26 มิ.ย. 2560 ทำเนียบครู กศน.2559 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 ธรรมเนียมครู กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 ข้อมูลธรรมเนียมครู กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบข้อมูลธรรมเนียมครู กศน.59 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการ&# กศน.ศรีนคร รับ
26 มิ.ย. 2560 รายงานขยะ มิย.60 กศน.คีรีมาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ ประจำเดือน มิถุ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มิ.ย. 2560 ข้อมูลทำเนียบครู กศน. ประจำปี ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มิ.ย. 2560 ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2559 กศน.ศรีนคร รับ
19 มิ.ย. 2560 ส่งแบบรายงานกิจกรรมขยะ 1-2 กศน.คีรีมาศ รับ
19 มิ.ย. 2560 โครงการอบรมอาเซียนศึกษาเชียงใหม่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 มิ.ย. 2560 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 มิ.ย. 2560 ส่งสัญญายื่มเงิน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 มิ.ย. 2560 ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 มิ.ย. 2560 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 มิ.ย. 2560 แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.คีรีมาศ รับ
12 มิ.ย. 2560 แผนประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.คีรีมาศ รับ
12 มิ.ย. 2560 แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.คีรีมาศ รับ
09 มิ.ย. 2560 รายงานผลการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มิ.ย. 2560 ส่งข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ 1/2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มิ.ย. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา กศน.รอบทดลองระยะที่ ๒ กศน.สวรรคโลก รับ
08 มิ.ย. 2560 ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 มิ.ย. 2560 แผนการจัดกิจกร&# กศน.ศรีนคร รับ
07 มิ.ย. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กศน.ศรีนคร รับ
05 มิ.ย. 2560 รายงานTO BE กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 มิ.ย. 2560 แบบจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง กศน.ศรีนคร รับ
05 มิ.ย. 2560 จดหมายข่าวเดือนพ.ค. ๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
02 มิ.ย. 2560 เร่ืองขออนุญาต&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2560 เร่ืองขออนุญาต&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มิ.ย. 2560 โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 พ.ค. 2560 ผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มบริหาร&# กศน.ศรีนคร รับ
30 พ.ค. 2560 แบบฟอร์มข้อมูล & กศน.ศรีนคร รับ
30 พ.ค. 2560 การรายงานผลการจัดกิจกรรม To Be Number One กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 พ.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 พ.ค. 2560 ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
18 พ.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 พ.ค. 2560 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ กศน.ศรีนคร รับ
16 พ.ค. 2560 แจ้งตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
16 พ.ค. 2560 ส่งรายชื่อ การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ค. 2560 ส่งข่าวเมษายน 60 กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ค. 2560 จดหมายข่าวเดือนเมษายน 60 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 พ.ค. 2560 ทบทวนการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 พ.ค. 2560 รายงานการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนชุมชน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 พ.ค. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 พ.ค. 2560 รายงานพัฒนาผุ้เรียน กศน.สวรรคโลก รับ
05 พ.ค. 2560 รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวช. กศน.ศรีนคร รับ
03 พ.ค. 2560 กิจกรรมเดือนเมษายน กศน.สวรรคโลก รับ
02 พ.ค. 2560 จดหมายข่าวเดือนเมษายน ๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
26 เม.ย. 2560 ขออนุุญาตไปราชการ + ขออนุมัติยืมเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
26 เม.ย. 2560 การดำเนินโครงก&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 เม.ย. 2560 ส่งสำรวจการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศน.หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 เม.ย. 2560 ส่งผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม กศน.คีรีมาศ รับ
18 เม.ย. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 เม.ย. 2560 ส่งแบบรายงานการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี2560 กศน.คีรีมาศ รับ
11 เม.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.๓๐๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 เม.ย. 2560 ส่งแบบสำรวจปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. 2556 กศน.ศรีนคร รับ
10 เม.ย. 2560 ส่งผลการดำเนินงานตาม สปง.301และ สปง.302 ประจำเดือนมีนาคม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 เม.ย. 2560 กิจกรรมเดือนมีนาคม กศน.สวรรคโลก รับ
04 เม.ย. 2560 ส่งสถิติข้อมูลจังหวัด กศน.ศรีนคร รับ
04 เม.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส2 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 เม.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 มี.ค. 2560 การส่งคืนข้อสอบ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 มี.ค. 2560 กิจกรรมผู้สูงอ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 มี.ค. 2560 การจัดกิจกรรมง&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 มี.ค. 2560 การจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ปี ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 มี.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 มี.ค. 2560 ส่งสรุปผลเดือน กุมภาพันธ์ (ใหม่) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2560 ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
