17 เม.ย. 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
17 เม.ย. 2557 ส่งแบบตอบรับ การประชุมปฎิบัติการด้านสารสนเทศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 เม.ย. 2557 ตอบแบบตอบรับ เข้าร่วมโครงการดูงานห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 เม.ย. 2557 ส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน กศน.ศรีนคร รับ
17 เม.ย. 2557 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ กศน.ศรีนคร รับ
08 เม.ย. 2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี57 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 เม.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 เม.ย. 2557 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน กศน.ศรีสำโรง รับ
04 เม.ย. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสำโรง รับ
04 เม.ย. 2557 ส่งข่าวประจำเดือน มีนาคม 2557 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 เม.ย. 2557 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ก.พ.- มี.ค. 57 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 เม.ย. 2557 ส่งข่าว กศน.อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
02 เม.ย. 2557 ส่งสรุปข่าว กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
02 เม.ย. 2557 ขอศึกษาดูงาน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
31 มี.ค. 2557 ส่งใบสมัครสุดยอด กศน. ปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
28 มี.ค. 2557 ส่งใบสมัครเข้าแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
25 มี.ค. 2557 สั่งเสื้อสุดยอด กศน กศน.ศรีนคร รับ
25 มี.ค. 2557 ยืมเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มี.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการนักข่าวรุ่นใหม่ "นกพิราบขาว" กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
20 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับตรวจสุขภาพประจำปี กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวรุ่นใหม่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวรุ่นใหม่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 มี.ค. 2557 แบบตแบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการนักข่าวรุ่นใหม่ นกพิราบขาว กศน.คีรีมาศ รับ
19 มี.ค. 2557 ส่งแบบสอบถามการตรวจสุขภาพประจำปี กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 มี.ค. 2557 ส่งแบบสอบถามการตรวจสุขภาพประจำปี กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 มี.ค. 2557 แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการนักข่าวรุ่นใหม่ นกพิราบขาว กศน.คีรีมาศ รับ
19 มี.ค. 2557 ตอบรับเข้าร่วมโครงการนักข่าวรุ่นใหม่ "นกพิราบขาว" กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
19 มี.ค. 2557 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
19 มี.ค. 2557 รายงานผลการประเมินภายนอกรอบสาม (สมส.) ด้วยวาจา กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
19 มี.ค. 2557 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย (สว) กศน.ศรีนคร รับ
19 มี.ค. 2557 การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗ กศน.ศรีนคร รับ
18 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการนักข่าวรุ่นใหม่”นกพิราบขาว” กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 มี.ค. 2557 ส่งรายงานการเลือกตั้ง สว. ครั้งที่ 1 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการนักข่าวรุ่นใหม่”นกพิราบขาว” กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
18 มี.ค. 2557 แบบฟอร์มยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ กศน.ศรีนคร รับ
18 มี.ค. 2557 ส่งแบบตอบรับผู้เข้าอบรมโครงการนักข่าวรุ่นใหม่ กศน.ศรีนคร รับ
14 มี.ค. 2557 ส่งรายสื่อเข้าอบรมภาษาอังกฤษ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 มี.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 มี.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 มี.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 มี.ค. 2557 ส่งคุรุสดุดี กศน.คีรีมาศ รับ
07 มี.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเพื่อจัดกิจกรรม เดือน มีนาคม 2557 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 มี.ค. 2557 ขอยืมเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 มี.ค. 2557 ส่งรายชื่อผู้ตรวจกระดาษคำตอบ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 มี.ค. 2557 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 ก.พ. 2557 ขอใช้รถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน กศน.ศรีนคร รับ
27 ก.พ. 2557 การส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.พ. 2557 ขออนุเคราะห์บุคลากร กศน.คีรีมาศ รับ
