[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
29 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอกงไกรลาศ (ด่วนที่สุด) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 มิ.ย. 2560 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการถวายผ้ากฐินพระราขทานของสำนักงาน กศน. กลุ่มอำนวยการ รับ
29 มิ.ย. 2560 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการครูดีปูชนียบุคคล ปี 2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
29 มิ.ย. 2560 การจัดสรรงบประมาณ 2560 งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
28 มิ.ย. 2560 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
27 มิ.ย. 2560 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
27 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) เข้าร่วม โครงการ PTTEP Te กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 มิ.ย. 2560 ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กศน.อำเภอกงไกรลาศ) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 มิ.ย. 2560 ประชุมปฏิบัติการตรจคุณภาพโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
23 มิ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กลุ่มอำนวยการ รับ
23 มิ.ย. 2560 การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 มิ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑/๒๕๖๒ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
22 มิ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
22 มิ.ย. 2560 ส่งเอกสารคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 มิ.ย. 2560 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 มิ.ย. 2560 มอบหนังสือบริจาค กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 มิ.ย. 2560 ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ(ด่วนที่สุด) กลุ่มอำนวยการ รับ
22 มิ.ย. 2560 ขอความร่วมมือเตรียมการกิจกรรมโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” (กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
22 มิ.ย. 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
22 มิ.ย. 2560 การของบประมาณในการซ่อมแซมและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (งบกลาง) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 มิ.ย. 2560 เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 มิ.ย. 2560 การดำเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 มิ.ย. 2560 ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 มิ.ย. 2560 ส่งเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 มิ.ย. 2560 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) กล่มภาคีเครือข่าย รับ
20 มิ.ย. 2560 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ผ่านระบบ Smart Phone กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 มิ.ย. 2560 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มิ.ย. 2560 การจัดเวรยามสถานที่ราชการ กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มิ.ย. 2560 ขอจัดส่งเอกสาร "ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. 2560" กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
19 มิ.ย. 2560 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 มิ.ย. 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2560 การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 มิ.ย. 2560 การประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกลประจำปี พ.ศ กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2560 การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มอำนวยการ รับ
12 มิ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/ บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฯ กลุ่มอัธยาศัย รับ
12 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 มิ.ย. 2560 ตอบแบบสอบถามเรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 มิ.ย. 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
10 มิ.ย. 2560 การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (กศน.อำเภอกงไกรลาศ) กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560 เชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวดตามโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 256 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา 2559 ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560 ส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 มิ.ย. 2560 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาประกาศโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
07 มิ.ย. 2560 การจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2560 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 มิ.ย. 2560 การรายงานผลการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กล่มภาคีเครือข่าย รับ
02 มิ.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 มิ.ย. 2560 โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 มิ.ย. 2560 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2560 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 มิ.ย. 2560 การคัดเลือกบุคคล/ องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม กล่มภาคีเครือข่าย รับ
02 มิ.ย. 2560 ส่งเกียรติบัตรการอบรม “STEM Education” ฯ (ศรีสัชนาลัย/ สวรรคโลก/ คีรีมาศ/ บ้านด่านลานหอย/ ศรีสำโรง) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 มิ.ย. 2560 ส่งเกียรติบัตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
02 มิ.ย. 2560 แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
31 พ.ค. 2560 การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสุตร ลูกเสือช่อสะอาดประจำปี 2560 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
30 พ.ค. 2560 การขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 พ.ค. 2560 การคัดเลือกลูกที่มีความกกัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
29 พ.ค. 2560 ส่งประกาศเรื่องยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2560 ประชุมจัดทำและคัดเลือกบัตรข้อสบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2560 กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2560 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ยุค Thailand 4.0 :อบรมวิทยากรกระบวนการตามแนวทางศาสตร์พระราชา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2560 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ยุค Thailand 4.0 :อบรมวิทยากรกระบวนการตามแนวทางศาสตร์พระราชา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
25 พ.ค. 2560 การอบรม "โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560 ด่วนที่สุด ติดตามการใช้คู่มือการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560 แบบประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. กลุ่มอำนวยการ รับ
24 พ.ค. 2560 แก้ไข ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเลือก กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการ การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2560 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