[ ศูนย์ กศน.อำเภอเข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   ( กศน.อำเภอ ส่ง กศน.จังหวัด รับ)
วันที่ส่ง
เรื่อง
ศบอ.
รับ
26 มิ.ย. 2560  ทำเนียบครู กศน.2559  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  ธรรมเนียมครู  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  ข้อมูลธรรมเนียมครู  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  แบบข้อมูลธรรมเนียมครู กศน.59  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  แบบรายงานผลการ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
26 มิ.ย. 2560  รายงานขยะ มิย.60  กศน.คีรีมาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ ประจำเดือน มิถุ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 มิ.ย. 2560  ข้อมูลทำเนียบครู กศน. ประจำปี ๒๕๕๙  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 มิ.ย. 2560  ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2559  กศน.ศรีนคร      รับ
19 มิ.ย. 2560  ส่งแบบรายงานกิจกรรมขยะ 1-2  กศน.คีรีมาศ      รับ
19 มิ.ย. 2560  โครงการอบรมอาเซียนศึกษาเชียงใหม่  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
16 มิ.ย. 2560  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
16 มิ.ย. 2560  ส่งสัญญายื่มเงิน  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
15 มิ.ย. 2560  ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
14 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 มิ.ย. 2560  แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.คีรีมาศ      รับ
12 มิ.ย. 2560  แผนประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.คีรีมาศ      รับ
12 มิ.ย. 2560  แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.คีรีมาศ      รับ
09 มิ.ย. 2560  รายงานผลการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 มิ.ย. 2560  ส่งข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ 1/2560  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 มิ.ย. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา กศน.รอบทดลองระยะที่ ๒  กศน.สวรรคโลก      รับ
08 มิ.ย. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
08 มิ.ย. 2560  แผนการจัดกิจกร&#  กศน.ศรีนคร      รับ
07 มิ.ย. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.ศรีนคร      รับ
05 มิ.ย. 2560  รายงานTO BE  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 มิ.ย. 2560  แบบจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง  กศน.ศรีนคร      รับ
05 มิ.ย. 2560  จดหมายข่าวเดือนพ.ค. ๖๐  กศน.ศรีนคร      รับ
02 มิ.ย. 2560  เร่ืองขออนุญาต&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
02 มิ.ย. 2560  เร่ืองขออนุญาต&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
02 มิ.ย. 2560  โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
31 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.อำเภอกงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.อำเภอกงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 พ.ค. 2560  ผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มบริหาร&#  กศน.ศรีนคร      รับ
30 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มข้อมูล &  กศน.ศรีนคร      รับ
30 พ.ค. 2560  การรายงานผลการจัดกิจกรรม To Be Number One  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
29 พ.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 พ.ค. 2560  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
18 พ.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
18 พ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กศน.ศรีนคร      รับ
16 พ.ค. 2560  แจ้งตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
16 พ.ค. 2560  ส่งรายชื่อ การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 พ.ค. 2560  ส่งข่าวเมษายน 60  กศน.คีรีมาศ      รับ
10 พ.ค. 2560  จดหมายข่าวเดือนเมษายน 60  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 พ.ค. 2560  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
10 พ.ค. 2560  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
09 พ.ค. 2560  ทบทวนการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 พ.ค. 2560  รายงานการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนชุมชน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 พ.ค. 2560  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 พ.ค. 2560  รายงานพัฒนาผุ้เรียน  กศน.สวรรคโลก      รับ
05 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวช.  กศน.ศรีนคร      รับ
03 พ.ค. 2560  กิจกรรมเดือนเมษายน  กศน.สวรรคโลก      รับ
02 พ.ค. 2560  จดหมายข่าวเดือนเมษายน ๖๐  กศน.ศรีนคร      รับ
26 เม.ย. 2560  ขออนุุญาตไปราชการ + ขออนุมัติยืมเงิน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
26 เม.ย. 2560  การดำเนินโครงก&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
25 เม.ย. 2560  ส่งสำรวจการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศน.หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 เม.ย. 2560  ส่งผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม  กศน.คีรีมาศ      รับ
18 เม.ย. 2560  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 เม.ย. 2560  ส่งแบบรายงานการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี2560  กศน.คีรีมาศ      รับ
11 เม.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.๓๐๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
11 เม.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. 2556  กศน.ศรีนคร      รับ
10 เม.ย. 2560  ส่งผลการดำเนินงานตาม สปง.301และ สปง.302 ประจำเดือนมีนาคม  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
06 เม.ย. 2560  กิจกรรมเดือนมีนาคม  กศน.สวรรคโลก      รับ
04 เม.ย. 2560  ส่งสถิติข้อมูลจังหวัด  กศน.ศรีนคร      รับ
04 เม.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส2  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
03 เม.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 มี.ค. 2560  การส่งคืนข้อสอบ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
