29 มิ.ย. 2560    กศน.อำเภอกงไกรลาศ (ด่วนที่สุด)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 มิ.ย. 2560    ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการถวายผ้ากฐินพระราขทานของสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 มิ.ย. 2560    การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการครูดีปูชนียบุคคล ปี 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 มิ.ย. 2560    การจัดสรรงบประมาณ 2560 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
28 มิ.ย. 2560    ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 มิ.ย. 2560    การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
27 มิ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) เข้าร่วม โครงการ PTTEP Te  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 มิ.ย. 2560    ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กศน.อำเภอกงไกรลาศ)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 มิ.ย. 2560    ประชุมปฏิบัติการตรจคุณภาพโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
23 มิ.ย. 2560    การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 มิ.ย. 2560    การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ฯ  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 มิ.ย. 2560    ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑/๒๕๖๒  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
22 มิ.ย. 2560    สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
22 มิ.ย. 2560    ส่งเอกสารคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 มิ.ย. 2560    ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 มิ.ย. 2560    มอบหนังสือบริจาค  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 มิ.ย. 2560    ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ(ด่วนที่สุด)  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 มิ.ย. 2560    ขอความร่วมมือเตรียมการกิจกรรมโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” (กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 มิ.ย. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 มิ.ย. 2560    การของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (งบกลาง)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 มิ.ย. 2560    เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 มิ.ย. 2560    การดำเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 มิ.ย. 2560    ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 มิ.ย. 2560    ส่งเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 มิ.ย. 2560    แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
20 มิ.ย. 2560    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ผ่านระบบ Smart Phone  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 มิ.ย. 2560    การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มิ.ย. 2560    การจัดเวรยามสถานที่ราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มิ.ย. 2560    ขอจัดส่งเอกสาร "ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. 2560"  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
19 มิ.ย. 2560    ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 มิ.ย. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2560    การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ระยะที่ 2  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 มิ.ย. 2560    การประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกลประจำปี พ.ศ  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2560    การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 มิ.ย. 2560    ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/ บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฯ  กลุ่มอัธยาศัย รับ
12 มิ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 มิ.ย. 2560    ตอบแบบสอบถามเรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 มิ.ย. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 มิ.ย. 2560    การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ฯ  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560    โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (กศน.อำเภอกงไกรลาศ)  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560    เชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวดตามโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 256  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560    โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา 2559 ฯ  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560    ส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560    ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาประกาศโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
07 มิ.ย. 2560    การจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2560    การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 มิ.ย. 2560    กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 มิ.ย. 2560    การรายงานผลการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
02 มิ.ย. 2560    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 มิ.ย. 2560    โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 มิ.ย. 2560    เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2560  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 มิ.ย. 2560    การคัดเลือกบุคคล/ องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
02 มิ.ย. 2560    ส่งเกียรติบัตรการอบรม “STEM Education” ฯ (ศรีสัชนาลัย/ สวรรคโลก/ คีรีมาศ/ บ้านด่านลานหอย/ ศรีสำโรง)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 มิ.ย. 2560    ส่งเกียรติบัตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม ฯ  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
02 มิ.ย. 2560    แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
31 พ.ค. 2560    การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสุตร ลูกเสือช่อสะอาดประจำปี 2560  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
30 พ.ค. 2560    การขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 พ.ค. 2560    การคัดเลือกลูกที่มีความกกัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 พ.ค. 2560    ส่งประกาศเรื่องยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2560    ประชุมจัดทำและคัดเลือกบัตรข้อสบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2560    กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2560    การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ยุค Thailand 4.0 :อบรมวิทยากรกระบวนการตามแนวทางศาสตร์พระราชา  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2560    การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ยุค Thailand 4.0 :อบรมวิทยากรกระบวนการตามแนวทางศาสตร์พระราชา  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
25 พ.ค. 2560    การอบรม "โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" (เพิ่มเติม)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560    ด่วนที่สุด ติดตามการใช้คู่มือการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560    แบบประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 พ.ค. 2560    แก้ไข ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเลือก  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560    แจ้งกำหนดการ การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560    แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560    การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