18 ก.พ. 2557 ขอความอนุเคราะห์รถโมบาย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.พ. 2557 ขอความอนุเคราะห์ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. กศน.ศรีนคร รับ
12 ก.พ. 2557 การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปี 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
11 ก.พ. 2557 แบบสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 กศน.คีรีมาศ รับ
10 ก.พ. 2557 การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปี ๒๕๕๗ กศน.ศรีนคร รับ
10 ก.พ. 2557 แผนการจัดกาศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กศน.ศรีนคร รับ
07 ก.พ. 2557 การเตรียมความพร้อมการติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษา ฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.พ. 2557 การต่อใบอนุยาตประกอบวิชาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ก.พ. 2557 การเตรียมความพร้อมการติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งผลสัมฤท กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ก.พ. 2557 การสำรวจข้อมูลใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปี ๒๕๕๗ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.พ. 2557 สำรวจข้อมูลใบอ&# กศน.คีรีมาศ รับ
06 ก.พ. 2557 ขอยืมเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ก.พ. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ก.พ. 2557 ขอความอนุเคราะห์ยืมรถยนต์ตู้ส่วนกลาง กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 ก.พ. 2557 ขอเรียนเชิญร่วมประชุมนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของ กศน. อำเภอศรีสัชนาลัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
05 ก.พ. 2557 การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายแสดงผลผลิตและฝึกอาชีพชุมชน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ก.พ. 2557 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร กศน.คีรีมาศ รับ
31 ม.ค. 2557 แบบติดตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตรและการเลือกตั้ง กศน.ศรีนคร รับ
30 ม.ค. 2557 แบบติดตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ม.ค. 2557 แบบติดตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง กศน.คีรีมาศ รับ
28 ม.ค. 2557 รายงานผลการดำเนินงานการจั ดบริการรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน(โมบาย) กศน.คีรีมาศ รับ
27 ม.ค. 2557 แผนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัด ปี 2557 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
24 ม.ค. 2557 รายงาานผลวันเด็ก กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 ม.ค. 2557 รายงานผลวันเด็ก กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 ม.ค. 2557 การจัดทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2/2556 วิชาเลือก กศน.ศรีนคร รับ
24 ม.ค. 2557 การสั่งข้อสอบประเมินเทียบระดับ ม.6 ใน 8 เดือน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 ม.ค. 2557 การสั่งข้อสอบป&# กศน.คีรีมาศ รับ
21 ม.ค. 2557 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
21 ม.ค. 2557 การจัดตั้งศูนย&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
20 ม.ค. 2557 การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายแสดงผลผลิตและฝึกอาชีพชุมชน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ม.ค. 2557 ส่งสัญญาจ้างสร้าง กศน.ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 ม.ค. 2557 การดำเนินการสอบ N-NET ครั้งที่2/2556 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 ม.ค. 2557 การสำรวจความต้&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ม.ค. 2557 การสำรวจความต้&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
08 ม.ค. 2557 การสั่งข้อสอบว&# กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 ม.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ม.ค. 2557 ส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พ.ย.- ธ.ค.56 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 ม.ค. 2557 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.คีรีมาศ รับ
07 ม.ค. 2557 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.คีรีมาศ รับ
07 ม.ค. 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ สวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
06 ม.ค. 2557 ขอเรียนเชิญให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ม.ค. 2557 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กศน.ศรีนคร รับ
06 ม.ค. 2557 ส่งข้อมูลระยะเวลาในการปฎิบัติงาน ฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ม.ค. 2557 ขอส่งข่าวประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค.56 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ม.ค. 2557 การสั่งข้อสอบปายภาคเรียที่ 2/2556 กศน.ศรีนคร รับ
