25 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.สวรรคโลก รับ
24 พ.ย. 2558 สั่งจองสมุดบันทึก ไดอารี่ กศน. 2559 กศน.ศรีนคร รับ
24 พ.ย. 2558 ส่ง SAR 58 กศน.คีรีมาศ รับ
24 พ.ย. 2558 กศน.อำเภอคีรีมาศ ส่ง SAR 58 กศน.คีรีมาศ รับ
24 พ.ย. 2558 ส่ง SAR 58 กศน.คีรีมาศ รับ
20 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติการ ครูและบุคลากร กศน.สวรรคโลก รับ
20 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติการปี 2559 กศน.ตำบล กศน.สวรรคโลก รับ
20 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการและคำรับรอง (แก้ไข 19 พ.ย.2558) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 พ.ย. 2558 แผนปี 2559 ปรับปรุง กศน.สวรรคโลก รับ
19 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการกศน.อำเภอศรีสำโรง กศน.ศรีสำโรง รับ
19 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอศรีนครและคำรับรอง แก้ไข ครั้งที่ 7 กศน.ศรีนคร รับ
19 พ.ย. 2558 แผนกศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 พ.ย. 2558 ส่งแผน 59 ใหม่วันนี้ 18 พ.ย.เวลา 19.30 น. กศน.คีรีมาศ รับ
17 พ.ย. 2558 แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการ กศน.สวรรคโลก รับ
17 พ.ย. 2558 แบบสำรวจข้อมูลจ่ายตรงบัญชีเงินเดือน กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
17 พ.ย. 2558 ส่งแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการลูกจ้างประจำ กศน.ศรีสำโรง รับ
17 พ.ย. 2558 นำส่งข้อมูลบุคลากร กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 พ.ย. 2558 แผนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี2559 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 พ.ย. 2558 ช้อมูลข้าราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 พ.ย. 2558 ข้อมูลส่วนบุคคล นายภักดี รัตนสากล กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
12 พ.ย. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย กศน.สวรรคโลก รับ
11 พ.ย. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต “ลดอุบัติเหตุด้านการจราจร กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.ศรีนคร ครั้งที่ 6 กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ย. 2558 แผนตำบล กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ย. 2558 แก้ไขแผนตำบล อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
11 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการและคำรับรอง (ล่าสุด) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการและคำรับรอง (ล่าสุด) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 พ.ย. 2558 แก้ไขแผนปฏิบัติราชการล่าสุด กศน.ศรีสำโรง รับ
11 พ.ย. 2558 แก้ไขแผน 59 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ย. 2558 การจัดงานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เฮือซ่วง) และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 พ.ย. 2558 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ย. 2558 แผนกศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 แก้ไขแผนอำเภอ59 กศน.สวรรคโลก รับ
10 พ.ย. 2558 แจ้งแก้ไขยอดรวมในแผนฯ ที่จังหวัดรวบรวม กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนตำบลคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรองใหม่ 10/17.56 น กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนฯและคำรับรอง (แก้ไขใหม่ล่าสุด 10 พ.ย.58) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล 2559 อำเภอศรีนคร แก้ไขใหม่ กศน.ศรีนคร รับ
10 พ.ย. 2558 แผนตำบล/อำเภอ กศน.สวรรคโลก รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรอง กศน.อำเภอศรีสำโรงทุกตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรอง กศน.อำเภอศรีสำโรงล่าสุด กศน.ศรีสำโรง รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผน กศน.อำเภอศรีนคร ประจำปี 2559 กศน.ศรีนคร รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรอง กศน.อำเภอศรีสำโรงฯ กศน.ศรีสำโรง รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรองฯ กศน.อำเภอ+กศน.ตำบล (แก้ไข 10 พ.ย.58) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2558 การรายงานกิจกรรมทักษะชีวิตลดอุบัติเหตุทางจราจร กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ย. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมทักษะฃีวิต กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำร้องใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ย. 2558 การรายงานกิจกรรมทักษะชีวิตลดอุบัติเหตุทางจราจร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมทักษะฃีวิต กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 แบบรายงานลดอุบัติเหตุด้านการจราจร กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรอง กศน.อำเภอศรีสำโรง กศน.ศรีสำโรง รับ
