[ ศูนย์ กศน.อำเภอเข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   ( กศน.อำเภอ ส่ง กศน.จังหวัด รับ)
วันที่ส่ง
เรื่อง
ศบอ.
รับ
19 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อครู กศน.อบรมครู กศน.ทางไกล โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 เม.ย. 2561  การประชุมทีมขั&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 เม.ย. 2561  ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 เม.ย. 2561  แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมทีมขับเคลื่อนฯโครงการไทยนิยมฯ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 เม.ย. 2561  รายงานข้อมูลผลการเรียน GPA/PR ผู้จบหลักสูตร ปวช.2/2560  กศน.ศรีนคร      รับ
11 เม.ย. 2561  ส่งแบบกรอกข้อมูลความต้องการจำเป็นจ้างเหมาบุคลากรภายนอก  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
11 เม.ย. 2561  ข้อมูลจ้างเหมาบริการ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
11 เม.ย. 2561  ขอข้อมูลการ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน  กศน.ศรีนคร      รับ
11 เม.ย. 2561  ส่งแบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.ศรีนคร      รับ
09 เม.ย. 2561  ส่งแบบแสดงความคิดเห็นกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 เม.ย. 2561  ภาพกิจกรรมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอสวรรคโลก  กศน.สวรรคโลก      รับ
04 เม.ย. 2561  ติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2561 งบอุดหนุน หนังสือเรียน  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 เม.ย. 2561  ติดตามผลการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2561  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 เม.ย. 2561  ส่งคืนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน งบเหลื่อมปี 61  กศน.ศรีสำโรง      รับ
04 เม.ย. 2561  ส่งตารางสรุปส่งคืนงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  กศน.ศรีสำโรง      รับ
04 เม.ย. 2561  ขอส่งตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
26 ม.ค. 2561  ส่งรายชื่อกรรมการ n-net  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 ม.ค. 2561  ยืนยันการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านภาษาอังกฤษ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 ม.ค. 2561  การรับการส่งเส&#  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ม.ค. 2561  เรื่อง ส่งแบบยืนยันผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอั  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 ม.ค. 2561  ตอบรับโครงการส&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 ม.ค. 2561  รายงานข้อมูลผู&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
13 ม.ค. 2561  ยืมเงินงบประมาณ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
13 ม.ค. 2561  ยืมเงินงบประมาณ  ธุรการ      รับ
13 ม.ค. 2561  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 ม.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมรางวัลวันครู  กศน.คีรีมาศ      รับ
10 ม.ค. 2561  ตอบรับเข้าร่วมรับเกียรติบัตรวันครู  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 ม.ค. 2561  เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมรับรางวัลงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 ม.ค. 2561  รับเกียรติบัตรวันครู  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
29 ธ.ค. 2560  รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษาฯ ครั้ง ๒/๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
29 ธ.ค. 2560  รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน 29-12-60  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
29 ธ.ค. 2560  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคึเครือข่าย (MOU)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
29 ธ.ค. 2560  การรับเด็กที่ออกกลางคันเข้าเรียนในสถานศึกษา กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
28 ธ.ค. 2560  รายงานการส่งเสริมสนับสนุน กศน.ของหน่วยงานและสถานศึกษา  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
26 ธ.ค. 2560  การายงานผลการรับส่งเสริมและสนับสนุกศ.กศน.  กศน.คีรีมาศ      รับ
26 ธ.ค. 2560  การรายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
25 ธ.ค. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดโครงการจัดหลักสุตรการดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
25 ธ.ค. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการผู้สูงอายุ  กศน.ศรีนคร      รับ
25 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อนักศึกษาผู้ประสงค์เข้าสอบด้วยระบบ e  กศน.สวรรคโลก      รับ
25 ธ.ค. 2560  แก้ไข รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 22 ธ.ค.2560  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
22 ธ.ค. 2560  รายงานงบลงทุน  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
22 ธ.ค. 2560  รายงานงบลงทุน  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
22 ธ.ค. 2560  ตรวจสอบและยืนยันนักศึกษาซ้้ำซ้อน  กศน.สวรรคโลก      รับ
21 ธ.ค. 2560  ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
21 ธ.ค. 2560  รายงานผลนักศึกษาซ้ำซ้อน 2/2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
21 ธ.ค. 2560  ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
21 ธ.ค. 2560  แจ้งการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2/2560  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
18 ธ.ค. 2560  แจ้งข้อมูลการให้บริการอินเตอร์เน็ตขัดข้อง  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
15 ธ.ค. 2560  รายงานความก้าวหน้างบลงทุน  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
15 ธ.ค. 2560  ขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณอุดหนุนฯ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 ธ.ค. 2560  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบอุดหนุนฯ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 ธ.ค. 2560  การรับครูอาสาสมัครจีน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
12 ธ.ค. 2560  การรับครูอาสาสมัครจีน  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
12 ธ.ค. 2560  รายงานผลการประเมินเทียบระดับ 1/2560  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ธ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนฯ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
08 ธ.ค. 2560  รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
08 ธ.ค. 2560  รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการใช้จ่ายงบลงทุน  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
08 ธ.ค. 2560  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันยและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
