[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
16 ส.ค. 2561 ประกาศสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย กล่มภาคีเครือข่าย รับ
15 ส.ค. 2561 การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ส.ค. 2561 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ส.ค. 2561 ขอเชิญประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการนิยม ยั่งยืน กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2561 คัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 ส.ค. 2561 การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ( ๑ ตุลาค กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2561 คำสั่งคณะกรรมการสนามสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
14 ส.ค. 2561 ขอความร่วมมือเสวนาการปฏิบัติงาน “ประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ” กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ส.ค. 2561 การดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2561 เชิญประชุมบุคลากรเพื่อติดตาม กระตุ้น การดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
07 ส.ค. 2561 ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ส.ค. 2561 ด่วนที่สุด การคัดเลือกและจัดส่งกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
06 ส.ค. 2561 การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
06 ส.ค. 2561 การดำเนินการโครกงาร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
03 ส.ค. 2561 แจ้งปิดระบบบริหารงบประมาณ e-budget กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
03 ส.ค. 2561 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
03 ส.ค. 2561 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามงานวิจัย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
03 ส.ค. 2561 รายงานการประชุม5/2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ส.ค. 2561 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ส.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิททยฐ กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ส.ค. 2561 ขอเชิญนำคณะเข้าร่วมงาน "มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ส.ค. 2561 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ส.ค. 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัดและประเมินผล ฯ (กงไกรลาศ และ ศรัสัชนาลัย) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
01 ส.ค. 2561 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
31 ก.ค. 2561 กำหนดการโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 ก.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ต กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
26 ก.ค. 2561 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ก.ค. 2561 ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
23 ก.ค. 2561 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
23 ก.ค. 2561 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
23 ก.ค. 2561 การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
23 ก.ค. 2561 กำหนดการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
23 ก.ค. 2561 การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 ก.ค. 2561 ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓-๔ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 ก.ค. 2561 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
19 ก.ค. 2561 ขอเรียนเชิญผู้มีสส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ. กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ค. 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.สุโขทัยเกมส์ ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ค. 2561 เร่งรัดการคืนเงินงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
17 ก.ค. 2561 สรุปการมอบประเด็นการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศีกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
17 ก.ค. 2561 การประชุมสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์เชิงปฏิบัติการก่อนจบหลักสูตรการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ก.ค. 2561 การลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม "PR ONIE Online" กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
17 ก.ค. 2561 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ก.ค. 2561 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลความต้องการทางการศึกษาเพื่อประกอบการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ก.ค. 2561 กำหนดการอบรมบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน “การพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดประชาชน ภายใต้นโยบายไ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ก.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ก.ค. 2561 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้ กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ก.ค. 2561 รายงานการประชุม 4/2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ก.ค. 2561 ขอเชิญรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ก.ค. 2561 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ค. 2561 แจ้งเรื่องการตรวจราชการฯ กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ **ยกเว้น กศน.อ.เมืองสุโขทัย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
12 ก.ค. 2561 เร่งรัดการดำเนินงานและการรายงานผล โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ในระบบ DMIS กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
09 ก.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ (เมล็ดพันธุ์) แห่งความดี ปี ๓ ตอน “ทำดีด้วยหัวใจ” กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ค. 2561 การจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ค. 2561 กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ค. 2561 การคัดเลิอกครุผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุโขทัย ครั้ง 3 ปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
05 ก.ค. 2561 ขอความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียของสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ รับ
05 ก.ค. 2561 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน 5/2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ก.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ก.ค. 2561 สำรวจข้อมูลรายการครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ก.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
03 ก.ค. 2561 การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 ก.ค. 2561 การจัดสรรงประมาณ พ.ศ.2561 (งบเงินอุดหนุน) ภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 ก.ค. 2561 การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 ก.ค. 2561 แจ้งกำหนดการรายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 ก.ค. 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ กลุ่มตรวจสอบภายใน รับ
02 ก.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง” กลุ่มตรวจสอบภายใน รับ
02 ก.ค. 2561 การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
28 มิ.ย. 2561 ขอเชิญประชุม กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