[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
22 ต.ค. 2561 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 ต.ค. 2561 เร่งรัดการสำรวจข้อมูลการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 ต.ค. 2561 ด่วนที่สุด ติดตามการรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 ต.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ต.ค. 2561 การสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
19 ต.ค. 2561 การประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 ต.ค. 2561 คู่มือการดำเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 ต.ค. 2561 การรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
19 ต.ค. 2561 การดำเนินงานแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 ต.ค. 2561 ขอเเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ต.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
17 ต.ค. 2561 การแจ้งความประสงค์ รับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ต.ค. 2561 การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ต.ค. 2561 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ต.ค. 2561 แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ต.ค. 2561 การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ต.ค. 2561 แจ้งการโอนเงินเพื่อใช้ในการอบรมขยายผลโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการผลิตฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ต.ค. 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จัดกิจกรรมตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ต.ค. 2561 ขอเชิญประชุมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนประชุมแผนการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ต.ค. 2561 ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และแผนงาน เข้าร่วมประชุม กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
05 ต.ค. 2561 การดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” กลุ่มอัธยาศัย รับ
05 ต.ค. 2561 ส่งแผนปฏิบัติการตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” กลุ่มอัธยาศัย รับ
05 ต.ค. 2561 ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ รับ
05 ต.ค. 2561 ขอเชิญครูศูนย์การเรียนชุมชนประชุม กลุ่มอำนวยการ รับ
05 ต.ค. 2561 การส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนิเทศก์ติดตาม รับ
05 ต.ค. 2561 ประกาศผลการตัดสินการประกวด ศส.ปชต. ดีเด่น (ระดับประเทศ) กล่มภาคีเครือข่าย รับ
05 ต.ค. 2561 แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
04 ต.ค. 2561 แจ้งให้ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 ต.ค. 2561 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 7/2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ต.ค. 2561 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ต.ค. 2561 การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ต.ค. 2561 การตอบแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน รับ
28 ก.ย. 2561 ขอทราบข้อมูลจำนวนกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และวุฒิของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
26 ก.ย. 2561 แจ้งแผนการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
25 ก.ย. 2561 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
25 ก.ย. 2561 นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรงคไข้เลือดออก กลุ่มอำนวยการ รับ
25 ก.ย. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
25 ก.ย. 2561 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนิเทศก์ติดตาม รับ
25 ก.ย. 2561 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน กล่มภาคีเครือข่าย รับ
24 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ย. 2561 ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ย. 2561 กรอกแบบสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทย แบบออนไลน์ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 ก.ย. 2561 ยืนยันข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 ก.ย. 2561 การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2563 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 ก.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ก.ย. 2561 โครงการนิเทศงานนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 ก.ย. 2561 ขอความร่วมมือรายงานผลการเข้าสอบ-ขาดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 ก.ย. 2561 ารรายงานผลการเข้าสอบ-ขาดสอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2561 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา กล่มภาคีเครือข่าย รับ
18 ก.ย. 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ย. 2561 การมอบหมายนโยบายการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
17 ก.ย. 2561 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ก.ย. 2561 ด่วนที่สุด โครงการนิเทศงานนักสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
16 ก.ย. 2561 การประชาสัมพันธ์การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
14 ก.ย. 2561 การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน รับ
12 ก.ย. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ย. 2561 แจ้งตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ย. 2561 สำรวจแผนงาน/โครงการ/การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
12 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลดีเด่น “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ก.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ก.ย. 2561 การจัดทำเอกสาร ตำราเรียน ให้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ก.ย. 2561 ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความตั้งใจในการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้า แก่ชุมชนผ่านเครือข่าย ก กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ก.ย. 2561 รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ก.ย. 2561 แจ้งกำหนดการรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ก.ย. 2561 แจ้งกำหนดการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ก.ย. 2561 การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม ของทุกปี กล่มภาคีเครือข่าย รับ
06 ก.ย. 2561 ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2561 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
05 ก.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หลักสูตรช่างพื้นฐาน” กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ย. 2561 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามงานวิจัย (แก้ไขเพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
31 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทสไทยฯ กลุ่มอัธยาศัย รับ