27 มี.ค. 2560  กิจกรรมผู้สูงอ&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 มี.ค. 2560  การจัดกิจกรรมง&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 มี.ค. 2560  การจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ปี ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
22 มี.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
21 มี.ค. 2560  ส่งสรุปผลเดือน กุมภาพันธ์ (ใหม่)  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
20 มี.ค. 2560  ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
20 มี.ค. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ก.พ.60  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
20 มี.ค. 2560  แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด  กศน.ศรีนคร      รับ
20 มี.ค. 2560  ส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
20 มี.ค. 2560  เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 มี.ค. 2560  กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์  กศน.สวรรคโลก      รับ
15 มี.ค. 2560  ส่ง สปง 03  กศน.คีรีมาศ      รับ
15 มี.ค. 2560  ส่งผลการดำเนินงานตาม สปง.301และ สปง.302  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 มี.ค. 2560  กผ.03 ศรีนคร แก้ไข$  กศน.ศรีนคร      รับ
13 มี.ค. 2560  ส่งรายชื่อนักศึกษาสอบ E-exam ภาคเรียนที่ 2/2559  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 มี.ค. 2560  การรายงานการฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 มี.ค. 2560  ส่ง รายละเอียด การรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 มี.ค. 2560  การจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
08 มี.ค. 2560  แจ้งรายละเอียดการรับ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค  กศน.ศรีนคร      รับ
08 มี.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงาน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 มี.ค. 2560  จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ ๖๐  กศน.ศรีนคร      รับ
02 มี.ค. 2560  ติดตามการนิเทศ การขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
02 มี.ค. 2560  การนิเทศ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
02 มี.ค. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
01 มี.ค. 2560  การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
28 ก.พ. 2560  ส่ง กฝ03กศน.อำเภอคีรีมาศ  กศน.คีรีมาศ      รับ
28 ก.พ. 2560  การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.ศรีนคร      รับ
28 ก.พ. 2560  กผ.03 ศรีนคร  กศน.ศรีนคร      รับ
28 ก.พ. 2560  การขับเคลื่อนโ&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 ก.พ. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 ก.พ. 2560  รายชื่อกรรมการ&#  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
24 ก.พ. 2560  แจ้งรายชื่อประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ก.พ. 2560  นำส่งข้อมูลคำรับรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
20 ก.พ. 2560  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
20 ก.พ. 2560  การจัดตั้งศูฯย&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 ก.พ. 2560  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กศน.ศรีนคร      รับ
17 ก.พ. 2560  รายงานแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ กศน.อำเภอกงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
16 ก.พ. 2560  แผนปฏิบัติการด&#  กศน.ศรีนคร      รับ
10 ก.พ. 2560  ส่งผลการดำเนินงานและผลปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายงบประมาณ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
10 ก.พ. 2560  รายงานผลการดำเนินงาน สงป 301-302  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 ก.พ. 2560  ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
10 ก.พ. 2560  สรุปไตรมาส 1 กศน.Ū  กศน.ศรีนคร      รับ
09 ก.พ. 2560  การดำเนินจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
08 ก.พ. 2560  รายชื่อคณะกรรมการสอบเทียบระดับ 2/2559  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
08 ก.พ. 2560  ส่งสรุปการดำเนินงานไตรมาส 1  กศน.คีรีมาศ      รับ
07 ก.พ. 2560  ข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
06 ก.พ. 2560  การดำเนินการสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของ ครู กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
06 ก.พ. 2560  การดำเนินงานสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครุ กศน.  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
06 ก.พ. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู กศน.  กศน.ศรีนคร      รับ
31 ม.ค. 2560  รายงานข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
31 ม.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 ม.ค. 2560  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ม.ค.60  กศน.คีรีมาศ      รับ
30 ม.ค. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2559  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 ม.ค. 2560  จดหมายข่าวเดือน ธ.ค.๕๙แะม.ค.๖๐  กศน.ศรีนคร      รับ
30 ม.ค. 2560  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
30 ม.ค. 2560  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 ม.ค. 2560  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
29 ม.ค. 2560  ข่าวประจำเดือน มกราคม 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
27 ม.ค. 2560  รายงานข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
27 ม.ค. 2560  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 ม.ค. 2560  สั่งซื้อหลักฐานการศึกษา  กศน.ศรีนคร      รับ
23 ม.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแผน งบประมาณ และสารสนเทศ ปี ๒๕๖๐  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
18 ม.ค. 2560  ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60  กศน.คีรีมาศ      รับ
16 ม.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ม.ค. 2560  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ม.ค. 2560  ส่งรายชื่อกรรมการสอบ n-net  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 ม.ค. 2560  ส่งรายชื่อกรรมการ n-net  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
08 ม.ค. 2560  แผนประจำปี  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 ม.ค. 2560  การจัดงานวันครูและรับเกียรติบัตรในงานวันครู ครั้งที่ 61  กศน.ศรีนคร      รับ
