[ ศูนย์ กศน.อำเภอเข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   ( กศน.อำเภอ ส่ง กศน.จังหวัด รับ)
วันที่ส่ง
เรื่อง
ศบอ.
รับ
21 ส.ค. 2560  ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 ส.ค. 2560  การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
18 ส.ค. 2560  อบรมระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
17 ส.ค. 2560  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ส.ค. 2560  โครงการจัดการบริหารขยะมูลฝอย  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ส.ค. 2560  การจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ส.ค. 2560  การจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
17 ส.ค. 2560  แบบตอบรับระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  กศน.ศรีนคร      รับ
17 ส.ค. 2560  รายงานโครงการขยะฯ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
16 ส.ค. 2560  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
15 ส.ค. 2560  ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 ส.ค. 2560  ส่งข่าว ส.ค.  กศน.คีรีมาศ      รับ
10 ส.ค. 2560  ส่งข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 ส.ค. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.ค.2560  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
10 ส.ค. 2560  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 ส.ค. 2560  กิจกรรมเด่นในรอบเดือนกรกฎาคม 60  กศน.ศรีนคร      รับ
10 ส.ค. 2560  ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน กรกฎาคม 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
02 ส.ค. 2560  กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2560  กศน.สวรรคโลก      รับ
31 ก.ค. 2560  ส่งข้อมูลขยะมู&#  กศน.ศรีนคร      รับ
31 ก.ค. 2560  ส่งรายงานขยะ ก.ค.60  กศน.คีรีมาศ      รับ
26 ก.ค. 2560  รายงานขยะ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
25 ก.ค. 2560  แก้ไขแผนการใช้จ่าย งปม.ไตรมาส 4  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
25 ก.ค. 2560  แก้ไขแผนการใช้จ่าย งปม.ไตรมาส 4  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
25 ก.ค. 2560  นำส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
25 ก.ค. 2560  แผนการใช้เงินไ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
25 ก.ค. 2560  รายงานขยะมูลฝอย  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ก.ค. 2560  ส่งแผนการใช้ งปม. 2560 ไตรมาส 4  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
23 ก.ค. 2560  ส่งแผนไตรมาศ 4 ใหม่  กศน.คีรีมาศ      รับ
20 ก.ค. 2560  รายงานข้อมูลการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560  กศน.สวรรคโลก      รับ
19 ก.ค. 2560  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 1/2560  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
18 ก.ค. 2560  ส่งแผน ไตรมาส 4 60  กศน.คีรีมาศ      รับ
14 ก.ค. 2560  ส่งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส4  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 ก.ค. 2560  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
13 ก.ค. 2560  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
13 ก.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
12 ก.ค. 2560  ส่ง กผ03 ปี 61,62  กศน.คีรีมาศ      รับ
12 ก.ค. 2560  ส่ง กผ.1-2 ปี 62  กศน.คีรีมาศ      รับ
12 ก.ค. 2560  กผ 03 ส่งใหม่ 2561-2562  กศน.ศรีนคร      รับ
11 ก.ค. 2560  ส่ง กผ.01-03  กศน.คีรีมาศ      รับ
11 ก.ค. 2560  รายงานไตรมาส 3 และอาชีพไตรมาส 3  กศน.คีรีมาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  ขออนุมัติโครงการ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  โครงการ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  โครงการ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  ขออนุมัติ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  ขออนุมัติ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  อนุมัติ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  ขออนุมัติโครงการ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
07 ก.ค. 2560  ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมศาสตร์พระราชา  ธุรการ      รับ
07 ก.ค. 2560  การตรวจสุขภาพประจำปี  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 ก.ค. 2560  การรายงานผลการจัดกิจกรรม To Be Number One  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 ก.ค. 2560  จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 ก.ค. 2560  จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ก.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ก.ค. 2560  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
04 ก.ค. 2560  ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
03 ก.ค. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์กงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
03 ก.ค. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์กงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
03 ก.ค. 2560  ส่งเอกสารผลงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
03 ก.ค. 2560  จดหมายข่าวมิถุนายน 60  กศน.ศรีนคร      รับ
01 ก.ค. 2560  ภาพกิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลก  กศน.สวรรคโลก      รับ
01 ก.ค. 2560  ภาพกิจกรรมกศน.อำเภอสวรรคโลก  กศน.สวรรคโลก      รับ
26 มิ.ย. 2560  ทำเนียบครู กศน.2559  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  ธรรมเนียมครู  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  ข้อมูลธรรมเนียมครู  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  แบบข้อมูลธรรมเนียมครู กศน.59  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  แบบรายงานผลการ&#  กศน.ศรีนคร      รับ
26 มิ.ย. 2560  รายงานขยะ มิย.60  กศน.คีรีมาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” กศน.อำเภอกงไกรลาศ ประจำเดือน มิถุ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  แบบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
