพไวนิล กศน.คีรีมาศ รับ
23 เม.ย. 2557 ส่งแบบตอบรับอบรมหลักสูตรการสร้างเว็ปไซด์ฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 เม.ย. 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯสนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 เม.ย. 2557 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจด้านข้อมูลสารสนเทศ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 เม.ย. 2557 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเว็บไซต์ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 เม.ย. 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 เม.ย. 2557 ส่งแบบตอบรับ การประชุมปฎิบัติการด้านสารสนเทศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 เม.ย. 2557 ตอบแบบตอบรับ เข้าร่วมโครงการดูงานห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 เม.ย. 2557 ส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน กศน.ศรีนคร รับ
17 เม.ย. 2557 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ กศน.ศรีนคร รับ
08 เม.ย. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี57 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 เม.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 เม.ย. 2557 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน กศน.ศรีสำโรง รับ
04 เม.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสำโรง รับ
04 เม.ย. 2557 ส่งข่าวประจำเดือน มีนาคม 2557 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 เม.ย. 2557 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ก.พ.- มี.ค. 57 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 เม.ย. 2557 ส่งข่าว กศน.อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
02 เม.ย. 2557 ส่งสรุปข่าว กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 เม.ย. 2557 ขอศึกษาดูงาน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
31 มี.ค. 2557 ส่งใบสมัครสุดยอด กศน. ปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 มี.ค. 2557 ส่งใบสมัครเข้าแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 มี.ค. 2557 สั่งเสื้อสุดยอด กศน กศน.ศรีนคร รับ
25 มี.ค. 2557 ยืมเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มี.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการนักข่าวรุ่นใหม่ "นกพิราบขาว" กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับตรวจสุขภาพประจำปี กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวรุ่นใหม่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวรุ่นใหม่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 มี.ค. 2557 แบบตแบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการนักข่าวรุ่นใหม่ นกพิราบขาว กศน.คีรีมาศ รับ
19 มี.ค. 2557 ส่งแบบสอบถามการตรวจสุขภาพประจำปี กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 มี.ค. 2557 ส่งแบบสอบถามการตรวจสุขภาพประจำปี กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 มี.ค. 2557 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการนักข่าวรุ่นใหม่ นกพิราบขาว กศน.คีรีมาศ รับ