05 ม.ค. 2560  ส่งแบบสรุปจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙(แก้ไข)  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ม.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมรับเกียรติบัตรในงานวันครู ครั้งที่ 61  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
30 ธ.ค. 2559  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ขอลาออก  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
29 ธ.ค. 2559  ส่งแผนปฏิบัติการเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
26 ธ.ค. 2559  รายงานการลงทะเบียน U-repott  กศน.สวรรคโลก      รับ
26 ธ.ค. 2559  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม U-Repot  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
26 ธ.ค. 2559  ส่งแบบรายงานการลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม U-Report  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
26 ธ.ค. 2559  ส่งแบบรายงานการลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม U-Report  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
19 ธ.ค. 2559  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีนคร      รับ
08 ธ.ค. 2559  ใบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำแผน  กศน.ศรีนคร      รับ
07 ธ.ค. 2559  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
07 ธ.ค. 2559  ส่งข้อมูลการลงทะเบียนหลักสูตร พ.ศ.2551  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 ธ.ค. 2559  รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 ธ.ค. 2559  ส่งสรุปจัดตั้ง  กศน.สวรรคโลก      รับ
07 ธ.ค. 2559  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการลงทะเบียน 2/2559  กศน.สวรรคโลก      รับ
06 ธ.ค. 2559  เอกสารผลงาน เดือน พฤศจิกายน 2559  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
06 ธ.ค. 2559  ส่งข่าว พ.ย.59  กศน.คีรีมาศ      รับ
06 ธ.ค. 2559  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
05 ธ.ค. 2559  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ธ.ค. 2559  จดหมายข่าว  กศน.ศรีนคร      รับ
03 ธ.ค. 2559  ข่าว กศน. สวรรคโลก  กศน.สวรรคโลก      รับ
02 ธ.ค. 2559  ขอความอนุเคาะห์เป็นประธานพิธีเปิดฯ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 ธ.ค. 2559  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
29 พ.ย. 2559  รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กศน.ศรีนคร      รับ
29 พ.ย. 2559  ส่งแบบตอบรับ ครู กศน.ตำบล ประชุมคัดเลือกบัตรข้อสอบ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
25 พ.ย. 2559  รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556(แก้ไข)  กศน.ศรีสำโรง      รับ
25 พ.ย. 2559  ส่งแบบรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖  กศน.ศรีสำโรง      รับ
24 พ.ย. 2559  ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
23 พ.ย. 2559  ส่งแบบรายงานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  กศน.ศรีสำโรง      รับ
23 พ.ย. 2559  รายงานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
23 พ.ย. 2559  รายงานการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของหน่วยงานและสถานศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
22 พ.ย. 2559  ส่งแผนการจัดบริการรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน (โมบาย) ปี 2560  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
22 พ.ย. 2559  รายงานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
22 พ.ย. 2559  ส่งรายงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ  กศน.คีรีมาศ      รับ
21 พ.ย. 2559  ขอยืมเงิน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
16 พ.ย. 2559  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ เงินงบอุดหนุนเหลื่อมปี 59  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
16 พ.ย. 2559  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
16 พ.ย. 2559  ส่งแบบสำรวจสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ  กศน.ศรีสำโรง      รับ
15 พ.ย. 2559  รายงานการเร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 พ.ย. 2559  นำส่งใบแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
10 พ.ย. 2559  แบบแจ้งรายชื่อ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
10 พ.ย. 2559  แจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 พ.ย. 2559  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 พ.ย. 2559  ส่งคำร้องของบประมาณ 2561  กศน.คีรีมาศ      รับ
10 พ.ย. 2559  แจ้งรายชื่อ บัญชีกลุ่มเป้าหมาย"พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ  กศน.สวรรคโลก      รับ
10 พ.ย. 2559  รายชื่อเข้าร่วม การศึกษาทางไกล  กศน.ศรีนคร      รับ
09 พ.ย. 2559  ส่งแบบแจ้วรายชื่อบัญชีกลุ่มเป้าหมายโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ  กศน.ศรีสำโรง      รับ
09 พ.ย. 2559  ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกล พาณิชย์อิเล็กทรอนิส์  กศน.ศรีนคร      รับ
09 พ.ย. 2559  ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบลงทุน)  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 พ.ย. 2559  ศิษย์เก่า กศน.ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
09 พ.ย. 2559  ส่งแบบ ปร.4 / ปร.5  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
09 พ.ย. 2559  โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ เพ่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศู  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
09 พ.ย. 2559  ข่าวเดือนตุลาคมอำเภอสวรรคโลก  กศน.สวรรคโลก      รับ
08 พ.ย. 2559  คัดเลือกศิษย์เก่า  กศน.สวรรคโลก      รับ
08 พ.ย. 2559  คัดเลือกศิษย์เก่า  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 พ.ย. 2559  ฝาก พัสดุจังหวัด  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
03 พ.ย. 2559  รายงานการให้บริการประชาชน  กศน.คีรีมาศ      รับ
02 พ.ย. 2559  รายงานการให้บริการประชาชน  กศน.คีรีมาศ      รับ
02 พ.ย. 2559  ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
01 พ.ย. 2559  แผนกาค้ามนุษย์  กศน.ศรีนคร      รับ
31 ต.ค. 2559  ส่งแผนการป้องกันปราบปรามการค่ามนุษย์  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