10 พ.ย. 2558 การจัดมุม ป.ป.ช. มีชีวิต ในห้องสมุดประชาชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 พ.ย. 2558 ส่งแผน กศน.อำเภอ (แก้ไข 10 พ.ย.58) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2558 แผนกศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอ (แก้ไข 9 พ.ย.58) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรองใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
09 พ.ย. 2558 คำรับรอง แผน กศน.ตำบล59 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 พ.ย. 2558 เพิ่มเติมคำรับรองปฎิบัติราการ ปี ๕๙ กศน.ศรีนคร รับ
07 พ.ย. 2558 ส่งแผนและคำรับรองฯ กศน.อำเภอ (ส่งใหม่) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ย. 2558 ส่งแผนฯ กศน.อำเภอ (ส่งใหม่) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ย. 2558 แผนอำเภอใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
07 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติการปี 2559 กศน.สวรรคโลก รับ
07 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการ ปี 59 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 พ.ย. 2558 เพิ่มเติม คำรับรองปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการ ปี 59 กศน.ศรีนคร รับ
06 พ.ย. 2558 คำรับรองปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการ ปี 59 กศน.ศรีนคร รับ
06 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัตการ แผ่นเดียวตำบล กศน.คีรีมาศ รับ
06 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กศน.เมืองสุโขทัย รับ
06 พ.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 พ.ย. 2558 แผนกศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 พ.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.ศรีนคร รับ
04 พ.ย. 2558 การจัดมุม ป.ป.ช. ใ กศน.ศรีนคร รับ
03 พ.ย. 2558 ข่าวเดือนตุลาค&# กศน.สวรรคโลก รับ
02 พ.ย. 2558 ส่งตัวชีวัด ผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.คีรีมาศ รับ
30 ต.ค. 2558 ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดฯ (ด้านเศรษฐกิจพอเพียง) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 ต.ค. 2558 รายละเอียดตัวชี้วัดพนักงานราชการ *แก้ไขเพิมเติม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ต.ค. 2558 ตัวอย่างรายละเอียดตัวชี้วัดพนักงานราชการ กศน.สวรรคโลก รับ
29 ต.ค. 2558 รายละเอียดตัวชี้วัดพนักงานราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ต.ค. 2558 แผนผังวัดกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ต.ค. 2558 รายละเอียดตัวชี้วัดพนักงานราชการ กศน.ศรีสำโรง รับ
27 ต.ค. 2558 รายงานข้อมูลบุคลากร กศน. กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
22 ต.ค. 2558 การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมผู้สูงอายุ กศน.สวรรคโลก รับ
22 ต.ค. 2558 รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ต.ค. 2558 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน กศน.ศรีนคร รับ
21 ต.ค. 2558 ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 ต.ค. 2558 การลงทะเบียนวิชาเลือกการใช้ไฟฟ้าในชวิตประจำวัน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ต.ค. 2558 การลงทะเบียนวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
20 ต.ค. 2558 ประเมินมาตราฐานกศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ต.ค. 2558 ส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ กศน.คีรีมาศ รับ
20 ต.ค. 2558 การลงทะเบียนวิชาเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 ต.ค. 2558 รายงานผู้สูงอายุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ต.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 ต.ค. 2558 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2559 กศน.ศรีนคร รับ
13 ต.ค. 2558 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กศน.สวรรคโลก รับ
10 ต.ค. 2558 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อเอกสารมาตรฐานบ้านหนังสือชุมชนในเขตภาคเหนือ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
09 ต.ค. 2558 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อเอกสารมาตรฐานบ้านหนังสือชุมชนในเขตภาคเหนือ กศน.ศรีนคร รับ
09 ต.ค. 2558 ส่งรายชื่ผู้สมัครเรียนธรรมศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