20 มี.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ก.พ.60 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
20 มี.ค. 2560 แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด กศน.ศรีนคร รับ
20 มี.ค. 2560 ส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2560 เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มี.ค. 2560 กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ กศน.สวรรคโลก รับ
15 มี.ค. 2560 ส่ง สปง 03 กศน.คีรีมาศ รับ
15 มี.ค. 2560 ส่งผลการดำเนินงานตาม สปง.301และ สปง.302 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 มี.ค. 2560 กผ.03 ศรีนคร แก้ไข$ กศน.ศรีนคร รับ
13 มี.ค. 2560 ส่งรายชื่อนักศึกษาสอบ E-exam ภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 มี.ค. 2560 การรายงานการฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มี.ค. 2560 ส่ง รายละเอียด การรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มี.ค. 2560 การจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 มี.ค. 2560 แจ้งรายละเอียดการรับ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค กศน.ศรีนคร รับ
08 มี.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 มี.ค. 2560 จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ ๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
02 มี.ค. 2560 ติดตามการนิเทศ การขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 มี.ค. 2560 การนิเทศ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 มี.ค. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 มี.ค. 2560 การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
28 ก.พ. 2560 ส่ง กฝ03กศน.อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
28 ก.พ. 2560 การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กศน.ศรีนคร รับ
28 ก.พ. 2560 กผ.03 ศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
28 ก.พ. 2560 การขับเคลื่อนโ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 ก.พ. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ก.พ. 2560 รายชื่อกรรมการ&# กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 ก.พ. 2560 แจ้งรายชื่อประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.พ. 2560 นำส่งข้อมูลคำรับรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
20 ก.พ. 2560 ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
20 ก.พ. 2560 การจัดตั้งศูฯย&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 ก.พ. 2560 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กศน.ศรีนคร รับ
17 ก.พ. 2560 รายงานแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 ก.พ. 2560 แผนปฏิบัติการด&# กศน.ศรีนคร รับ
10 ก.พ. 2560 ส่งผลการดำเนินงานและผลปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายงบประมาณ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 ก.พ. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน สงป 301-302 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ก.พ. 2560 ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ก.พ. 2560 สรุปไตรมาส 1 กศน.Ū กศน.ศรีนคร รับ
09 ก.พ. 2560 การดำเนินจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ก.พ. 2560 รายชื่อคณะกรรมการสอบเทียบระดับ 2/2559 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 ก.พ. 2560 ส่งสรุปการดำเนินงานไตรมาส 1 กศน.คีรีมาศ รับ
07 ก.พ. 2560 ข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ก.พ. 2560 การดำเนินการสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของ ครู กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ก.พ. 2560 การดำเนินงานสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครุ กศน. กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ก.พ. 2560 แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู กศน. กศน.ศรีนคร รับ
31 ม.ค. 2560 รายงานข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ม.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ม.ค. 2560 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ม.ค.60 กศน.คีรีมาศ รับ
30 ม.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 ม.ค. 2560 จดหมายข่าวเดือน ธ.ค.๕๙แะม.ค.๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
30 ม.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 ม.ค. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ม.ค. 2560 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
29 ม.ค. 2560 ข่าวประจำเดือน มกราคม 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 ม.ค. 2560 รายงานข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
27 ม.ค. 2560 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ม.ค. 2560 สั่งซื้อหลักฐานการศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
23 ม.ค. 2560 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแผน งบประมาณ และสารสนเทศ ปี ๒๕๖๐ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
18 ม.ค. 2560 ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60 กศน.คีรีมาศ รับ
16 ม.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ม.ค. 2560 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ม.ค. 2560 ส่งรายชื่อกรรมการสอบ n-net กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ม.ค. 2560 ส่งรายชื่อกรรมการ n-net กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
08 ม.ค. 2560 แผนประจำปี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ม.ค. 2560 การจัดงานวันครูและรับเกียรติบัตรในงานวันครู ครั้งที่ 61 กศน.ศรีนคร รับ
