[ ศูนย์ กศน.อำเภอเข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   ( กศน.อำเภอ ส่ง กศน.จังหวัด รับ)
วันที่ส่ง
เรื่อง
ศบอ.
รับ
18 ธ.ค. 2561  ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ธ.ค. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ธ.ค. 2561  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ธ.ค. 2561  ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ Library : Care the Bear  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
13 ธ.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการการสัมมนาแนะแนวเครือข่ายอาชีพ  กศน.คีรีมาศ      รับ
11 ธ.ค. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
11 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตร ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
11 ธ.ค. 2561  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ธ.ค. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตร ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
07 ธ.ค. 2561  แจ้งยืนยันความพร้อมการจัดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม.  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
07 ธ.ค. 2561  เร่างรัดการจัดส่งข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (ตัวชี้วัดที่ 17)  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ธ.ค. 2561  การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนของ กศน.อำเภอ ในเ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  ตอบแบบติดตามการดำเนินกิจกรรมสุขภาวะ  กศน.สวรรคโลก      รับ
04 ธ.ค. 2561  การจัดงานวันครูและรับเกียรติบัตรในงานวันครูครั้งที่63 ประจำปี 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ธ.ค. 2561  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
03 ธ.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน2562  กศน.ศรีนคร      รับ
03 ธ.ค. 2561  ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
03 ธ.ค. 2561  กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนพฤศจิกายน 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
03 ธ.ค. 2561  เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 พ.ย. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
30 พ.ย. 2561  ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
29 พ.ย. 2561  การสรรหาครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
27 พ.ย. 2561  เรื่อง การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
26 พ.ย. 2561  การสำรวจและยีนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
16 พ.ย. 2561  การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2562)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
15 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.สวรรคโลก      รับ
15 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
15 พ.ย. 2561  รายงานการจัดการศึกษาสำกรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.ศรีนคร      รับ
15 พ.ย. 2561  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดการรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
14 พ.ย. 2561  ส่งแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 พ.ย. 2561  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด  กศน.ศรีนคร      รับ
14 พ.ย. 2561  ขออนถุญาตลาพักผ่อน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 พ.ย. 2561  ส่งแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดการรักษายาเสพติด ปี 2562  กศน.ศรีสำโรง      รับ
13 พ.ย. 2561  ข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
13 พ.ย. 2561  ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด ปี 2562  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
13 พ.ย. 2561  ส่งใบสมัครฯโครงการสวนพฤกศาสตร์  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
09 พ.ย. 2561  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
06 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.ศรีสำโรง      รับ
05 พ.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน. สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
05 พ.ย. 2561  การคัดเลือกชุมชนต้นแบบการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
02 พ.ย. 2561  กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนตุลาคม 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
02 พ.ย. 2561  ติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพและ Smart ONIE เพื่อสร้าง  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
01 พ.ย. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
29 ต.ค. 2561  รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
26 ต.ค. 2561  แบบสอบถามโครงก&#  กศน.ศรีนคร      รับ
25 ต.ค. 2561  รายงานผลการจัด&#  กศน.ศรีนคร      รับ
18 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
17 ต.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 ต.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ต.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กันยายน 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กันยายน 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ต.ค. 2561  เรื่อง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งสรุปข่าวประจำเดือน กันยายน 2561  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
03 ต.ค. 2561  เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูลกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และวุฒิของผู้บังคับบัญชา กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
03 ต.ค. 2561  ส่งจดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561  กศน.คีรีมาศ      รับ
03 ต.ค. 2561  ข้อมูลจำนวนกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและวุฒิของผู้บังคับแต่ละระดับ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
03 ต.ค. 2561  ส่งแบบสอบถาม  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 ต.ค. 2561  รายงานข้อมูลกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  กศน.ศรีนคร      รับ
02 ต.ค. 2561  โครงการของบ ICT อำเภอคีรีมาศ  กศน.คีรีมาศ      รับ
02 ต.ค. 2561  กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนกันยายน 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
02 ต.ค. 2561  ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 ต.ค. 2561  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ขอลาออก  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