08 ธ.ค. 2560  การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 ธ.ค. 2560  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 ธ.ค. 2560  ส่งแบบสรุปการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน 2/2560  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 ธ.ค. 2560  สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะขอเข้าสอบด้วยระดับอิเล็กทรอนิกส์  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
06 ธ.ค. 2560  เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
06 ธ.ค. 2560  การสรรหาครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
06 ธ.ค. 2560  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ย.  กศน.คีรีมาศ      รับ
06 ธ.ค. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
06 ธ.ค. 2560  กิจกรรมเดือน พ.ย. 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
06 ธ.ค. 2560  เอกสารผลงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
06 ธ.ค. 2560  รายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฯ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
04 ธ.ค. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 ธ.ค. 2560  ส่ง กผ03 ศรีนคร 2561  กศน.ศรีนคร      รับ
04 ธ.ค. 2560  ส่งใบลาพักผ่อน  กศน.สวรรคโลก      รับ
04 ธ.ค. 2560  นำส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ธ.ค. 2560  ยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งปม.2561  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
04 ธ.ค. 2560  กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน  กศน.สวรรคโลก      รับ
01 ธ.ค. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.ศรีนคร      รับ
30 พ.ย. 2560  รายงานฐานข้อมูลกศน.ตำบล  กศน.คีรีมาศ      รับ
30 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลชื่อกศน.ตำบล  กศน.สวรรคโลก      รับ
30 พ.ย. 2560   การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 พ.ย. 2560  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.เมืองสุโขทัย      รับ
30 พ.ย. 2560  รายงานการตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
23 พ.ย. 2560  ขอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis : SWOT Analysis )  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
22 พ.ย. 2560  รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 พ.ย. 2560  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัย  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
20 พ.ย. 2560  รายงานการรับนักเรียนออกกลางคันเข้าศึกษาต่อกับ กศน.อำเภอ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 พ.ย. 2560  ส่งแผนยาเสพติด61  กศน.คีรีมาศ      รับ
17 พ.ย. 2560  การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
16 พ.ย. 2560  ปฏิทินการให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน  กศน.ศรีสำโรง      รับ
16 พ.ย. 2560  ส่งแก้ไขฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.ศรีสำโรง      รับ
15 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
14 พ.ย. 2560  ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.อำเภอกงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
10 พ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลผู้&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 พ.ย. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 พ.ย. 2560  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
07 พ.ย. 2560  กิจรรม ตุลาคม 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
06 พ.ย. 2560  ส่งข่าว ต.ค.60  กศน.คีรีมาศ      รับ
06 พ.ย. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
06 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
06 พ.ย. 2560  เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
06 พ.ย. 2560  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
06 พ.ย. 2560  กิจกรรมเดือนตุลาคม ๖๐  กศน.ศรีนคร      รับ
04 พ.ย. 2560  กิจกรรมเดือนตุลาคม 2560  กศน.สวรรคโลก      รับ
03 พ.ย. 2560  แบบสำรวจความต้องการเนื่้อหา ฯ  กศน.ศรีนคร      รับ
02 พ.ย. 2560  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี 2560  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
01 พ.ย. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพัสดุ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
01 พ.ย. 2560  การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.๒๕๖๑)  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
01 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
31 ต.ค. 2560  รายงานการตรวจสอบพัสดุ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
31 ต.ค. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้  กศน.สวรรคโลก      รับ
31 ต.ค. 2560  ขอความร่วมมือจ&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
31 ต.ค. 2560  แบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
31 ต.ค. 2560  ขอความร่วมมือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี(Best Practice)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 ต.ค. 2560  ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี 60  กศน.คีรีมาศ      รับ
30 ต.ค. 2560  ขอความร่วมมือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ตามรายละเอียดตัวชี้วัด  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 ต.ค. 2560  รายงานการควบคุมภายใน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
27 ต.ค. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
19 ต.ค. 2560  รายงานใบเสร็จ  กศน.คีรีมาศ      รับ
16 ต.ค. 2560  รายงาน ศฝอช.ปี 60  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
16 ต.ค. 2560  การรายงานผลการ&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
16 ต.ค. 2560  l่งโครงการและรายละเอียดการใช้เงินอุดหนุนเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
16 ต.ค. 2560  การรายงานผลดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบล  กศน.ศรีนคร      รับ
13 ต.ค. 2560  ส่งโครงการและรายละเอียดการใช้เงินอุดหนุนเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
12 ต.ค. 2560  รายงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(รอบ ๑๒ เดือน)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
12 ต.ค. 2560  รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ต.ค. 2560  ส่งสรุปข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำปี 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
