15 ธ.ค. 2560 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 ธ.ค. 2560 ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณอุดหนุนฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ธ.ค. 2560 ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุนฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ธ.ค. 2560 การรับครูอาสาสมัครจีน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
12 ธ.ค. 2560 การรับครูอาสาสมัครจีน กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
12 ธ.ค. 2560 รายงานผลการประเมินเทียบระดับ 1/2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ธ.ค. 2560 ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนฯ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
08 ธ.ค. 2560 รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ธ.ค. 2560 รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ธ.ค. 2560 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันยและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
08 ธ.ค. 2560 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ธ.ค. 2560 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ธ.ค. 2560 ส่งแบบสรุปการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน 2/2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ธ.ค. 2560 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะขอเข้าสอบด้วยระดับอิเล็กทรอนิกส์ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ธ.ค. 2560 เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ธ.ค. 2560 การสรรหาครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 ธ.ค. 2560 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ย. กศน.คีรีมาศ รับ
06 ธ.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 ธ.ค. 2560 กิจกรรมเดือน พ.ย. 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 ธ.ค. 2560 เอกสารผลงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
06 ธ.ค. 2560 รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฯ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
04 ธ.ค. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ธ.ค. 2560 ส่ง กผ03 ศรีนคร 2561 กศน.ศรีนคร รับ
04 ธ.ค. 2560 ส่งใบลาพักผ่อน กศน.สวรรคโลก รับ
04 ธ.ค. 2560 นำส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ธ.ค. 2560 ยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งปม.2561 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
04 ธ.ค. 2560 กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน กศน.สวรรคโลก รับ
01 ธ.ค. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.ศรีนคร รับ
30 พ.ย. 2560 รายงานฐานข้อมูลกศน.ตำบล กศน.คีรีมาศ รับ
30 พ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลชื่อกศน.ตำบล กศน.สวรรคโลก รับ
30 พ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 พ.ย. 2560 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.เมืองสุโขทัย รับ
30 พ.ย. 2560 รายงานการตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 พ.ย. 2560 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis : SWOT Analysis ) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
22 พ.ย. 2560 รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 พ.ย. 2560 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
20 พ.ย. 2560 รายงานการรับนักเรียนออกกลางคันเข้าศึกษาต่อกับ กศน.อำเภอ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
17 พ.ย. 2560 ส่งแผนยาเสพติด61 กศน.คีรีมาศ รับ
17 พ.ย. 2560 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
16 พ.ย. 2560 ปฏิทินการให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน กศน.ศรีสำโรง รับ
16 พ.ย. 2560 ส่งแก้ไขฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.ศรีสำโรง รับ
15 พ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 พ.ย. 2560 ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 พ.ย. 2560 สำรวจข้อมูลผู้&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 พ.ย. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 พ.ย. 2560 ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
07 พ.ย. 2560 กิจรรม ตุลาคม 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 พ.ย. 2560 ส่งข่าว ต.ค.60 กศน.คีรีมาศ รับ
06 พ.ย. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
06 พ.ย. 2560 การสำรวจความต้&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
06 พ.ย. 2560 เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 พ.ย. 2560 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
06 พ.ย. 2560 กิจกรรมเดือนตุลาคม ๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
04 พ.ย. 2560 กิจกรรมเดือนตุลาคม 2560 กศน.สวรรคโลก รับ
03 พ.ย. 2560 แบบสำรวจความต้องการเนื่้อหา ฯ กศน.ศรีนคร รับ
02 พ.ย. 2560 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี 2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
01 พ.ย. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพัสดุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 พ.ย. 2560 การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.๒๕๖๑) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
01 พ.ย. 2560 การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ต.ค. 2560 รายงานการตรวจสอบพัสดุ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
31 ต.ค. 2560 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ กศน.สวรรคโลก รับ
31 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือจ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
31 ต.ค. 2560 แบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 ต.ค. 2560 ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี 60 กศน.คีรีมาศ รับ