28 ก.ย. 2561  ทบทวนโครงการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
27 ก.ย. 2561  การดำเนินงานโครงการกิจกรรมลการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3-4  กศน.ศรีสำโรง      รับ
25 ก.ย. 2561  นำส่งแผนการกันเงินเหลื่อมปี 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 ก.ย. 2561  ยืนยันข้อมูลการดำเเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศฯ.จังหวัดสุโขทัย  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 ก.ย. 2561  ยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโทัย  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 ก.ย. 2561  รายงานข้อมูลการเข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ก.ย. 2561  ยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
21 ก.ย. 2561  ขยายผลชุมชนต้นแบบตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
21 ก.ย. 2561  แบบสำรวจการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กศน.อำเภอคีรีมาศ  กศน.คีรีมาศ      รับ
21 ก.ย. 2561  รายงานการจัดการศึกษาสำกรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.ศรีนคร      รับ
20 ก.ย. 2561  รายงานสถิติใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส3-4  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
19 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
19 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 ก.ย. 2561  สำรวจแผนงาน/โครงการ/การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสังคมในหน่วยงาน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 ก.ย. 2561  ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๐๐๔/๖๕๖  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจการจัดการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ตามบทบาทหน้าที่/ภารกิจ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ก.ย. 2561  การดำเนินการเก&#  กศน.ศรีนคร      รับ
12 ก.ย. 2561  การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
10 ก.ย. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 2  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
06 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส3-4  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
28 ส.ค. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
28 ส.ค. 2561  แนวทางการดำเนิ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
27 ส.ค. 2561  การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
27 ส.ค. 2561  เรื่อง ส่งผลการประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
27 ส.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
24 ส.ค. 2561  แผนการใช้งบประ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
23 ส.ค. 2561  ตารางสรุปส่งคื&#  กศน.ศรีนคร      รับ
14 ส.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 ส.ค. 2561  แบบติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการฯ  กศน.ศรีนคร      รับ
14 ส.ค. 2561  ส่งรายชื่อคณะกรรมการ n - net  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 ส.ค. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
08 ส.ค. 2561  แบบตอบรับผู้รับเข็มในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. 2561  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
06 ส.ค. 2561  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
06 ส.ค. 2561  ผลการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน  กศน.ศรีนคร      รับ
06 ส.ค. 2561  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ส.ค. 2561  ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 ส.ค. 2561  ส่งจดหมายข่าว เดือนกรกฎาคม 2561  กศน.คีรีมาศ      รับ
03 ส.ค. 2561  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
03 ส.ค. 2561  ตอบรับอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
03 ส.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.ศรีสำโรง      รับ
03 ส.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
02 ส.ค. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
01 ส.ค. 2561   กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนกรกฏาคม 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
26 ก.ค. 2561  แจ้งเรื่องการต&#  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ก.ค. 2561  สรุปผลการดำเนิ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ก.ค. 2561  การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.สวรรคโลก      รับ
23 ก.ค. 2561  การจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
16 ก.ค. 2561  ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2561  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
15 ก.ค. 2561  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
15 ก.ค. 2561  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
13 ก.ค. 2561  การจัดทำคำของบ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
13 ก.ค. 2561  แผนการใช้งบประ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
05 ก.ค. 2561  กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
03 ก.ค. 2561  ส่งรายงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  กศน.สวรรคโลก      รับ
03 ก.ค. 2561  ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ๒  ธุรการ      รับ
03 ก.ค. 2561  ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ๒  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
28 มิ.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
25 มิ.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รอบ 6 เดือน  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
25 มิ.ย. 2561  ขออนุมัติยืมเงิน  กศน.สวรรคโลก      รับ
18 มิ.ย. 2561  การกำหนดมาตรการเพ่ิมจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
14 มิ.ย. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
12 มิ.ย. 2561  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ข่าวเด่นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
11 มิ.ย. 2561  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
11 มิ.ย. 2561  ส่งแบบฟอร์มการส่งจำนวนแบบทดสอบ(3ระดับการศึกษา)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
08 มิ.ย. 2561  ยืนยันการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
08 มิ.ย. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
