18 ต.ค. 2560    ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ต.ค. 2560    การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ต.ค. 2560    การเผยแพร่หนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกบังคับ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ต.ค. 2560    ขอความร่วมมือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ตามรายละเอียดตัวชี้วัด  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ต.ค. 2560    การปฏิบัติด้วยการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ต.ค. 2560    เชิญประชุมชี้แจง (ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ต.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 ต.ค. 2560    ติดตามโครงการและรายละเอียดการใช้เงินอุดหนุนเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 ต.ค. 2560    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
09 ต.ค. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ปี 2560  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
06 ต.ค. 2560    ส่งโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเลือก  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ต.ค. 2560    พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พ.ศ.2560-25579)  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ต.ค. 2560    การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ต.ค. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ต.ค. 2560    ส่งหนังสือบริจาคตามโครงการ Book Voyage ประจำปี 2559-2560  กลุ่มอัธยาศัย รับ
03 ต.ค. 2560    ประชุมชี้แจาฃแนวทางการดำเนินงาน กศน.ปี 2561  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ต.ค. 2560    ฐานข้้มูลผลงานวิจัยด้านการตรวจและประเมินผล  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 ต.ค. 2560    รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2560    การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (ด่วนที่สุด)  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2560    ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2560    แผนการจัดทำข้อมูลการเรียนเฉลี่ย GPA/PA ภาคเรียนที่ 1/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
27 ก.ย. 2560    การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 ก.ย. 2560    การตรวจสอบพัสดุครภัณฑ์ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ก.ย. 2560    แต่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 1/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 ก.ย. 2560    การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ และแนวทางการปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ก.ย. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ก.ย. 2560    ประเด็นที่เกี่ยวกับสำนักงาน กศน.  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
19 ก.ย. 2560    ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (กศน.อำเภอคีรีมา  กลุ่มอัธยาศัย รับ
19 ก.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  กลุ่มอัธยาศัย รับ
19 ก.ย. 2560    ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนและสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560    แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560    ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอัธยาศัย รับ
18 ก.ย. 2560    การดำเนินงานโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561”  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
18 ก.ย. 2560    การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560    การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560    โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ก.ย. 2560    สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
13 ก.ย. 2560    สำเนาคำสั่งมอบอำนาจ  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ย. 2560    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมลูกเสือ  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
11 ก.ย. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Exam ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ก.ย. 2560    แนวปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทาน ให้รับบาลและประชาชนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ก.ย. 2560    มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
07 ก.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ก.ย. 2560    สำรวจผู้ที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพ (สิทธิประกันสังคม)  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ก.ย. 2560    ต่อสัญญาการจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ก.ย. 2560    PowerPoint ประชุมชี้แจง ระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ย. 2560    กำหนดรับ - ส่ง ข้อสอบและรายงานข้อมูลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาตเรียนที่ 1/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ย. 2560    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นฉบับวิชาเลือกเสรี (กศน.อำเภอศรีสำโรง/ กศน.อำเภอสวรรคโลก)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ย. 2560    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - exam) ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
01 ก.ย. 2560    แก้ไขการรายงานตัวในการประกวดร้องเพลง  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 ส.ค. 2560    การตรวจกระดาษคำตอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/60  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
31 ส.ค. 2560    แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ส.ค. 2560    ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐และครั้งที่ ๒๙/  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 ส.ค. 2560    ประกาศการพิจารณาคัดเลือก กศน.ตำบล จากกิจกรรมฯ จัดการขยะมูลฝอย  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 ส.ค. 2560    สำรวจข้อมูลผู้ประสงค์จะขอเข้าสอบ N - NET ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Exam)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
30 ส.ค. 2560    เมืองสุโขทัย/ คีรีมาศ/ ศรีสัชนาลัย/ บ้านด่านลานหอย  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
30 ส.ค. 2560    ตรวจสุขภาพประจำปี  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ส.ค. 2560    การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 256  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
30 ส.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
30 ส.ค. 2560    แก้ไขบัญชีลงเวลาผู้ร่วมงานฯ วันที่ 4 กันยายน 2560 (สำหรับนักศึกษา)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 ส.ค. 2560    เชิญร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 ส.ค. 2560    เชิญบุคลากร/หน่วยงาน/เครือข่าย/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2560    เชิญเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมสัมมนาผลการดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2560    กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย/ศรีสัชนาลัย  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 ส.ค. 2560    รายงานการประชุมบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอัธยาศัย รับ
25 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ปี 2560  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
25 ส.ค. 2560    ขอความร่วมมือจัดสอบปลายภาคนักศึกษาสถาบันทางไกล ฯ (กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