30 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ตามรายละเอียดตัวชี้วัด กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ต.ค. 2560 รายงานการควบคุมภายใน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 ต.ค. 2560 รายงานการใช้ใบเสร็จ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
19 ต.ค. 2560 รายงานใบเสร็จ กศน.คีรีมาศ รับ
16 ต.ค. 2560 รายงาน ศฝอช.ปี 60 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
16 ต.ค. 2560 การรายงานผลการ&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
16 ต.ค. 2560 l่งโครงการและรายละเอียดการใช้เงินอุดหนุนเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 ต.ค. 2560 การรายงานผลดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบล กศน.ศรีนคร รับ
13 ต.ค. 2560 ส่งโครงการและรายละเอียดการใช้เงินอุดหนุนเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 ต.ค. 2560 รายงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(รอบ ๑๒ เดือน) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
12 ต.ค. 2560 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ต.ค. 2560 ส่งสรุปข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปี 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
12 ต.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รอบ ๑๒ เดือน) กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 ต.ค. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ปี ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ต.ค. 2560 ร่างแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2560-2579) กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
10 ต.ค. 2560 ส่งหนังสือบริจาคตามโครงการ Book Voyage ประจำปี 2559-2560 กศน.ศรีสำโรง รับ
09 ต.ค. 2560 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ต.ค. 2560 แจ้งจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
04 ต.ค. 2560 แจ้งจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กศน.ศรีนคร รับ
04 ต.ค. 2560 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พัฒนาบุคลากร กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
27 ก.ย. 2560 นำฝากเงินรายได้สถานศึกษา กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 ก.ย. 2560 รายงานใบเสร็จรับเงิน2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
27 ก.ย. 2560 รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
26 ก.ย. 2560 แบบรายงานผลการ&# กศน.ศรีนคร รับ
20 ก.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
19 ก.ย. 2560 สรุปงานไตรมาส 4 อ กศน.ศรีนคร รับ
17 ก.ย. 2560 สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
11 ก.ย. 2560 โครงการเหลื่อม&# กศน.ศรีนคร รับ
11 ก.ย. 2560 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในราชการ กศน.ศรีนคร รับ
07 ก.ย. 2560 ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์จะเข้าสอบ N - Net กศน.ศรีนคร รับ
06 ก.ย. 2560 กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2560 กศน.สวรรคโลก รับ
06 ก.ย. 2560 ส่งแบบ สงป.302 กศน.ศรีนคร รับ
06 ก.ย. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ก.ย. 2560 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายเพศวิถีศึกษา กศน.สวรรคโลก รับ
05 ก.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
03 ก.ย. 2560 ส่งแบบสำรวจข้อมูลสอบ E-EXAM กศน.ศรีนคร รับ
02 ก.ย. 2560 แบบแจ้งความประสงค์ของสถานศึกษาที่จะร่วมสนองพระราชดำริ สมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ก.ย. 2560 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
31 ส.ค. 2560 สรุปผลการนิเทศ กศน.ศรีนคร รับ
31 ส.ค. 2560 แบบแจ้งความประสงค์ "สวนพฤกษศาสตร์" กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
31 ส.ค. 2560 แบบแจ้งความประสงค์ของสถานศึกษาที่จะร่วมสนองพระราชดำริ สมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” กศน.ศรีนคร รับ
31 ส.ค. 2560 ข้อมูลสำหรับกา&# กศน.ศรีนคร รับ
30 ส.ค. 2560 ขอส่งสรุปรายงานผลการนิเทศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
30 ส.ค. 2560 ขอเชิญร่วมสัมมนาผลการดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
30 ส.ค. 2560 สรุปรายงานผลการนิเทศปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
29 ส.ค. 2560 แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “ จังหวัดสะอาด “ กศน. อำเภอกงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
28 ส.ค. 2560 ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
21 ส.ค. 2560 ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 ส.ค. 2560 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ส.ค. 2560 อบรมระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน. กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
17 ส.ค. 2560 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
17 ส.ค. 2560 แบบตอบรับระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กศน.ศรีนคร รับ
17 ส.ค. 2560 รายงานโครงการขยะฯ กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
16 ส.ค. 2560 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
15 ส.ค. 2560 ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ส.ค. 2560 ส่งข่าว ส.ค. กศน.คีรีมาศ รับ
10 ส.ค. 2560 ส่งข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
10 ส.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค.2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
10 ส.ค. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
10 ส.ค. 2560 กิจกรรมเด่นในรอบเดือนกรกฎาคม 60 กศน.ศรีนคร รับ
10 ส.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