07 มิ.ย. 2561  ขออนุมัติยืมเงิน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
07 มิ.ย. 2561  ขอยืมเงินโครงการSmart Onie  กศน.สวรรคโลก      รับ
06 มิ.ย. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
06 มิ.ย. 2561  กิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอสวรรคโลก  กศน.สวรรคโลก      รับ
06 มิ.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน สังกัด สำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 มิ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 มิ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษา  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 มิ.ย. 2561  เรื่อง การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 พ.ค. 2561  รายงานข้อมูลการลงทะเบียน 1-61 แก้ไข  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
30 พ.ค. 2561  รายงานข้อมูลการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
28 พ.ค. 2561  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
23 พ.ค. 2561  การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
22 พ.ค. 2561  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
21 พ.ค. 2561  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
21 พ.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
15 พ.ค. 2561  การลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
15 พ.ค. 2561  ส่งแผนจัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
15 พ.ค. 2561  ส่งผลงาน Best Practice  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
11 พ.ค. 2561  รายงานผลการดำเ&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
09 พ.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
09 พ.ค. 2561  การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกฯ  กศน.สวรรคโลก      รับ
08 พ.ค. 2561  เรื่อง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 พ.ค. 2561  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 พ.ค. 2561  กิจกรรมเดือนเมษายน 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
30 เม.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเป็น  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 เม.ย. 2561  รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
27 เม.ย. 2561  รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
25 เม.ย. 2561  รายงานข้อมูลนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
25 เม.ย. 2561  รายงานข้อมูลนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
25 เม.ย. 2561  รายงานข้อมูลเด็กตกหล่น ปีการศึกษา 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 เม.ย. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 เม.ย. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ งบค่าจัดการเรียนการสอน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 เม.ย. 2561  การดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจในการผลิตและการใช้ไฟฟ้าแ่ก่ชุมชนฯ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 เม.ย. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 เม.ย. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ งบค่าจัดการเรียนการสอน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
23 เม.ย. 2561  การติดตามประเม&#  กศน.ศรีนคร      รับ
23 เม.ย. 2561  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อครู กศน.อบรมครู กศน.ทางไกล โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 เม.ย. 2561  การประชุมทีมขั&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 เม.ย. 2561  แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมทีมขับเคลื่อนฯโครงการไทยนิยมฯ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 เม.ย. 2561  รายงานข้อมูลผลการเรียน GPA/PR ผู้จบหลักสูตร ปวช.2/2560  กศน.ศรีนคร      รับ
11 เม.ย. 2561  ส่งแบบกรอกข้อมูลความต้องการจำเป็นจ้างเหมาบุคลากรภายนอก  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
11 เม.ย. 2561  ข้อมูลจ้างเหมาบริการ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
11 เม.ย. 2561  ขอข้อมูลการ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน  กศน.ศรีนคร      รับ
11 เม.ย. 2561  ส่งแบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.ศรีนคร      รับ
09 เม.ย. 2561  ส่งแบบแสดงความคิดเห็นกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 เม.ย. 2561  ภาพกิจกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอสวรรคโลก  กศน.สวรรคโลก      รับ
04 เม.ย. 2561  ติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2561 งบอุดหนุน หนังสือเรียน  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 เม.ย. 2561  ติดตามผลการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2561  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 เม.ย. 2561  ส่งคืนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งบเหลื่อมปี 61  กศน.ศรีสำโรง      รับ
04 เม.ย. 2561  ส่งตารางสรุปส่งคืนงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  กศน.ศรีสำโรง      รับ
04 เม.ย. 2561  ขอส่งตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
26 ม.ค. 2561  ส่งรายชื่อกรรมการ n-net  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 ม.ค. 2561  ยืนยันการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านภาษาอังกฤษ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 ม.ค. 2561  การรับการส่งเส&#  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ม.ค. 2561  เรื่อง ส่งแบบยืนยันผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอั  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 ม.ค. 2561  ตอบรับโครงการส&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 ม.ค. 2561  รายงานข้อมูลผู&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
13 ม.ค. 2561  ยืมเงินงบประมาณ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
13 ม.ค. 2561  ยืมเงินงบประมาณ  ธุรการ      รับ
13 ม.ค. 2561  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 ม.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมรางวัลวันครู  กศน.คีรีมาศ      รับ
10 ม.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมรับเกียรติบัตรวันครู  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 ม.ค. 2561  เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับรางวัลงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