06 ก.ค. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน กศน.คีรีมาศ รับ
02 ก.ค. 2562 test กศน.เมืองสุโขทัย รับ
17 พ.ค. 2562 ติดตามนโยบายสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย OOCC กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
12 ก.พ. 2562 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ก.พ. 2562 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ก.พ. 2562 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 ก.พ. 2562 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ เงินงบพัฒนาผู้เรียน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 ก.พ. 2562 ข่าวกิจกรรม มกราคม 2562 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
05 ก.พ. 2562 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ก.พ. 2562 สำรวจรายชื่อ นศ.ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ก.พ. 2562 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562 กศน.คีรีมาศ รับ
05 ก.พ. 2562 จดหมายข่าว กศน.อำเภอศรีสำโรง ธุรการ รับ
05 ก.พ. 2562 เลือกตั้งล่วงหน้า กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ก.พ. 2562 สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์ไปใช้สิทธิออกเียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ก.พ. 2562 จดหมายข่าว เดือ& กศน.ศรีนคร รับ
05 ก.พ. 2562 รายงานสถิติจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
05 ก.พ. 2562 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน มกราคม 2562 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ก.พ. 2562 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ก.พ. 2562 จดหมายข่าว เดือ& กศน.ศรีนคร รับ
03 ก.พ. 2562 กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนมกราคม 2562 กศน.สวรรคโลก รับ
03 ก.พ. 2562 กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนมกราคม 2562 กศน.สวรรคโลก รับ
01 ก.พ. 2562 เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ N-NET กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
31 ม.ค. 2562 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 ม.ค. 2562 การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ม.ค. 2562 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ม.ค. 2562 คืนเงินงบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
28 ม.ค. 2562 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ระยะที่2 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
28 ม.ค. 2562 รายงานประชากรวัยเรียน ระยะที่ 2 กศน.ศรีนคร รับ
24 ม.ค. 2562 เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
18 ม.ค. 2562 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ม.ค. 2562 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ม.ค. 2562 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 ม.ค. 2562 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 ม.ค. 2562 ขออนุมัติยืมเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 ม.ค. 2562 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 ม.ค. 2562 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 ม.ค. 2562 ขอยืมเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 ม.ค. 2562 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 ม.ค. 2562 เชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ม.ค. 2562 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่ายโรงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 ม.ค. 2562 ประชุมหัวหน้างานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทัุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 ม.ค. 2562 ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ม.ค. 2562 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่ายโรงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 ม.ค. 2562 ประชุมหัวหน้างานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทัุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 ม.ค. 2562 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 ม.ค. 2562 ขออนุญาตเดินทางไปราชการฯ กศน.สวรรคโลก รับ
11 ม.ค. 2562 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 ม.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนด้วยกระบวนการFocus group กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 ม.ค. 2562 ขอเรียนเชิญเป็นองค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 ม.ค. 2562 การอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 ม.ค. 2562 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ อบรมดิจิทัลฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ม.ค. 2562 โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำดิจิทัลชุมชน(ครู ข. และ ครู ค.) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 ม.ค. 2562 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง กศน.ศรีนคร รับ
09 ม.ค. 2562 การอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
09 ม.ค. 2562 ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
07 ม.ค. 2562 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
07 ม.ค. 2562 ส่งผลงานประจำเดือนธันวาคม 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ม.ค. 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธํนวาคม 2561 กศน.คีรีมาศ รับ
04 ม.ค. 2562 เรื่อง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ม.ค. 2562 ส่งแผนการจัดกิจกรรม กศ.ต่อเนื่อง กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ม.ค. 2562 กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนธันวาคม 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
04 ม.ค. 2562 ส่งสรุปกิจกรรม ธันวาคม 61 ( แก้ไข) กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ม.ค. 2562 ส่งสรุปกิจกรรมเดือน ธันวาคม 2561 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ม.ค. 2562 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 ม.ค. 2562 ขอลาออก ของบรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.ศรีนคร รับ
25 ธ.ค. 2561 บ้านหนังสือชุมชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ธ.ค. 2561 ส่งรายชื่อบ้านหนังสือชุมชน กศน.สวรรคโลก รับ
24 ธ.ค. 2561 ส่งรายชื่อ บ้านหนังสือชุมชน อ.กงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ธ.ค. 2561 รายงานข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน รมช.ศธ. กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