06 ม.ค. 2557 ส่งข้อมูลระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ม.ค. 2557 จัดส่งข้อมูลรายงานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ม.ค. 2557 รายงานข้อมูลระยะเวลาการปฏิบัติงาน กศน.สวรรคโลก รับ
03 ม.ค. 2557 ขอเชิญร่วมติกตามเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
02 ม.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ธ.ค. 2556 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ธ.ค. 2556 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สุงอายุแห่งชาติปี ๒๕๕๗ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ธ.ค. 2556 ส่งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ กศน.คีรีมาศ รับ
25 ธ.ค. 2556 แผนผู้สูงอายุ กศน.สวรรคโลก รับ
24 ธ.ค. 2556 ส่งแผนผู้สูงอายุ กศน.คีรีมาศ รับ
23 ธ.ค. 2556 ส่งแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี ๒๕๕๗ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
23 ธ.ค. 2556 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ธ.ค. 2556 แผนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ กศน.อำเภอศรีนคร กศน.ศรีนคร รับ
20 ธ.ค. 2556 แผนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ปี 57 กศน.ศรีนคร รับ
20 ธ.ค. 2556 ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ธ.ค. 2556 ส่งการสำรวจข้อมูลกิจกรรมเด่นด้าน สคบ. กศน.ศรีนคร รับ
17 ธ.ค. 2556 สำรวจข้อมูลเด่นกิจกรรมด้าน สคบ กศน.สวรรคโลก รับ
17 ธ.ค. 2556 ส่งการสำรวจข้อมูลกิจกรรมเด่นด้าน สคบ. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 ธ.ค. 2556 คู่มือนักศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียน ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักงาน กศน.คีรีมาศ รับ
12 ธ.ค. 2556 ขอหนังสือรับรอ&# กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ธ.ค. 2556 ขอหนังสือรับรอ&# กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ธ.ค. 2556 ขอยืมเงิน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ธ.ค. 2556 ส่งเอกสารรายงานผลการอบรมโครงการเพชรน้ำหนึ่งฯ กศน.ศรีนคร รับ
28 พ.ย. 2556 การขอรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 พ.ย. 2556 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 พ.ย. 2556 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ กศน.ศรีนคร รับ
25 พ.ย. 2556 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
22 พ.ย. 2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กศน.คีรีมาศ รับ
22 พ.ย. 2556 ขอเชิญเโครงการพัฒนาบุคลากรเพือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน กศน.คีรีมาศ รับ
22 พ.ย. 2556 ขออนุญาตไปราชก&# กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 พ.ย. 2556 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 พ.ย. 2556 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 พ.ย. 2556 รายงานข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2556 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
21 พ.ย. 2556 รายงานข้อมูลบุคลากร กศน.รายบุคคล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
21 พ.ย. 2556 การพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
21 พ.ย. 2556 การพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
18 พ.ย. 2556 ขออนุญาตไปราชก&# กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 พ.ย. 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 พ.ย. 2556 แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
15 พ.ย. 2556 การคัดเลือกเด็กและเยาชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 พ.ย. 2556 แผนปฏิบัติการปี 57 กศน.สวรรคโลก รับ
13 พ.ย. 2556 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.ศรีนคร รับ
12 พ.ย. 2556 ส่งข้อมูลบุคลากร กศน.อำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
12 พ.ย. 2556 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
12 พ.ย. 2556 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การทำแผนปฏิบัติงานและแผนจัดการเรียนรู้ กศน.สวรรคโลก รับ
12 พ.ย. 2556 การพัฒนาปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสถานที่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 พ.ย. 2556 ข้อมูล กบข. กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
11 พ.ย. 2556 รายงานข้อมูลบุคลากร กศน.รายบุคคล กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
11 พ.ย. 2556 รายงานข้อมูลบุคลากร รายบุคคล กศน.ศรีนคร รับ
11 พ.ย. 2556 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๖ กศน.ศรีนคร รับ
08 พ.ย. 2556 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ย. 2556 ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลสมาชิก กบข.ในสังกัด กศน.คีรีมาศ รับ
07 พ.ย. 2556 บ้านเช่าของ ผอ.สำอางค์ บุญเกิด กศน.คีรีมาศ รับ
