[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
16 ก.ย. 2562 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลวิทยากรและความต้องการโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ก.ย. 2562 การเลื่อนเงินเดือนของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2 (1ต.ค.2562) กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการตรวจกระดาษวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ก.ย. 2562 รายงานสถิติข้อมูด้านการส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มอัธยาศัย รับ
11 ก.ย. 2562 เข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน กศน. โดยกระบวนการกลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
11 ก.ย. 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
11 ก.ย. 2562 ขอความร่วมมือสืบค้นรายชื่อหนังสือ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
09 ก.ย. 2562 รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในหน่วยงาน/สถานศึกษา กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 ก.ย. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
09 ก.ย. 2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 ก.ย. 2562 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 ก.ย. 2562 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 ก.ย. 2562 ส่งสำเนารายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 ก.ย. 2562 แจ้งขยายเวลารับสมัครการฝึกอบรมบุคลารทางการลูกเสือ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
04 ก.ย. 2562 เข้าร่วมอบรมสรุปผลการจัดกิจกรรมฯ ประจำปี 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 ก.ย. 2562 การดำเนินโครงการ หน่วยบบำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กลุ่มอัธยาศัย รับ
29 ส.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาจัดมุมนำเสนอผลงานด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้านของสุโขทัย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 ส.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์ร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานวันเยาวชนแห่งชาติ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
29 ส.ค. 2562 เชิญบุคลากร หน่วยงาน เครือข่าย สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มอำนวยการ รับ
28 ส.ค. 2562 การประกวดขวัญใจและการประกวด ดาวหาง กศน.ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ส.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
27 ส.ค. 2562 การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการในการให้บริการในห้องสมุดประชาชนของผู้รับบริการละผู้ม กลุ่มอัธยาศัย รับ
27 ส.ค. 2562 ขอแก้ไขใบสมัครประกวดการร้องเพลง วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ส.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
26 ส.ค. 2562 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ส.ค. 2562 เชิญเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 256 ภายใต้แนวคิด กศน.ยุคใหม่ เรียนรู้ กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ส.ค. 2562 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 ส.ค. 2562 การจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียนประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 ส.ค. 2562 การจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียนประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 ส.ค. 2562 การจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียนประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 ส.ค. 2562 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชน ที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่9/2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ส.ค. 2562 รายการทีวีต่างประเทศออกอากาศเผยแพร่การหลอกลวงนักท่องเที่ยวนประเทศไทย กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 ส.ค. 2562 ขอข้อมูลการดำเนินงานด้านเด็ก กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการตัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักร กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ส.ค. 2562 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ส.ค. 2562 ขอความร่วมมือรายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กล่มภาคีเครือข่าย รับ
20 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE และ TO BE NUMBER ONE IDOL กล่มภาคีเครือข่าย รับ
20 ส.ค. 2562 เชิญส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด กล่มภาคีเครือข่าย รับ
20 ส.ค. 2562 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ส.ค. 2562 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพือรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ส.ค. 2562 คู่มือการดำเนินงานอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 ส.ค. 2562 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การประชุมชี้แจงและรับ-ส่งข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 1 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ส.ค. 2562 ส่งหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
15 ส.ค. 2562 ขอส่งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ส.ค. 2562 รายงานสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ส.ค. 2562 ป้ายโครงการจิดอาสาพระราชทาน 904 วปร. กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ส.ค. 2562 เร่งรัดให้นำส่งรายงาน - ทะเบียนคุมเงินของหน่วยงานย่อย กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นบ้าน กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2562 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบประเมินเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
14 ส.ค. 2562 การประเมินคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึก กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ส.ค. 2562 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมงาน "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำพระราโชบาย ร.10 สูาการปฏิบัติในสถานศึกษา" กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ส.ค. 2562 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
09 ส.ค. 2562 ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 ส.ค. 2562 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
09 ส.ค. 2562 การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
09 ส.ค. 2562 แจ้งแนวทางการจัดการอบรมนอกสถานที่ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน กศน. กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็งแล กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2562 การอบรมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อรักษาวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ส.ค. 2562 การเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ N-NET กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
07 ส.ค. 2562 ขอจัดส่งแบบฟอร์มสรุปผลการกิจกรรม กศน. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2562 ส่งสำเนาโครงการการแข่งขันกีฬา "กศน.สุโขทัยเกมส์ ประจำปี 2562" กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
06 ส.ค. 2562 รายงานการประชุมผูั้บริหารประจำเดือน กรกฎาคม กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