21 ธ.ค. 2561 ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน รมช.ศธ. กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
21 ธ.ค. 2561 ส่งแบบใบลาพักผ่อน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 ธ.ค. 2561 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2562 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 ธ.ค. 2561 รายงานข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล กศน.สวรรคโลก รับ
18 ธ.ค. 2561 ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 ธ.ค. 2561 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2561 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 ธ.ค. 2561 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2562 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 ธ.ค. 2561 ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ Library : Care the Bear กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
13 ธ.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการการสัมมนาแนะแนวเครือข่ายอาชีพ กศน.คีรีมาศ รับ
11 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 ธ.ค. 2561 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตร ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 ธ.ค. 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ธ.ค. 2561 แบบตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตร ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
07 ธ.ค. 2561 แจ้งยืนยันความพร้อมการจัดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 ธ.ค. 2561 เร่างรัดการจัดส่งข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (ตัวชี้วัดที่ 17) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ธ.ค. 2561 การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๒ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ธ.ค. 2561 การติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนของ กศน.อำเภอ ในเ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ธ.ค. 2561 ตอบแบบติดตามการดำเนินกิจกรรมสุขภาวะ กศน.สวรรคโลก รับ
04 ธ.ค. 2561 การจัดงานวันครูและรับเกียรติบัตรในงานวันครูครั้งที่63 ประจำปี 2562 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ธ.ค. 2561 การติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ธ.ค. 2561 ขอไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ธ.ค. 2561 ตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน2562 กศน.ศรีนคร รับ
03 ธ.ค. 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนพฤศจิกายน 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
03 ธ.ค. 2561 เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 พ.ย. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
30 พ.ย. 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 พ.ย. 2561 การสรรหาครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
27 พ.ย. 2561 เรื่อง การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 พ.ย. 2561 การสำรวจและยีนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 พ.ย. 2561 การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2562) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 พ.ย. 2561 สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.สวรรคโลก รับ
15 พ.ย. 2561 สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 พ.ย. 2561 รายงานการจัดการศึกษาสำกรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
15 พ.ย. 2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดการรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 พ.ย. 2561 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 พ.ย. 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด กศน.ศรีนคร รับ
14 พ.ย. 2561 ขออนถุญาตลาพักผ่อน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 พ.ย. 2561 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดการรักษายาเสพติด ปี 2562 กศน.ศรีสำโรง รับ
13 พ.ย. 2561 ข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
13 พ.ย. 2561 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด ปี 2562 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
13 พ.ย. 2561 ส่งใบสมัครฯโครงการสวนพฤกศาสตร์ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
09 พ.ย. 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 พ.ย. 2561 สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.ศรีสำโรง รับ
05 พ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน. สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
05 พ.ย. 2561 การคัดเลือกชุมชนต้นแบบการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงาน กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 พ.ย. 2561 กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนตุลาคม 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
02 พ.ย. 2561 ติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพและ Smart ONIE เพื่อสร้าง กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
01 พ.ย. 2561 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
29 ต.ค. 2561 รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ต.ค. 2561 แบบสอบถามโครงก&# กศน.ศรีนคร รับ
25 ต.ค. 2561 รายงานผลการจัด&# กศน.ศรีนคร รับ
18 ต.ค. 2561 รายงานการใช้ใบ&# กศน.ศรีนคร รับ
17 ต.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ต.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ต.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ต.ค. 2561 ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กันยายน 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ต.ค. 2561 ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กันยายน 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ต.ค. 2561 เรื่อง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ต.ค. 2561 ส่งสรุปข่าวประจำเดือน กันยายน 2561 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
03 ต.ค. 2561 เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูลกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และวุฒิของผู้บังคับบัญชา กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ต.ค. 2561 ส่งจดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561 กศน.คีรีมาศ รับ
