[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
18 ธ.ค. 2561 รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ธ.ค. 2561 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
18 ธ.ค. 2561 สำรวจข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน รมช.ศธ. กล่มภาคีเครือข่าย รับ
18 ธ.ค. 2561 โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ธ.ค. 2561 ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ธ.ค. 2561 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี กล่มภาคีเครือข่าย รับ
17 ธ.ค. 2561 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
17 ธ.ค. 2561 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่มภาคีเครือข่าย รับ
14 ธ.ค. 2561 ยกเลิกหนังสือสำนักงาน กศน. เรื่องแนวทางการเบิกเงินในการจัดฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 ธ.ค. 2561 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย กล่มภาคีเครือข่าย รับ
14 ธ.ค. 2561 การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน และการรายงานข้อมูลในระบบ DMISปีงบประมาณ 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
13 ธ.ค. 2561 สำรวจสถานศึกษาที่ทีความพร้อมในการแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ Library : Care the Bear กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ธ.ค. 2561 รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ธ.ค. 2561 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ธ.ค. 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ค่าหนังสือเรียน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
12 ธ.ค. 2561 ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย กล่มภาคีเครือข่าย รับ
12 ธ.ค. 2561 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวอันเน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
12 ธ.ค. 2561 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี จังหวัดยโสธร กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ธ.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ธ.ค. 2561 เผยแพร่คลิปวิดีโอ กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ธ.ค. 2561 การสัมมนาสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ธ.ค. 2561 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับงบประมาณฯ ภัยพิบัติ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
11 ธ.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ธ.ค. 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ธ.ค. 2561 เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ด้านการเกษตรประกอบการเรียนรู้ตามโครงการSmart ONIE เพื่อสร้างSmart Farm กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
04 ธ.ค. 2561 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
04 ธ.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ธ.ค. 2561 การพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ธ.ค. 2561 การดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” กลุ่มอัธยาศัย รับ
03 ธ.ค. 2561 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
03 ธ.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ย. 2561 ส่งเอกสารตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มอัธยาศัย รับ
30 พ.ย. 2561 เผยแพร่แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้า กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
30 พ.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 พ.ย. 2561 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 พ.ย. 2561 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
29 พ.ย. 2561 ชะลอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้กระบวนการให้ความรู้ กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยศูนย์ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
29 พ.ย. 2561 การติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนของ กศน.อำเภอ ในเ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
28 พ.ย. 2561 ขอความร่วมมือสำรวจบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กล่มภาคีเครือข่าย รับ
28 พ.ย. 2561 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมชี้แจงแนวทางฯ 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
28 พ.ย. 2561 เร่งรัดการส่งข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตัวชี้วัดที่ 17 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
28 พ.ย. 2561 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำนินงานฯ 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
28 พ.ย. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
28 พ.ย. 2561 ขอเชิญร่วมสัมมนา กลุ่มอำนวยการ รับ
28 พ.ย. 2561 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ รับ
28 พ.ย. 2561 ส่งสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
28 พ.ย. 2561 การสรรหาครูดี สกสค.จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) กลุ่มอำนวยการ รับ
27 พ.ย. 2561 แจ้งคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
27 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 พ.ย. 2561 การดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
23 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ สำหรับเยาวชน กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 พ.ย. 2561 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ กลุ่มอำนวยการ รับ
21 พ.ย. 2561 การจัดงานวันครูและรับเกียรติบัตรในงานวันครู ครั้งที่63 ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
20 พ.ย. 2561 เผยแพร่เอกสารหนังสือเรียน กศน.รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 พ.ย. 2561 เชิญประชุมบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 พ.ย. 2561 การสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 พ.ย. 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 พ.ย. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
14 พ.ย. 2561 เผยแพร่คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 พ.ย. 2561 ด่วนที่สุด การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดการรักษายาเสพติด ปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
12 พ.ย. 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
12 พ.ย. 2561 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบในการยกเลิกการบำรุงรักษาซ่อมแซมสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงและบำรุงรักษ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
12 พ.ย. 2561 การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2562) กลุ่มอำนวยการ รับ
09 พ.ย. 2561 การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาส ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 พ.ย. 2561 การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
09 พ.ย. 2561 รายงานการประชุมบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
08 พ.ย. 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ กลุ่มอำนวยการ รับ
08 พ.ย. 2561 การพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงาน กศน. กลุ่มส่งเสริมฯ รับ