26 มิ.ย. 2560  ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 มิ.ย. 2560  ข้อมูลทำเนียบครู กศน. ประจำปี ๒๕๕๙  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 มิ.ย. 2560  ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2559  กศน.ศรีนคร      รับ
19 มิ.ย. 2560  ส่งแบบรายงานกิจกรรมขยะ 1-2  กศน.คีรีมาศ      รับ
19 มิ.ย. 2560  โครงการอบรมอาเซียนศึกษาเชียงใหม่  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
16 มิ.ย. 2560  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด)  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
16 มิ.ย. 2560  ส่งสัญญายื่มเงิน  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
15 มิ.ย. 2560  ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
14 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 มิ.ย. 2560  แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.คีรีมาศ      รับ
12 มิ.ย. 2560  แผนประวัติศาสตร์ชาติไทย  กศน.คีรีมาศ      รับ
12 มิ.ย. 2560  แบบจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.คีรีมาศ      รับ
09 มิ.ย. 2560  รายงานผลการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 มิ.ย. 2560  ส่งข้อมูลผู้สมัครเทียบระดับ 1/2560  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 มิ.ย. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา กศน.รอบทดลองระยะที่ ๒  กศน.สวรรคโลก      รับ
08 มิ.ย. 2560  ส่งแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
08 มิ.ย. 2560  แผนการจัดกิจกร&#  กศน.ศรีนคร      รับ
07 มิ.ย. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.ศรีนคร      รับ
05 มิ.ย. 2560  รายงานTO BE  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 มิ.ย. 2560  แบบจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง  กศน.ศรีนคร      รับ
05 มิ.ย. 2560  จดหมายข่าวเดือนพ.ค. ๖๐  กศน.ศรีนคร      รับ
02 มิ.ย. 2560  เร่ืองขออนุญาต&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
02 มิ.ย. 2560  เร่ืองขออนุญาต&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
02 มิ.ย. 2560  โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
31 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.อำเภอกงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มข้อมูลสรรพกำลัง กศน.อำเภอกงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 พ.ค. 2560  ผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มบริหาร&#  กศน.ศรีนคร      รับ
30 พ.ค. 2560  แบบฟอร์มข้อมูล &  กศน.ศรีนคร      รับ
30 พ.ค. 2560  การรายงานผลการจัดกิจกรรม To Be Number One  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
29 พ.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
19 พ.ค. 2560  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
18 พ.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
18 พ.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กศน.ศรีนคร      รับ
16 พ.ค. 2560  แจ้งตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
16 พ.ค. 2560  ส่งรายชื่อ การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 พ.ค. 2560  ส่งข่าวเมษายน 60  กศน.คีรีมาศ      รับ
10 พ.ค. 2560  จดหมายข่าวเดือนเมษายน 60  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 พ.ค. 2560  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
10 พ.ค. 2560  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
09 พ.ค. 2560  ทบทวนการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 พ.ค. 2560  รายงานการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนชุมชน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 พ.ค. 2560  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 พ.ค. 2560  รายงานพัฒนาผุ้เรียน  กศน.สวรรคโลก      รับ
05 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาหลักสูตร ปวช.  กศน.ศรีนคร      รับ
03 พ.ค. 2560  กิจกรรมเดือนเมษายน  กศน.สวรรคโลก      รับ
02 พ.ค. 2560  จดหมายข่าวเดือนเมษายน ๖๐  กศน.ศรีนคร      รับ
26 เม.ย. 2560  ขออนุุญาตไปราชการ + ขออนุมัติยืมเงิน  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
26 เม.ย. 2560  การดำเนินโครงก&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
25 เม.ย. 2560  ส่งสำรวจการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศน.หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 เม.ย. 2560  ส่งผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม  กศน.คีรีมาศ      รับ
18 เม.ย. 2560  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 เม.ย. 2560  ส่งแบบรายงานการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี2560  กศน.คีรีมาศ      รับ
11 เม.ย. 2560  รายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.๓๐๑  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
11 เม.ย. 2560  ส่งแบบสำรวจปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. 2556  กศน.ศรีนคร      รับ
10 เม.ย. 2560  ส่งผลการดำเนินงานตาม สปง.301และ สปง.302 ประจำเดือนมีนาคม  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
06 เม.ย. 2560  กิจกรรมเดือนมีนาคม  กศน.สวรรคโลก      รับ
04 เม.ย. 2560  ส่งสถิติข้อมูลจังหวัด  กศน.ศรีนคร      รับ
04 เม.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส2  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
03 เม.ย. 2560  สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 มี.ค. 2560  การส่งคืนข้อสอบ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
27 มี.ค. 2560  กิจกรรมผู้สูงอ&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 มี.ค. 2560  การจัดกิจกรรมง&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 มี.ค. 2560  การจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ปี ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
22 มี.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
21 มี.ค. 2560  ส่งสรุปผลเดือน กุมภาพันธ์ (ใหม่)  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
20 มี.ค. 2560  ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