02 ส.ค. 2560 กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2560 กศน.สวรรคโลก รับ
31 ก.ค. 2560 ส่งข้อมูลขยะมู&# กศน.ศรีนคร รับ
31 ก.ค. 2560 ส่งรายงานขยะ ก.ค.60 กศน.คีรีมาศ รับ
26 ก.ค. 2560 รายงานขยะ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
25 ก.ค. 2560 แก้ไขแผนการใช้จ่าย งปม.ไตรมาส 4 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2560 แก้ไขแผนการใช้จ่าย งปม.ไตรมาส 4 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2560 นำส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
25 ก.ค. 2560 แผนการใช้เงินไ&# กศน.ศรีนคร รับ
25 ก.ค. 2560 รายงานขยะมูลฝอย กศน.ศรีนคร รับ
24 ก.ค. 2560 ส่งแผนการใช้ งปม. 2560 ไตรมาส 4 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
23 ก.ค. 2560 ส่งแผนไตรมาศ 4 ใหม่ กศน.คีรีมาศ รับ
20 ก.ค. 2560 รายงานข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 กศน.สวรรคโลก รับ
19 ก.ค. 2560 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 1/2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
18 ก.ค. 2560 ส่งแผน ไตรมาส 4 60 กศน.คีรีมาศ รับ
14 ก.ค. 2560 ส่งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส4 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
14 ก.ค. 2560 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 ก.ค. 2560 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
13 ก.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการ กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
12 ก.ค. 2560 ส่ง กผ03 ปี 61,62 กศน.คีรีมาศ รับ
12 ก.ค. 2560 ส่ง กผ.1-2 ปี 62 กศน.คีรีมาศ รับ
12 ก.ค. 2560 กผ 03 ส่งใหม่ 2561-2562 กศน.ศรีนคร รับ
11 ก.ค. 2560 ส่ง กผ.01-03 กศน.คีรีมาศ รับ
11 ก.ค. 2560 รายงานไตรมาส 3 และอาชีพไตรมาส 3 กศน.คีรีมาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติโครงการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 โครงการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 โครงการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 อนุมัติ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติโครงการ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
07 ก.ค. 2560 ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมศาสตร์พระราชา ธุรการ รับ
07 ก.ค. 2560 การตรวจสุขภาพประจำปี กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
07 ก.ค. 2560 การรายงานผลการจัดกิจกรรม To Be Number One กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ก.ค. 2560 จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 ก.ค. 2560 จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2560 ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
04 ก.ค. 2560 ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2560 กศน.บ้านด่านลานหอย รับ
03 ก.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์กงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 ก.ค. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์กงไกรลาศ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
03 ก.ค. 2560 ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กศน.ศรีสัชนาลัย รับ
03 ก.ค. 2560 จดหมายข่าวมิถุนายน 60 กศน.ศรีนคร รับ
01 ก.ค. 2560 ภาพกิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
01 ก.ค. 2560 ภาพกิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลก กศน.สวรรคโลก รับ
26 มิ.ย. 2560 ทำเนียบครู กศน.2559 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 ธรรมเนียมครู กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 ข้อมูลธรรมเนียมครู กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบข้อมูลธรรมเนียมครู กศน.59 กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการ&# กศน.ศรีนคร รับ
26 มิ.ย. 2560 รายงานขยะ มิย.60 กศน.คีรีมาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ ประจำเดือน มิถุ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
26 มิ.ย. 2560 ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มิ.ย. 2560 ข้อมูลทำเนียบครู กศน. ประจำปี ๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
20 มิ.ย. 2560 ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2559 กศน.ศรีนคร รับ
19 มิ.ย. 2560 ส่งแบบรายงานกิจกรรมขยะ 1-2 กศน.คีรีมาศ รับ
19 มิ.ย. 2560 โครงการอบรมอาเซียนศึกษาเชียงใหม่ กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 มิ.ย. 2560 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
16 มิ.ย. 2560 ส่งสัญญายื่มเงิน กศน.อำเภอกงไกรลาศ รับ
15 มิ.ย. 2560 ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
14 มิ.ย. 2560 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
12 มิ.ย. 2560 แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.คีรีมาศ รับ
12 มิ.ย. 2560 แผนประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.คีรีมาศ รับ
12 มิ.ย. 2560 แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.คีรีมาศ รับ
09 มิ.ย. 2560 รายงานผลการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มิ.ย. 2560 ส่งข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ 1/2560 กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
09 มิ.ย. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา กศน.รอบทดลองระยะที่ ๒ กศน.สวรรคโลก รับ
08 มิ.ย. 2560 ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
08 มิ.ย. 2560 แผนการจัดกิจกร&# กศน.ศรีนคร รับ
07 มิ.ย. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กศน.ศรีนคร รับ
05 มิ.ย. 2560 รายงานTO BE กศน.ทุ่งเสลี่ยม รับ
05 มิ.ย. 2560 แบบจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง กศน.ศรีนคร รับ
05 มิ.ย. 2560 จดหมายข่าวเดือนพ.ค. ๖๐ กศน.ศรีนคร รับ
02 มิ.ย. 2560 เร่ืองขออนุญาต&# กศน.บ้านด่านลานหอย รับ