08 ต.ค. 2558 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรฐานบ้านหนังสือชุมชน กศน.สวรรคโลก รับ
08 ต.ค. 2558 ส่ง Bets practice อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
08 ต.ค. 2558 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ตุลาคม 58 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
08 ต.ค. 2558 ส่งจดหมายข่าว เดือนกันยายน 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 ต.ค. 2558 ข่าว ประจำเดือนกันยายน รับ
06 ต.ค. 2558 จดหมายข่าวเดือนกันยายน กศน.สวรรคโลก รับ
06 ต.ค. 2558 ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. อำเภอศรีสัชนาลัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ต.ค. 2558 ขออนุมัติยืมเงินอุดหนุนงบประมาณ (อุดหนุนเหลื่อมปี) เป็นค่าใช้จ่ายขัดอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ต.ค. 2558 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน กศน.สวรรคโลก รับ
01 ต.ค. 2558 รายงานการควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 ต.ค. 2558 รายงานเงินนอกงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ก.ย. 2558 ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบลงทุน) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ย. 2558 ส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ย. 2558 ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ย. 2558 รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน กศน.สวรรคโลก รับ
25 ก.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปี2559 กศน.คีรีมาศ รับ
25 ก.ย. 2558 รายงานผลการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ย. 2558 รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 ก.ย. 2558 สรุปศูนย์ฝึกอาชีพ 58 กศน.ศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
22 ก.ย. 2558 การจัดทำคำขอต้้งงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 งบลงทุน กศน.สวรรคโลก รับ
18 ก.ย. 2558 ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ย. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ย. 2558 ก.พ.ร กศน.คีรีมาศ รับ
18 ก.ย. 2558 รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 ก.ย. 2558 รายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชน กศน.สวรรคโลก รับ
15 ก.ย. 2558 ส่งจดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ก.ย. 2558 ส่งข่าวเดือน ส.ค กศน.คีรีมาศ รับ
15 ก.ย. 2558 ขอเชิยประชุมผู้บริหารประจำเดือน กันยายน ครั้งท่ี 8/58 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
14 ก.ย. 2558 ข่าวเดือนสิงหาคม รับ
14 ก.ย. 2558 จดหมายข่าวเดือ&# กศน.สวรรคโลก รับ
12 ก.ย. 2558 ส่งแผ่นการใช้เ&# กศน.คีรีมาศ รับ
12 ก.ย. 2558 การส่งเสริมการ&# กศน.ศรีนคร รับ
09 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีนคร รับ
09 ก.ย. 2558 ส่ง กผ 02 กศน.ศรีนคร รับ
07 ก.ย. 2558 การขอเบิกจ่ายเงิน กศน.ศรีนคร รับ
04 ก.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีว่าการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.ย. 2558 ส่งแบบสำรวจจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.ย. 2558 รายงานการจัดนิทรรศการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.ย. 2558 ส่งข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.ย. 2558 MOU วิทยาลัยการอาชีพ กศน.ศรีสำโรง รับ
04 ก.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำข้อมูลฯ กศน.สวรรคโลก รับ
04 ก.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาตร์สนองนโยบายเร่งด่วนฯ รับ
04 ก.ย. 2558 ขออนุญาตไปราชการ รับ
04 ก.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศษสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กศน.ศรีสำโรง รับ
03 ก.ย. 2558 รายงานข้อมูลสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
02 ก.ย. 2558 ขอส่งนักศึกษา กศน.เข้ารับการสอบแบบระบบ E-Exam กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งคืนงบประมาณ ประจำปี 2558 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 ตามแบบ กศน.กผ.01 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 (กันไว้ใช้เหลื่อมปี) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2558 ส่งคืนงบประมาณ ประจำปี 2558 ธุรการ รับ
31 ส.ค. 2558 ส่งเงินค่อเนืองสาธารณูปโภคคืน กศน.คีรีมาศ รับ
31 ส.ค. 2558 ส่งแผนขวาง 59 กศน.คีรีมาศ รับ
31 ส.ค. 2558 การคัดเลือกบุคคล/องค์กรฯ เพ่ือรับเกียรติบัตรใน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"ประจำปี 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
31 ส.ค. 2558 ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
