[ ศูนย์ กศน.อำเภอเข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   ( กศน.อำเภอ ส่ง กศน.จังหวัด รับ)
วันที่ส่ง
เรื่อง
ศบอ.
รับ
09 ต.ค. 2562  ข้อมูลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
09 ต.ค. 2562  รายงานการควบคุมภายใน  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
09 ต.ค. 2562  รายงานควบคุมภายใน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 ต.ค. 2562  จัดทำข้อมูลแผนปี2563  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 ต.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส4  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 ต.ค. 2562  รายงานผลการใช้ใบเสร็จ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือการกออกแแบบสอบถามข้อมูลเพื่อปรนะเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี62  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
02 ต.ค. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.ศรีนคร      รับ
01 ต.ค. 2562  รายงานข้อมูลการเข้าสอบ-ขาดสอบ 1/2562  กศน.ศรีนคร      รับ
01 ต.ค. 2562  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลวิทยากรและความต้องการภาษาต่างประเทศเพื่ิการส่ือสารด้านอาชีพ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
01 ต.ค. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
01 ต.ค. 2562  รายงานการสำรวจการมี การใช้งานอินเทอร์เน็ต สำนักงาน กศน.ตำบล  กศน.ศรีนคร      รับ
30 ก.ย. 2562  ส่งรายชื่อการจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ  กศน.ศรีนคร      รับ
30 ก.ย. 2562  การรายงานผลการดำเนินงาน ๑ อำเภอ ๑ ห้องเรียนออนไลน์ (Google classroom )  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงาน 1 อำเภอ 1 ห้องเรียน  กศน.ศรีนคร      รับ
27 ก.ย. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไตรมาสที่ 4  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
27 ก.ย. 2562  การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
25 ก.ย. 2562  ส่งเงินถวายผ้ัากฐินพระราชทาน  กศน.สวรรคโลก      รับ
16 ก.ย. 2562  ส่งรายชื่อหนังสือ  กศน.ศรีนคร      รับ
13 ก.ย. 2562  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ งบค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562)  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
12 ก.ย. 2562  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ งบค่าจัดการเรียนการสอน ๒  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
12 ก.ย. 2562  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
10 ก.ย. 2562  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 ก.ย. 2562  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 ก.ย. 2562  รายงานผลการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
30 ส.ค. 2562  ขออนุมัติยืมเงิน ค่าจัดการเรียนการสอน กิจกรรมวัน กศน.ปี 2562  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
30 ส.ค. 2562  ขออนุมัติยืมเงิน ค่าจัดการเรียนการสอน กิจกรรมวัน กศน.ปี 2562  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
30 ส.ค. 2562  ยืมเงินงบประมาณ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
30 ส.ค. 2562  ขออนุมัติยืมเงิน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
29 ส.ค. 2562  ตอบแบบสอบถาม  กศน.ศรีนคร      รับ
28 ส.ค. 2562  นำส่งข้อมูลการดำเนินงานด้านเด็ก  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
23 ส.ค. 2562  การประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
23 ส.ค. 2562  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
23 ส.ค. 2562  ขอเชิญรับโล่การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศประจำปี2561  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
20 ส.ค. 2562  แก้ไขเรื่องส่งเงินคืนฯ ปี 2562  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
20 ส.ค. 2562  แจ้งส่งคืนเงินงบประมาณ และแจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
20 ส.ค. 2562  การเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมสนามสอบ N-NET  กศน.ศรีนคร      รับ
06 ก.ค. 2562  ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน  กศน.คีรีมาศ      รับ
17 พ.ค. 2562  ติดตามนโยบายสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย OOCC  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
12 ก.พ. 2562  โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ก.พ. 2562  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
08 ก.พ. 2562  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
08 ก.พ. 2562  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ เงินงบพัฒนาผู้เรียน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
06 ก.พ. 2562  ข่าวกิจกรรม มกราคม 2562  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
05 ก.พ. 2562  โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 ก.พ. 2562  สำรวจรายชื่อ นศ.ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
05 ก.พ. 2562  จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562  กศน.คีรีมาศ      รับ
05 ก.พ. 2562  จดหมายข่าว กศน.อำเภอศรีสำโรง  ธุรการ      รับ
05 ก.พ. 2562  เลือกตั้งล่วงหน้า  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 ก.พ. 2562  สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์ไปใช้สิทธิออกเียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
05 ก.พ. 2562  จดหมายข่าว เดือ&  กศน.ศรีนคร      รับ
05 ก.พ. 2562  รายงานสถิติจำนวนสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอกงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
05 ก.พ. 2562  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน มกราคม 2562  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
05 ก.พ. 2562  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
05 ก.พ. 2562  จดหมายข่าว เดือ&  กศน.ศรีนคร      รับ
03 ก.พ. 2562   กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนมกราคม 2562  กศน.สวรรคโลก      รับ
03 ก.พ. 2562   กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนมกราคม 2562  กศน.สวรรคโลก      รับ
01 ก.พ. 2562  เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ N-NET  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
31 ม.ค. 2562  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
30 ม.ค. 2562  การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 ม.ค. 2562  โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
29 ม.ค. 2562  คืนเงินงบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
28 ม.ค. 2562  การดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ระยะที่2  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
28 ม.ค. 2562  รายงานประชากรวัยเรียน ระยะที่ 2  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ม.ค. 2562  เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาฯ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
