21 ส.ค. 2560    กำหนดมาตรการเพิ่มจำนวนระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
21 ส.ค. 2560    การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 ส.ค. 2560    การรับ - ส่งข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 / 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 ส.ค. 2560    ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ส.ค. 2560    การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ฯ (กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม)  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ส.ค. 2560    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2560    การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ส.ค. 2560    กรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ส.ค. 2560    กศน.อำเภอศรีสำโรง/ศรีสัชนาลัย/เมืองสุโขทัย  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำ  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560    การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ส.ค. 2560    ขอเชิญประชุมบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน และผู้อบรมหลักสูตรพาณิชอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอัธยาศัย รับ
10 ส.ค. 2560    การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด เชิญประชุมการปฏิบัติงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับชาวตลาด ฯ (กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ส.ค. 2560    การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (กศน.อำเภอศรีสำโรง)  กลุ่มอัธยาศัย รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การมอบนโยบายการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ส.ค. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ส.ค. 2560    รายงานการประชุม 4/2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ส.ค. 2560    การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ DMIS60  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
09 ส.ค. 2560    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ ฯ ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กลุ่มตรวจสอบภายใน รับ
08 ส.ค. 2560    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคนเห็นคน จังหวัดสุโขทัย 2 พลัส  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 ส.ค. 2560    เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
08 ส.ค. 2560    รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
08 ส.ค. 2560    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กศน.อำเภอ 2560  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560    ค่าจัดซื้อสื่อ หนังสือ สำหรับ กศน.ตำบล  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ฯ (กศน.อำเภอสวรรคโลก)  กล่มภาคีเครือข่าย รับ
07 ส.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2560    เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2560    การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ส.ค. 2560    การจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2562  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานและผลปฏิบัติการของ สำนักงาน กศน.ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
04 ส.ค. 2560    การสับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การประชุมระดมสมอง (กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย)  กลุ่มอัธยาศัย รับ
02 ส.ค. 2560    การจัดเก็บข้อมูล "โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 ส.ค. 2560    ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การจัดการแข่งขันกีฬา กศน.สุโขทัยเกมส์ ประจำปี 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
01 ส.ค. 2560    การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2562 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุดประชาชน  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 ก.ค. 2560    ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กศน.สุโขทัยเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐”  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
25 ก.ค. 2560    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ค. 2560    เกณฑ์การประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 - 2560  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ค. 2560    การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ค. 2560    แนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based)  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
24 ก.ค. 2560    การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2560 ฯ  กลุ่มอัธยาศัย รับ
24 ก.ค. 2560    ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 ก.ค. 2560    ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 ก.ค. 2560    การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ คามคิด  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ค. 2560    ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุรภาพหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
21 ก.ค. 2560    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 ก.ค. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ก.ค. 2560    การจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการยยะมูลฝอย ประจำปี 2560  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 ก.ค. 2560    โครงการเครือข่ายครูของแผ่นดิน  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ก.ค. 2560    การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ก.ค. 2560    การประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึก  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ก.ค. 2560    ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ค. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ค. 2560    การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ค. 2560    แจ้งเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ค. 2560    การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ค. 2560    ส่งแผนพัฒนาคุณภาพ กศน. 2560-2563  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
18 ก.ค. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ค. 2560    แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ค. 2560    การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขยายเวลาและแจ้งการเข้าใช้งานระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ฯ  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ก.ค. 2560    แก้ไข แบบรายงานปลูกป่าใบที่ 2  กลุ่มส่งเสริมฯ รับ