05 ม.ค. 2560 ส่งแบบสรุปจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙(แก้ไข) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ม.ค. 2560 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมรับเกียรติบัตรในงานวันครู ครั้งที่ 61 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
30 ธ.ค. 2559 พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ขอลาออก กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 ธ.ค. 2559 ส่งแผนปฏิบัติการเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ธ.ค. 2559 รายงานการลงทะเบียน U-repott กศน.สวรรคโลก รับ
26 ธ.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม U-Repot กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ธ.ค. 2559 ส่งแบบรายงานการลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม U-Report กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
26 ธ.ค. 2559 ส่งแบบรายงานการลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม U-Report กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
19 ธ.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีนคร รับ
08 ธ.ค. 2559 ใบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำแผน กศน.ศรีนคร รับ
07 ธ.ค. 2559 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
07 ธ.ค. 2559 ส่งข้อมูลการลงทะเบียนหลักสูตร พ.ศ.2551 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ธ.ค. 2559 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ธ.ค. 2559 ส่งสรุปจัดตั้ง กศน.สวรรคโลก รับ
07 ธ.ค. 2559 ส่งแบบสำรวจข้อมูลการลงทะเบียน 2/2559 กศน.สวรรคโลก รับ
06 ธ.ค. 2559 เอกสารผลงาน เดือน พฤศจิกายน 2559 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 ธ.ค. 2559 ส่งข่าว พ.ย.59 กศน.คีรีมาศ รับ
06 ธ.ค. 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
05 ธ.ค. 2559 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ธ.ค. 2559 จดหมายข่าว กศน.ศรีนคร รับ
03 ธ.ค. 2559 ข่าว กศน. สวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
02 ธ.ค. 2559 ขอความอนุเคาะห์เป็นประธานพิธีเปิดฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ธ.ค. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 พ.ย. 2559 รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กศน.ศรีนคร รับ
29 พ.ย. 2559 ส่งแบบตอบรับ ครู กศน.ตำบล ประชุมคัดเลือกบัตรข้อสอบ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 พ.ย. 2559 รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556(แก้ไข) กศน.ศรีสำโรง รับ
25 พ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ กศน.ศรีสำโรง รับ
24 พ.ย. 2559 ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
23 พ.ย. 2559 ส่งแบบรายงานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ กศน.ศรีสำโรง รับ
23 พ.ย. 2559 รายงานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
23 พ.ย. 2559 รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของหน่วยงานและสถานศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 พ.ย. 2559 ส่งแผนการจัดบริการรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน (โมบาย) ปี 2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 พ.ย. 2559 รายงานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 พ.ย. 2559 ส่งรายงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ กศน.คีรีมาศ รับ
21 พ.ย. 2559 ขอยืมเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 พ.ย. 2559 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ เงินงบอุดหนุนเหลื่อมปี 59 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 พ.ย. 2559 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 พ.ย. 2559 ส่งแบบสำรวจสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ กศน.ศรีสำโรง รับ
15 พ.ย. 2559 รายงานการเร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ย. 2559 นำส่งใบแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 พ.ย. 2559 แบบแจ้งรายชื่อ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 พ.ย. 2559 แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ย. 2559 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ย. 2559 ส่งคำร้องของบประมาณ 2561 กศน.คีรีมาศ รับ
10 พ.ย. 2559 แจ้งรายชื่อ บัญชีกลุ่มเป้าหมาย"พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ กศน.สวรรคโลก รับ
10 พ.ย. 2559 รายชื่อเข้าร่วม การศึกษาทางไกล กศน.ศรีนคร รับ
09 พ.ย. 2559 ส่งแบบแจ้วรายชื่อบัญชีกลุ่มเป้าหมายโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ กศน.ศรีสำโรง รับ
09 พ.ย. 2559 ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกล พาณิชย์อิเล็กทรอนิส์ กศน.ศรีนคร รับ
09 พ.ย. 2559 ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบลงทุน) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 พ.ย. 2559 ศิษย์เก่า กศน.ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 พ.ย. 2559 ส่งแบบ ปร.4 / ปร.5 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 พ.ย. 2559 โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ เพ่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศู กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
09 พ.ย. 2559 ข่าวเดือนตุลาคมอำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
08 พ.ย. 2559 คัดเลือกศิษย์เก่า กศน.สวรรคโลก รับ
08 พ.ย. 2559 คัดเลือกศิษย์เก่า กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 พ.ย. 2559 ฝาก พัสดุจังหวัด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 พ.ย. 2559 รายงานการให้บริการประชาชน กศน.คีรีมาศ รับ
02 พ.ย. 2559 รายงานการให้บริการประชาชน กศน.คีรีมาศ รับ
02 พ.ย. 2559 ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 พ.ย. 2559 แผนกาค้ามนุษย์ กศน.ศรีนคร รับ
31 ต.ค. 2559 ส่งแผนการป้องกันปราบปรามการค่ามนุษย์ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