07 พ.ย. 2556 สมุดบันทึก(ไดอา& กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
07 พ.ย. 2556 การจัดหา/จัดจ้างครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช) เพิ่มเติม กศน.คีรีมาศ รับ
07 พ.ย. 2556 แจ้งรายการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๖ ธุรการ รับ
07 พ.ย. 2556 นำส่งข้มมูลสมาชิก กบข.ในสังกัด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 พ.ย. 2556 แจ้งรายชื่อผู้&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
07 พ.ย. 2556 นำส่งข้อมูลสมาชิก กบข. ในสังกัด กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ย. 2556 สำรวจข้อมูลบุค&# กศน.คีรีมาศ รับ
06 พ.ย. 2556 แจ้งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 พ.ย. 2556 นำส่งข้อมูลสมาชิก กบข. ในสังกัด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 พ.ย. 2556 การพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 พ.ย. 2556 การจัดหา/จัดจ้างครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช) เพิ่มเติม กศน.คีรีมาศ รับ
05 พ.ย. 2556 ส่งเลขที่สมุดบัญชีเงินฝาก กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 พ.ย. 2556 โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 พ.ย. 2556 แบบสำรวจ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล ห้องสมุดประชาชน ที่ต้องการปรับปรุงและซ่อมแซม กศน.ศรีนคร รับ
03 พ.ย. 2556 ส่งรายงานการปร&# กศน.สวรรคโลก รับ
01 พ.ย. 2556 ส่งแผนบูรณาการ กศน.คีรีมาศ รับ
01 พ.ย. 2556 ส่งแผนบูรณาการ กศน.คีรีมาศ รับ
26 ต.ค. 2556 การส่งข้อสารสน&# กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
24 ต.ค. 2556 จัดส่งรายชื่อผู้ร่วมงานสุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
24 ต.ค. 2556 จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2557 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
22 ต.ค. 2556 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน กศน.สวรรคโลก รับ
22 ต.ค. 2556 ขออนุญาตไปราชการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
18 ต.ค. 2556 ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.ศรีนคร รับ
18 ต.ค. 2556 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 ต.ค. 2556 การจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ ( บุคลากร ) กศน.ศรีนคร รับ
10 ต.ค. 2556 ขอส่งแบบกรอก ข้อมูล ผู้บริหาร กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 ต.ค. 2556 ข้อมูลผู้บริหา&# กศน.คีรีมาศ รับ
10 ต.ค. 2556 ขอส่งแบบกรอก ข้อมูล ผู้บริหาร กศน.ศรีนคร รับ
10 ต.ค. 2556 ขอส่งแบบกรอก ข้อมูล ผู้บริหาร ธุรการ รับ
09 ต.ค. 2556 ส่งสรุปข่าวประจำเดือน กันยายน 2556 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
08 ต.ค. 2556 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.คีรีมาศ รับ
08 ต.ค. 2556 ส่งข่าวประจำเดือน กันยายน 56 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ต.ค. 2556 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน 2556 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 ต.ค. 2556 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
08 ต.ค. 2556 เพิ่มเติม ครู.ศรช แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ต.ค. 2556 สรุปการเกิอุทกภัย 2556 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ต.ค. 2556 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ต.ค. 2556 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ต.ค. 2556 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง บรรณารักษ์ กศน.อำเภอศรีนคร ธุรการ รับ
03 ต.ค. 2556 รายงานการใช้ใบเสร็จ กศน.สวรรคโลก รับ
02 ต.ค. 2556 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคีรีมาศ กศน.คีรีมาศ รับ
02 ต.ค. 2556 ใบเสนอราคา และข้อกำหนดเงื่อนไขการจ้าง กศน.สวรรคโลก รับ
30 ก.ย. 2556 ศูนฝึกอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ก.ย. 2556 การายงานศฝอช. กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
30 ก.ย. 2556 การายงานศฝอช. ธุรการ รับ
30 ก.ย. 2556 รายงานศูนย์ฝึก&# กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ก.ย. 2556 การแจ้งรายชื่อครู เพื่อลงทะเบียนอาเชียน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ก.ย. 2556 แผนรถโมบาย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ก.ย. 2556 ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม กศน.สวรรคโลก รับ
27 ก.ย. 2556 แบบแจ้งรายชื่อโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
27 ก.ย. 2556 บัญชีลงเวลาการ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
26 ก.ย. 2556 ส่งรายชื่อผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน กศน.ศรีนคร รับ
26 ก.ย. 2556 ส่งรายงานข้อมูลไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2556 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