03 ต.ค. 2561 ข้อมูลจำนวนกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและวุฒิของผู้บังคับแต่ละระดับ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 ต.ค. 2561 ส่งแบบสอบถาม กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ต.ค. 2561 รายงานข้อมูลกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กศน.ศรีนคร รับ
02 ต.ค. 2561 โครงการของบ ICT อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
02 ต.ค. 2561 กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนกันยายน 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
02 ต.ค. 2561 ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ต.ค. 2561 พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ขอลาออก กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 ก.ย. 2561 ทบทวนโครงการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
27 ก.ย. 2561 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมลการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
25 ก.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3-4 กศน.ศรีสำโรง รับ
25 ก.ย. 2561 นำส่งแผนการกันเงินเหลื่อมปี 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ก.ย. 2561 ยืนยันข้อมูลการดำเเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศฯ.จังหวัดสุโขทัย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 ก.ย. 2561 ยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโทัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ก.ย. 2561 รายงานข้อมูลการเข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ย. 2561 ยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 ก.ย. 2561 ขยายผลชุมชนต้นแบบตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
21 ก.ย. 2561 แบบสำรวจการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กศน.อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
21 ก.ย. 2561 รายงานการจัดการศึกษาสำกรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
20 ก.ย. 2561 รายงานสถิติใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส3-4 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 ก.ย. 2561 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 ก.ย. 2561 เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ก.ย. 2561 เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ก.ย. 2561 เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ก.ย. 2561 สำรวจแผนงาน/โครงการ/การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 ก.ย. 2561 เรื่อง ส่งแบบสำรวจนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสังคมในหน่วยงาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ก.ย. 2561 ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๐๐๔/๖๕๖ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ก.ย. 2561 เรื่อง ส่งแบบสำรวจการจัดการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ตามบทบาทหน้าที่/ภารกิจ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ก.ย. 2561 การดำเนินการเก&# กศน.ศรีนคร รับ
12 ก.ย. 2561 การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ2562 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 ก.ย. 2561 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 2 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 ก.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส3-4 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
28 ส.ค. 2561 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
28 ส.ค. 2561 แนวทางการดำเนิ&# กศน.ศรีนคร รับ
27 ส.ค. 2561 การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
27 ส.ค. 2561 เรื่อง ส่งผลการประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 ส.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
24 ส.ค. 2561 แผนการใช้งบประ&# กศน.ศรีนคร รับ
23 ส.ค. 2561 ตารางสรุปส่งคื&# กศน.ศรีนคร รับ
14 ส.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
14 ส.ค. 2561 แบบติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการฯ กศน.ศรีนคร รับ
14 ส.ค. 2561 ส่งรายชื่อคณะกรรมการ n - net กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ส.ค. 2561 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 ส.ค. 2561 แบบตอบรับผู้รับเข็มในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. 2561 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ส.ค. 2561 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ส.ค. 2561 ผลการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน กศน.ศรีนคร รับ
06 ส.ค. 2561 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ส.ค. 2561 ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ส.ค. 2561 ส่งจดหมายข่าว เดือนกรกฎาคม 2561 กศน.คีรีมาศ รับ
03 ส.ค. 2561 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ส.ค. 2561 ตอบรับอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
03 ส.ค. 2561 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.ศรีสำโรง รับ
03 ส.ค. 2561 ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 ส.ค. 2561 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 ส.ค. 2561 กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนกรกฏาคม 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
26 ก.ค. 2561 แจ้งเรื่องการต&# กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ค. 2561 สรุปผลการดำเนิ&# กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ค. 2561 การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กศน.สวรรคโลก รับ
23 ก.ค. 2561 การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 ก.ค. 2561 ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2561 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 ก.ค. 2561 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
15 ก.ค. 2561 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
13 ก.ค. 2561 การจัดทำคำของบ&# กศน.ศรีนคร รับ
13 ก.ค. 2561 แผนการใช้งบประ&# กศน.ศรีนคร รับ
05 ก.ค. 2561 กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2561 กศน.สวรรคโลก รับ
03 ก.ค. 2561 ส่งรายงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กศน.สวรรคโลก รับ
03 ก.ค. 2561 ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ๒ ธุรการ รับ
03 ก.ค. 2561 ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ๒ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 มิ.ย. 2561 เรื่อง ส่งแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