[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
15 ธ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ธ.ค. 2560 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 ธ.ค. 2560 ขอเชิญประชุม กลุ่มอัธยาศัย รับ
14 ธ.ค. 2560 ขอเชิญประชุม (ผอ.สวรรคโลก) กลุ่มอัธยาศัย รับ
14 ธ.ค. 2560 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ธุรการ รับ
14 ธ.ค. 2560 ทบทวนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงาน กศน. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
13 ธ.ค. 2560 แบบฟอร์มการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
13 ธ.ค. 2560 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ธ.ค. 2560 ค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ธ.ค. 2560 การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึหกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ธ.ค. 2560 การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ธ.ค. 2560 การจัดทำคำของงบประมาณ (งบกลาง) ที่ประสบภัยพิบัติ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
08 ธ.ค. 2560 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสุโขทัย กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 ธ.ค. 2560 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ฯ กลุ่มอัธยาศัย รับ
08 ธ.ค. 2560 การรับครูอาสาสมัครจีน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ธ.ค. 2560 การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย ฯ (เมือง, สวรรคโลก, ศรีสัชฯ, ทุ่งเสลี่ยม) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ธ.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
08 ธ.ค. 2560 ส่งแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ธ.ค. 2560 แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำคลิปวิดีโอ ฯ (กศน.อำเภอเมือง, สวรรคโลก, บ้านด่านฯ, ทุ่งเส กลุ่มอัธยาศัย รับ
07 ธ.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ธ.ค. 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
06 ธ.ค. 2560 รายงานการประชุม 6/2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ธ.ค. 2560 จัดสรรงบประมาณ 2561 ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
03 ธ.ค. 2560 การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือของบุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน. ประจำปี 2560 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
03 ธ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
03 ธ.ค. 2560 โครงการเสริมสร้างเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ฯ (กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
01 ธ.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอัธย กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ย. 2560 สรุปข้อสั่งการและมติที่ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 พ.ย. 2560 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
28 พ.ย. 2560 ส่งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
27 พ.ย. 2560 ด่วนที่สุด จัดทำแผนปฏิบัติการและคำรับรองปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
27 พ.ย. 2560 ขอเชิญประชุม (เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย) กลุ่มอัธยาศัย รับ
27 พ.ย. 2560 ขอเชิญประชุม (เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสวรรคโลก) กลุ่มอัธยาศัย รับ
27 พ.ย. 2560 การสรรหาครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
24 พ.ย. 2560 ด่วนที่สุด แจ้งการกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
22 พ.ย. 2560 กำหนดการ การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน ฯ (เมือง สท., สวรรคโลก, ศรีสัช ฯ , ทุ่งเสลี่ยม) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 พ.ย. 2560 สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU) กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 พ.ย. 2560 แนวปฏิบัติให้บุคลาการในสังกัดสำนักงาน กศน.ไปเข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ย. 2560 แนวปฏิบัติให้บุคลาการในสังกัดสำนักงาน กศน.ไปเข้ารับการฝึกอบรม ธุรการ รับ
22 พ.ย. 2560 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิส์ กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ย. 2560 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ ๖ กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ย. 2560 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาใน กลุ่มอำนวยการ รับ
21 พ.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณ 2561 ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อสำหรับห้องสมุดประชาชน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 พ.ย. 2560 การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด(เพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ รับ
21 พ.ย. 2560 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
20 พ.ย. 2560 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 พ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มอำนวยการ รับ
20 พ.ย. 2560 ขอเชิญอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
20 พ.ย. 2560 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis : SWOT Analysis) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมา กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
17 พ.ย. 2560 การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน ฯ (เมือง สท., สวรรคโลก, ศรีสัช ฯ , ทุ่งเสลี่ยม) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 พ.ย. 2560 ขอเชิญบุคลากรประชุมหารือการจัดแผนงานพัฒนาบุคลากร ด้านดิจิทัล และ Boot Camp กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
17 พ.ย. 2560 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (งบอุดหนุน) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
16 พ.ย. 2560 นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
16 พ.ย. 2560 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เบิกพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
16 พ.ย. 2560 ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2560 ขอเร่งรัดให้นำส่งใบเสร็จรับเงิน กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2560 แจ้งให้แก้ไข ชื่อที่อยู่ ในใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค กลุ่มอำนวยการ รับ
15 พ.ย. 2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ รับ
15 พ.ย. 2560 การจัดสรรงบประมาณ 2561 ผลผลิตที่ 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 พ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “กฎหมาย ป.ป.ช. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 พ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE กลุ่มอำนวยการ รับ
14 พ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ร่วมสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” พัฒนานักเรียนให้พอเพียง กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
14 พ.ย. 2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ/ศรีสัชนาลัย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 พ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
13 พ.ย. 2560 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
10 พ.ย. 2560 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
10 พ.ย. 2560 กำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 พ.ย. 2560 ขอเชิญประชุมบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กลุ่มอัธยาศัย รับ
09 พ.ย. 2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กลุ่มอำนวยการ รับ
07 พ.ย. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