15 ธ.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ประจำปี 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ธ.ค. 2560    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 ธ.ค. 2560    ขอเชิญประชุม  กลุ่มอัธยาศัย รับ
14 ธ.ค. 2560    ขอเชิญประชุม (ผอ.สวรรคโลก)  กลุ่มอัธยาศัย รับ
14 ธ.ค. 2560    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ธุรการ รับ
14 ธ.ค. 2560    ทบทวนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงาน กศน.  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
13 ธ.ค. 2560    แบบฟอร์มการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
13 ธ.ค. 2560    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ธ.ค. 2560    ค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ธ.ค. 2560    การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึหกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ธ.ค. 2560    การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ธ.ค. 2560    การจัดทำคำของงบประมาณ (งบกลาง) ที่ประสบภัยพิบัติ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
08 ธ.ค. 2560    โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสุโขทัย  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 ธ.ค. 2560    การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ฯ  กลุ่มอัธยาศัย รับ
08 ธ.ค. 2560    การรับครูอาสาสมัครจีน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ธ.ค. 2560    การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย ฯ (เมือง, สวรรคโลก, ศรีสัชฯ, ทุ่งเสลี่ยม)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ธ.ค. 2560    แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
08 ธ.ค. 2560    ส่งแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ธ.ค. 2560    แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำคลิปวิดีโอ ฯ (กศน.อำเภอเมือง, สวรรคโลก, บ้านด่านฯ, ทุ่งเส  กลุ่มอัธยาศัย รับ
07 ธ.ค. 2560    ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ธ.ค. 2560    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
06 ธ.ค. 2560    รายงานการประชุม 6/2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ธ.ค. 2560    จัดสรรงบประมาณ 2561 ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
03 ธ.ค. 2560    การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือของบุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน. ประจำปี 2560  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
03 ธ.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile”  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
03 ธ.ค. 2560    โครงการเสริมสร้างเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ฯ (กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
01 ธ.ค. 2560    ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอัธย  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ย. 2560    สรุปข้อสั่งการและมติที่ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 พ.ย. 2560    ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 พ.ย. 2560    ส่งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
27 พ.ย. 2560    ด่วนที่สุด จัดทำแผนปฏิบัติการและคำรับรองปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
27 พ.ย. 2560    ขอเชิญประชุม (เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย)  กลุ่มอัธยาศัย รับ
27 พ.ย. 2560    ขอเชิญประชุม (เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสวรรคโลก)  กลุ่มอัธยาศัย รับ
27 พ.ย. 2560    การสรรหาครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 พ.ย. 2560    ด่วนที่สุด แจ้งการกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
22 พ.ย. 2560    กำหนดการ การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน ฯ (เมือง สท., สวรรคโลก, ศรีสัช ฯ , ทุ่งเสลี่ยม)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 พ.ย. 2560    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 พ.ย. 2560    แนวปฏิบัติให้บุคลาการในสังกัดสำนักงาน กศน.ไปเข้ารับการฝึกอบรม  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ย. 2560    แนวปฏิบัติให้บุคลาการในสังกัดสำนักงาน กศน.ไปเข้ารับการฝึกอบรม  ธุรการ รับ
22 พ.ย. 2560    กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิส์  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ย. 2560    อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ ๖  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ย. 2560    แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาใน  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 พ.ย. 2560    จัดสรรงบประมาณ 2561 ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อสำหรับห้องสมุดประชาชน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 พ.ย. 2560    การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด(เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 พ.ย. 2560    โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
20 พ.ย. 2560    รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 พ.ย. 2560    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 พ.ย. 2560    ขอเชิญอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
20 พ.ย. 2560    ขอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis : SWOT Analysis) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมา  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
17 พ.ย. 2560    การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน ฯ (เมือง สท., สวรรคโลก, ศรีสัช ฯ , ทุ่งเสลี่ยม)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 พ.ย. 2560    ขอเชิญบุคลากรประชุมหารือการจัดแผนงานพัฒนาบุคลากร ด้านดิจิทัล และ Boot Camp  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
17 พ.ย. 2560    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบอุดหนุน)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
16 พ.ย. 2560    นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
16 พ.ย. 2560    ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เบิกพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
16 พ.ย. 2560    ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2560    ขอเร่งรัดให้นำส่งใบเสร็จรับเงิน  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2560    แจ้งให้แก้ไข ชื่อที่อยู่ ในใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 พ.ย. 2560    การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 พ.ย. 2560    การจัดสรรงบประมาณ 2561 ผลผลิตที่ 5  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “กฎหมาย ป.ป.ช.  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์ร่วมสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” พัฒนานักเรียนให้พอเพียง  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
14 พ.ย. 2560    กศน.อำเภอกงไกรลาศ/ศรีสัชนาลัย  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 พ.ย. 2560    การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
13 พ.ย. 2560    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฯ  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
10 พ.ย. 2560    การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ฯ  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
10 พ.ย. 2560    กำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 พ.ย. 2560    ขอเชิญประชุมบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน  กลุ่มอัธยาศัย รับ
09 พ.ย. 2560    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 พ.ย. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