31 ส.ค. 2558 ขอส่งรายชื่อบุคคล/องค์กร เพื่อรับเกียรติบัตร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ส.ค. 2558 แบบตอบรับ ครู กศน.ผู้เข้าร่วม กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
28 ส.ค. 2558 การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน กศน.ศรีนคร รับ
28 ส.ค. 2558 การอบรมสัมมนาครู หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV.รุ่นที่ 1 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
26 ส.ค. 2558 ส่ง การดำเนินงาน “บ้านหนังสือชุมชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ส.ค. 2558 การดำเนินงาน บ้านหนังสือชุมชน รับ
24 ส.ค. 2558 ส่งเงินคืนงบประมาณ รับ
24 ส.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ รับ
24 ส.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ส.ค. 2558 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กศน.ศรีนคร รับ
21 ส.ค. 2558 แก้ไขแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ส.ค. 2558 ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี งบประมาณ 2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ส.ค. 2558 ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 (กันไว้ใช้เหลือมปี) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ส.ค. 2558 เร่งรัดการเบิกจ่าย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ส.ค. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ส.ค. 2558 การดำเนินงานจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/2558 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 ส.ค. 2558 ส่งคืนเงินงบประมาณ กศน.สวรรคโลก รับ
10 ส.ค. 2558 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ กศน.ศรีนคร รับ
10 ส.ค. 2558 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กรกฎาคม 2558 รับ
06 ส.ค. 2558 การเสนอรายชื่อแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์สอบ N-NET กศน.ศรีนคร รับ
05 ส.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ส.ค. 2558 การดำเนินงานจักการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ส.ค. 2558 เพิ่มคะแนนสอบ Post-test 60 ข้อ กศน.สวรรคโลก รับ
02 ส.ค. 2558 ข้าราชการและบุคลากรทางศึกษารักษาการในตำแหน่ง รับ
30 ก.ค. 2558 ขออนุญาตไปราชการ รับ
29 ก.ค. 2558 การดำเนินการสอบ N-Net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 ก.ค. 2558 ตรวจสอบผลความถูกต้องการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.สวรรคโลก รับ
28 ก.ค. 2558 การสำรวจสถานศึกษาที่ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 ก.ค. 2558 รายงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานอาเซียน กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ค. 2558 ส่งแบบรายงานสำรวจสถานศึกษารณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย กศน.สวรรคโลก รับ
23 ก.ค. 2558 การสำรวจสถานศึกษาที่ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดสุโขทัย กศน.ศรีนคร รับ
22 ก.ค. 2558 รายงานการดำเนินงานสร้าง กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 ก.ค. 2558 ส่งรายงานตามนโยบาย กศน.คีรีมาศ รับ
21 ก.ค. 2558 ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ กศน.สวรรคโลก รับ
21 ก.ค. 2558 การประกวดเพื่อคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนรักการอ่านต้นแบบ กศน.คีรีมาศ รับ
21 ก.ค. 2558 ส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารัดฯสยามบรมราชกุมารี กศน.ศรีนคร รับ
10 ก.ค. 2558 รายงานผลการตรวจราชการรอบสอง กศน.สวรรคโลก รับ
10 ก.ค. 2558 การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านของ อปท. กศน.คีรีมาศ รับ
08 ก.ค. 2558 ตอบแบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการกศน. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กศน.สวรรคโลก รับ
07 ก.ค. 2558 การประกวดเพื่อคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนรักการอ่านต้นแบบ ประจำปี 2558 กศน.ศรีนคร รับ
03 ก.ค. 2558 รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต้านยาเสพติด กศน.ศรีสำโรง รับ
02 ก.ค. 2558 เชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
01 ก.ค. 2558 รายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ และ ๑.๖ กศน.ศรีนคร รับ
01 ก.ค. 2558 การรายงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 กศน.ศรีสำโรง รับ
01 ก.ค. 2558 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กศน.ศรีสำโรง รับ
01 ก.ค. 2558 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กศน.ศรีสำโรง รับ