12 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รอบ ๑๒ เดือน)  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ต.ค. 2560  การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ปี ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 ต.ค. 2560  ร่างแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2560-2579)  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
10 ต.ค. 2560  ส่งหนังสือบริจาคตามโครงการ Book Voyage ประจำปี 2559-2560  กศน.ศรีสำโรง      รับ
09 ต.ค. 2560  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ต.ค. 2560  แจ้งจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
04 ต.ค. 2560  แจ้งจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ  กศน.ศรีนคร      รับ
04 ต.ค. 2560  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พัฒนาบุคลากร  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
27 ก.ย. 2560  นำฝากเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
27 ก.ย. 2560  รายงานใบเสร็จรับเงิน2560  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
27 ก.ย. 2560  รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
26 ก.ย. 2560  แบบรายงานผลการ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
20 ก.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 ก.ย. 2560  สรุปงานไตรมาส 4 อ  กศน.ศรีนคร      รับ
17 ก.ย. 2560  สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะตรวจสุขภาพ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
11 ก.ย. 2560  โครงการเหลื่อม&#  กศน.ศรีนคร      รับ
11 ก.ย. 2560  ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในราชการ  กศน.ศรีนคร      รับ
07 ก.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์จะเข้าสอบ N - Net  กศน.ศรีนคร      รับ
06 ก.ย. 2560  กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2560  กศน.สวรรคโลก      รับ
06 ก.ย. 2560  ส่งแบบ สงป.302  กศน.ศรีนคร      รับ
06 ก.ย. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 ก.ย. 2560  ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายเพศวิถีศึกษา  กศน.สวรรคโลก      รับ
05 ก.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
03 ก.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสอบ E-EXAM  กศน.ศรีนคร      รับ
02 ก.ย. 2560  แบบแจ้งความประสงค์ของสถานศึกษาที่จะร่วมสนองพระราชดำริ สมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 ก.ย. 2560  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
31 ส.ค. 2560  สรุปผลการนิเทศ  กศน.ศรีนคร      รับ
31 ส.ค. 2560  แบบแจ้งความประสงค์ "สวนพฤกษศาสตร์"  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
31 ส.ค. 2560  แบบแจ้งความประสงค์ของสถานศึกษาที่จะร่วมสนองพระราชดำริ สมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  กศน.ศรีนคร      รับ
31 ส.ค. 2560  ข้อมูลสำหรับกา&#  กศน.ศรีนคร      รับ
30 ส.ค. 2560  ขอส่งสรุปรายงานผลการนิเทศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 ส.ค. 2560  ขอเชิญร่วมสัมมนาผลการดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 ส.ค. 2560  สรุปรายงานผลการนิเทศปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
29 ส.ค. 2560  แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “ จังหวัดสะอาด “ กศน. อำเภอกงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
28 ส.ค. 2560  ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
21 ส.ค. 2560  ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 ส.ค. 2560  การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
18 ส.ค. 2560  อบรมระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 ส.ค. 2560  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ส.ค. 2560  แบบตอบรับระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  กศน.ศรีนคร      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานโครงการขยะฯ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
16 ส.ค. 2560  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
15 ส.ค. 2560  ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 ส.ค. 2560  ส่งข่าว ส.ค.  กศน.คีรีมาศ      รับ
10 ส.ค. 2560  ส่งข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 ส.ค. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค.2560  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
10 ส.ค. 2560  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 ส.ค. 2560  กิจกรรมเด่นในรอบเดือนกรกฎาคม 60  กศน.ศรีนคร      รับ
10 ส.ค. 2560  ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กรกฎาคม 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 ส.ค. 2560  กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2560  กศน.สวรรคโลก      รับ
31 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลขยะมู&#  กศน.ศรีนคร      รับ
31 ก.ค. 2560  ส่งรายงานขยะ ก.ค.60  กศน.คีรีมาศ      รับ
26 ก.ค. 2560  รายงานขยะ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
25 ก.ค. 2560  แก้ไขแผนการใช้จ่าย งปม.ไตรมาส 4  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
25 ก.ค. 2560  แก้ไขแผนการใช้จ่าย งปม.ไตรมาส 4  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
25 ก.ค. 2560  นำส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
25 ก.ค. 2560  แผนการใช้เงินไ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
25 ก.ค. 2560  รายงานขยะมูลฝอย  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ก.ค. 2560  ส่งแผนการใช้ งปม. 2560 ไตรมาส 4  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
23 ก.ค. 2560  ส่งแผนไตรมาศ 4 ใหม่  กศน.คีรีมาศ      รับ
20 ก.ค. 2560  รายงานข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560  กศน.สวรรคโลก      รับ
19 ก.ค. 2560  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 1/2560  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
18 ก.ค. 2560  ส่งแผน ไตรมาส 4 60  กศน.คีรีมาศ      รับ
14 ก.ค. 2560  ส่งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส4  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 ก.ค. 2560  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
13 ก.ค. 2560  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
13 ก.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
12 ก.ค. 2560  ส่ง กผ03 ปี 61,62  กศน.คีรีมาศ      รับ
12 ก.ค. 2560  ส่ง กผ.1-2 ปี 62  กศน.คีรีมาศ      รับ
12 ก.ค. 2560  กผ 03 ส่งใหม่ 2561-2562  กศน.ศรีนคร      รับ
11 ก.ค. 2560  ส่ง กผ.01-03  กศน.คีรีมาศ      รับ
11 ก.ค. 2560  รายงานไตรมาส 3 และอาชีพไตรมาส 3  กศน.คีรีมาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  ขออนุมัติโครงการ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  โครงการ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  โครงการ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