20 มี.ค. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ก.พ.60  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
20 มี.ค. 2560  แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด  กศน.ศรีนคร      รับ
20 มี.ค. 2560  ส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
20 มี.ค. 2560  เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
20 มี.ค. 2560  กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์  กศน.สวรรคโลก      รับ
15 มี.ค. 2560  ส่ง สปง 03  กศน.คีรีมาศ      รับ
15 มี.ค. 2560  ส่งผลการดำเนินงานตาม สปง.301และ สปง.302  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
14 มี.ค. 2560  กผ.03 ศรีนคร แก้ไข$  กศน.ศรีนคร      รับ
13 มี.ค. 2560  ส่งรายชื่อนักศึกษาสอบ E-exam ภาคเรียนที่ 2/2559  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 มี.ค. 2560  การรายงานการฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 มี.ค. 2560  ส่ง รายละเอียด การรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
09 มี.ค. 2560  การจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
08 มี.ค. 2560  แจ้งรายละเอียดการรับ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค  กศน.ศรีนคร      รับ
08 มี.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงาน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
07 มี.ค. 2560  จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ ๖๐  กศน.ศรีนคร      รับ
02 มี.ค. 2560  ติดตามการนิเทศ การขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
02 มี.ค. 2560  การนิเทศ ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
02 มี.ค. 2560  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
01 มี.ค. 2560  การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
28 ก.พ. 2560  ส่ง กฝ03กศน.อำเภอคีรีมาศ  กศน.คีรีมาศ      รับ
28 ก.พ. 2560  การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กศน.ศรีนคร      รับ
28 ก.พ. 2560  กผ.03 ศรีนคร  กศน.ศรีนคร      รับ
28 ก.พ. 2560  การขับเคลื่อนโ&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
24 ก.พ. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 ก.พ. 2560  รายชื่อกรรมการ&#  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
24 ก.พ. 2560  แจ้งรายชื่อประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  กศน.ศรีนคร      รับ
24 ก.พ. 2560  นำส่งข้อมูลคำรับรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
20 ก.พ. 2560  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
20 ก.พ. 2560  การจัดตั้งศูฯย&#  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
17 ก.พ. 2560  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กศน.ศรีนคร      รับ
17 ก.พ. 2560  รายงานแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ กศน.อำเภอกงไกรลาศ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
16 ก.พ. 2560  แผนปฏิบัติการด&#  กศน.ศรีนคร      รับ
10 ก.พ. 2560  ส่งผลการดำเนินงานและผลปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายงบประมาณ  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
10 ก.พ. 2560  รายงานผลการดำเนินงาน สงป 301-302  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
10 ก.พ. 2560  ส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
10 ก.พ. 2560  สรุปไตรมาส 1 กศน.Ū  กศน.ศรีนคร      รับ
09 ก.พ. 2560  การดำเนินจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
08 ก.พ. 2560  รายชื่อคณะกรรมการสอบเทียบระดับ 2/2559  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
08 ก.พ. 2560  ส่งสรุปการดำเนินงานไตรมาส 1  กศน.คีรีมาศ      รับ
07 ก.พ. 2560  ข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
06 ก.พ. 2560  การดำเนินการสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของ ครู กศน.  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
06 ก.พ. 2560  การดำเนินงานสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครุ กศน.  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
06 ก.พ. 2560  แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครู กศน.  กศน.ศรีนคร      รับ
31 ม.ค. 2560  รายงานข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
31 ม.ค. 2560  สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 ม.ค. 2560  ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ม.ค.60  กศน.คีรีมาศ      รับ
30 ม.ค. 2560  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2559  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
30 ม.ค. 2560  จดหมายข่าวเดือน ธ.ค.๕๙แะม.ค.๖๐  กศน.ศรีนคร      รับ
30 ม.ค. 2560  ส่งเอกสารผลงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
30 ม.ค. 2560  ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
30 ม.ค. 2560  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด  กศน.อำเภอกงไกรลาศ      รับ
29 ม.ค. 2560  ข่าวประจำเดือน มกราคม 2560  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
27 ม.ค. 2560  รายงานข้อมูลการดำเนินงานผู้สูงอายุ  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
27 ม.ค. 2560  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด  กศน.ศรีสัชนาลัย      รับ
24 ม.ค. 2560  สั่งซื้อหลักฐานการศึกษา  กศน.ศรีนคร      รับ
23 ม.ค. 2560  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแผน งบประมาณ และสารสนเทศ ปี ๒๕๖๐  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
18 ม.ค. 2560  ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 60  กศน.คีรีมาศ      รับ
16 ม.ค. 2560  ขออนุญาตไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ม.ค. 2560  ขอไปราชการ  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
12 ม.ค. 2560  ส่งรายชื่อกรรมการสอบ n-net  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
10 ม.ค. 2560  ส่งรายชื่อกรรมการ n-net  กศน.บ้านด่านลานหอย      รับ
08 ม.ค. 2560  แผนประจำปี  กศน.ทุ่งเสลี่ยม      รับ
05 ม.ค. 2560  การจัดงานวันครูและรับเกียรติบัตรในงานวันครู ครั้งที่ 61  กศน.ศรีนคร      รับ