[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
26 มิ.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 มิ.ย. 2562 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิถุนายน)2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
24 มิ.ย. 2562 เชิญชวนจัดส่งข้อเสนอโครงการ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
24 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพท์แผนไทย 330 ชั่วโมง กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 มิ.ย. 2562 ขอเชิญเข้ารับรางวัลโล่และประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 มิ.ย. 2562 ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 มิ.ย. 2562 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มิ.ย. 2562 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 มิ.ย. 2562 การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการในการให้บริการในห้องสมุดประชาชนของผู้รับบริการและผู้ กลุ่มอัธยาศัย รับ
19 มิ.ย. 2562 การเลื่อนเงินเดือนของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2562) กลุ่มอำนวยการ รับ
19 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
17 มิ.ย. 2562 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
17 มิ.ย. 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
17 มิ.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนร้านค้า/ผู้ค้า สมัครร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
17 มิ.ย. 2562 แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
14 มิ.ย. 2562 การติดตามการดำเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
11 มิ.ย. 2562 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
11 มิ.ย. 2562 การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" กลุ่มอัธยาศัย รับ
11 มิ.ย. 2562 ขอเชิญเสนอข้อมูลบบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
11 มิ.ย. 2562 โครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดในต่างประเทศ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
10 มิ.ย. 2562 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 มิ.ย. 2562 รายงานการประชุม กลุ่มอำนวยการ รับ
07 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน กล่มภาคีเครือข่าย รับ
07 มิ.ย. 2562 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
07 มิ.ย. 2562 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต กล่มภาคีเครือข่าย รับ
06 มิ.ย. 2562 แนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริกรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
06 มิ.ย. 2562 ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กล่มภาคีเครือข่าย รับ
06 มิ.ย. 2562 เลื่อนการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่6.2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2562 การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น(รางวัลเสมาพิทักษ์)ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
05 มิ.ย. 2562 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กล่มภาคีเครือข่าย รับ
05 มิ.ย. 2562 การอบรม "เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ" กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
04 มิ.ย. 2562 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่6.2562 กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2562 การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
31 พ.ค. 2562 ขอความร่วมมือจัดทำวิดีโอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่มภาคีเครือข่าย รับ
31 พ.ค. 2562 เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
31 พ.ค. 2562 การเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 กลุ่มอัธยาศัย รับ
31 พ.ค. 2562 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 (ภาคเหนือ) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 พ.ค. 2562 การรายงานข้อมูลผู้เทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2562 ส่งปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว กล่มภาคีเครือข่าย รับ
29 พ.ค. 2562 ขอเชิญร่วมงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
29 พ.ค. 2562 การเตรียมความพร้อมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กล่มภาคีเครือข่าย รับ
29 พ.ค. 2562 สำรวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคันที่เข้าเรียนกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
29 พ.ค. 2562 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
28 พ.ค. 2562 การติดตามการดำเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
28 พ.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Envi mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ ครั้งที่ 1 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 พ.ค. 2562 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกรอบเนื้อหา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ กลุ่มนิเทศก์ติดตาม รับ
24 พ.ค. 2562 ส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
23 พ.ค. 2562 กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
23 พ.ค. 2562 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษานอกระบบและการ กลุ่มนิเทศก์ติดตาม รับ
22 พ.ค. 2562 ขอเชิญประชุมเตรียมการงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
22 พ.ค. 2562 แจ้งแนวทางในการขออัตราการจ้างเหมาบริการ กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2562 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับกา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
21 พ.ค. 2562 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
21 พ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนจังหวัดสุโขทัยต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 พ.ค. 2562 การรายงานผลการดำเนินการโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" กลุ่มอัธยาศัย รับ
21 พ.ค. 2562 แบบตอบรับ boot camp กล่มภาคีเครือข่าย รับ
21 พ.ค. 2562 เผยแพร่เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 พ.ค. 2562 ขอความร่วมมือนำเสนอผลงานในงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือง กล่มภาคีเครือข่าย รับ
17 พ.ค. 2562 ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
17 พ.ค. 2562 การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
17 พ.ค. 2562 โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบ ภาษาอังกฤษ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
17 พ.ค. 2562 การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
16 พ.ค. 2562 ติดตามผลผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสสร้างSmart Farmer ปีงบประมาณ2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
16 พ.ค. 2562 การจัดทำคลิปวิดีโอผู้ประสบความสำเร็จในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมระดับตำบล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
16 พ.ค. 2562 การประชุมสัมมนาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 พ.ค. 2562 การประชุมสัมมนาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 พ.ค. 2562 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
15 พ.ค. 2562 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
14 พ.ค. 2562 ขอเชิญประชุม(ศรีสำโรง) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
14 พ.ค. 2562 ขอเชิญประชุม(สวรรคโลก) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