18 ม.ค. 2562  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
15 ม.ค. 2562  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
15 ม.ค. 2562  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
15 ม.ค. 2562  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 ม.ค. 2562  ขออนุมัติยืมเงิน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 ม.ค. 2562  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 ม.ค. 2562  ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 ม.ค. 2562  ขอยืมเงิน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
14 ม.ค. 2562  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
14 ม.ค. 2562  เชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 ม.ค. 2562  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่ายโรงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 ม.ค. 2562  ประชุมหัวหน้างานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทัุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 ม.ค. 2562  ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 ม.ค. 2562  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่ายโรงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 ม.ค. 2562  ประชุมหัวหน้างานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทัุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
12 ม.ค. 2562  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
11 ม.ค. 2562  ขออนุญาตเดินทางไปราชการฯ  กศน.สวรรคโลก      รับ
11 ม.ค. 2562  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
11 ม.ค. 2562  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนด้วยกระบวนการFocus group  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
11 ม.ค. 2562  ขอเรียนเชิญเป็นองค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
11 ม.ค. 2562  การอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
11 ม.ค. 2562  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ อบรมดิจิทัลฯ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
10 ม.ค. 2562  โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำดิจิทัลชุมชน(ครู ข. และ ครู ค.)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
10 ม.ค. 2562  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง  กศน.ศรีนคร      รับ
09 ม.ค. 2562  การอบรมเสริมสร้างวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
09 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
07 ม.ค. 2562  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอศรีนคร  กศน.ศรีนคร      รับ
07 ม.ค. 2562  ส่งผลงานประจำเดือนธันวาคม 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ม.ค. 2562  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธํนวาคม 2561  กศน.คีรีมาศ      รับ
04 ม.ค. 2562  เรื่อง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ม.ค. 2562  ส่งแผนการจัดกิจกรรม กศ.ต่อเนื่อง  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
04 ม.ค. 2562   กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนธันวาคม 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
04 ม.ค. 2562  ส่งสรุปกิจกรรม ธันวาคม 61 ( แก้ไข)  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 ม.ค. 2562  ส่งสรุปกิจกรรมเดือน ธันวาคม 2561  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 ม.ค. 2562  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
02 ม.ค. 2562  ขอลาออก ของบรรณารักษ์อัตราจ้าง  กศน.ศรีนคร      รับ
25 ธ.ค. 2561  บ้านหนังสือชุมชน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
25 ธ.ค. 2561  ส่งรายชื่อบ้านหนังสือชุมชน  กศน.สวรรคโลก      รับ
24 ธ.ค. 2561  ส่งรายชื่อ บ้านหนังสือชุมชน อ.กงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
24 ธ.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
21 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน รมช.ศธ.  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
21 ธ.ค. 2561  ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน รมช.ศธ.  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
21 ธ.ค. 2561  ส่งแบบใบลาพักผ่อน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
21 ธ.ค. 2561  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2562  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
20 ธ.ค. 2561  รายงานข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราล  กศน.สวรรคโลก      รับ
18 ธ.ค. 2561  ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ธ.ค. 2561  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ธ.ค. 2561  การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ธ.ค. 2561  ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ Library : Care the Bear  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
13 ธ.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการการสัมมนาแนะแนวเครือข่ายอาชีพ  กศน.คีรีมาศ      รับ
11 ธ.ค. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
11 ธ.ค. 2561  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตร ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
11 ธ.ค. 2561  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ธ.ค. 2561  แบบตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตร ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
07 ธ.ค. 2561  แจ้งยืนยันความพร้อมการจัดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม.  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
07 ธ.ค. 2561  เร่างรัดการจัดส่งข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (ตัวชี้วัดที่ 17)  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ธ.ค. 2561  การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๒  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนของ กศน.อำเภอ ในเ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  ตอบแบบติดตามการดำเนินกิจกรรมสุขภาวะ  กศน.สวรรคโลก      รับ
04 ธ.ค. 2561  การจัดงานวันครูและรับเกียรติบัตรในงานวันครูครั้งที่63 ประจำปี 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
04 ธ.ค. 2561  การติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ธ.ค. 2561  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
03 ธ.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน2562  กศน.ศรีนคร      รับ
03 ธ.ค. 2561  ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
03 ธ.ค. 2561  กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนพฤศจิกายน 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
03 ธ.ค. 2561  เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 พ.ย. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
30 พ.ย. 2561  ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
29 พ.ย. 2561  การสรรหาครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
27 พ.ย. 2561  เรื่อง การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
26 พ.ย. 2561  การสำรวจและยีนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
16 พ.ย. 2561  การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2562)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
15 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.สวรรคโลก      รับ
15 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
15 พ.ย. 2561  รายงานการจัดการศึกษาสำกรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.ศรีนคร      รับ
15 พ.ย. 2561  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดการรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
14 พ.ย. 2561  ส่งแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 พ.ย. 2561  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด  กศน.ศรีนคร      รับ
14 พ.ย. 2561  ขออนถุญาตลาพักผ่อน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
14 พ.ย. 2561  ส่งแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดการรักษายาเสพติด ปี 2562  กศน.ศรีสำโรง      รับ
13 พ.ย. 2561  ข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
13 พ.ย. 2561  ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด ปี 2562  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
13 พ.ย. 2561  ส่งใบสมัครฯโครงการสวนพฤกศาสตร์  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
09 พ.ย. 2561  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
06 พ.ย. 2561  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กศน.ศรีสำโรง      รับ
05 พ.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน. สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
05 พ.ย. 2561  การคัดเลือกชุมชนต้นแบบการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
02 พ.ย. 2561  กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนตุลาคม 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
02 พ.ย. 2561  ติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพและ Smart ONIE เพื่อสร้าง  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
01 พ.ย. 2561  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
29 ต.ค. 2561  รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
26 ต.ค. 2561  แบบสอบถามโครงก&#  กศน.ศรีนคร      รับ
25 ต.ค. 2561  รายงานผลการจัด&#  กศน.ศรีนคร      รับ
18 ต.ค. 2561  รายงานการใช้ใบ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
17 ต.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 ต.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ต.ค. 2561  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กันยายน 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กันยายน 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ต.ค. 2561  เรื่อง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ต.ค. 2561  ส่งสรุปข่าวประจำเดือน กันยายน 2561  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
03 ต.ค. 2561  เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูลกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และวุฒิของผู้บังคับบัญชา กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
03 ต.ค. 2561  ส่งจดหมายข่าวเดือนกันยายน 2561  กศน.คีรีมาศ      รับ
03 ต.ค. 2561  ข้อมูลจำนวนกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและวุฒิของผู้บังคับแต่ละระดับ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
03 ต.ค. 2561  ส่งแบบสอบถาม  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 ต.ค. 2561  รายงานข้อมูลกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  กศน.ศรีนคร      รับ
02 ต.ค. 2561  โครงการของบ ICT อำเภอคีรีมาศ  กศน.คีรีมาศ      รับ
02 ต.ค. 2561  กิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลกเดือนกันยายน 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
02 ต.ค. 2561  ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 ต.ค. 2561  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ขอลาออก  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
28 ก.ย. 2561  ทบทวนโครงการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 2561  กศน.สวรรคโลก      รับ
27 ก.ย. 2561  การดำเนินงานโครงการกิจกรรมลการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
25 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3-4  กศน.ศรีสำโรง      รับ
25 ก.ย. 2561  นำส่งแผนการกันเงินเหลื่อมปี 2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 ก.ย. 2561  ยืนยันข้อมูลการดำเเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศฯ.จังหวัดสุโขทัย  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 ก.ย. 2561  ยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโทัย  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 ก.ย. 2561  รายงานข้อมูลการเข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ก.ย. 2561  ยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
21 ก.ย. 2561  ขยายผลชุมชนต้นแบบตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
21 ก.ย. 2561  แบบสำรวจการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กศน.อำเภอคีรีมาศ  กศน.คีรีมาศ      รับ
21 ก.ย. 2561  รายงานการจัดการศึกษาสำกรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กศน.ศรีนคร      รับ
20 ก.ย. 2561  รายงานสถิติใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส3-4  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
19 ก.ย. 2561  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
19 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 ก.ย. 2561  สำรวจแผนงาน/โครงการ/การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสังคมในหน่วยงาน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 ก.ย. 2561  ที่ ศธ ๐๒๑๐.๘๐๐๔/๖๕๖  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 ก.ย. 2561  เรื่อง ส่งแบบสำรวจการจัดการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ตามบทบาทหน้าที่/ภารกิจ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ก.ย. 2561  การดำเนินการเก&#  กศน.ศรีนคร      รับ
12 ก.ย. 2561  การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ2562  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
10 ก.ย. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 2  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
06 ก.ย. 2561  รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส3-4  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
28 ส.ค. 2561  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