[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
20 เม.ย. 2561 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
19 เม.ย. 2561 ขอแจ้งการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กลุ่มอำนวยการ รับ
19 เม.ย. 2561 แจ้งกำหนดการโครงการอบรมครู กศน.ทางไกล โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 เม.ย. 2561 เชิญประชุมติตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาศ 1- 2 และชี้แจงการดำเนินงาน ไตรมาส 3-4 กลุ่มอำนวยการ รับ
18 เม.ย. 2561 การดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจในการผลิตและการใช้ไฟฟ้าแก่ชุมชนผ่านเครือข่าย กศน. กล่มภาคีเครือข่าย รับ
18 เม.ย. 2561 ด่วนที่สุด แจ้งการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
18 เม.ย. 2561 ขอความร่วมมือส่งครู กศน.เข้าร่วมโครงการอบรมครู กศน.ทางไกล โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 เม.ย. 2561 แจ้งกำหนดสอบธรรมสนามหลวง กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 เม.ย. 2561 ขอเชิญร่วมงานรำน้ำ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
11 เม.ย. 2561 ส่งเอกสารสื่อเสริมชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 เม.ย. 2561 การสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 เม.ย. 2561 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระภิธรรม กลุ่มอำนวยการ รับ
10 เม.ย. 2561 การประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มอำนวยการ รับ
10 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณ 2561 ผลผลิตที่ 5 (ค่าหนังสือ สื่อ กศน.ตำบลได้รับงบก่อสร้าง) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณ 2561 ผลผลิตที่ 5 (ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณ 2561 ผลผลิตที่ 5 (ค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุดฯ) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณ 2561 ผลผลติที่ 5 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 เม.ย. 2561 แนวปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
09 เม.ย. 2561 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 เม.ย. 2561 แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 เม.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
09 เม.ย. 2561 แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
05 เม.ย. 2561 ส่งแบบสอบถามการประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
05 เม.ย. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
05 เม.ย. 2561 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
05 เม.ย. 2561 แบบสรุปเสนอผลงาน (Best Practice) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๐๕-ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าสาธารูปโภค) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
05 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๐๔-ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
05 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๐๔-ค่าเช่าสำนักงาน) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
05 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๐๔-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ-ค่าสาธารณูปโภค) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
05 เม.ย. 2561 ซ้อมความเข้าใจการเบิกบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้บำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น กลุ่มอำนวยการ รับ
05 เม.ย. 2561 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์หรือการสอบราคา กลุ่มอำนวยการ รับ
05 เม.ย. 2561 ขอแจ้งยกเลิกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กลุ่มอำนวยการ รับ
05 เม.ย. 2561 การรายงานค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน กลุ่มอำนวยการ รับ
04 เม.ย. 2561 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ รับ
04 เม.ย. 2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (ไตรมาส ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
04 เม.ย. 2561 ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ฯ กลุ่มอัธยาศัย รับ
04 เม.ย. 2561 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
03 เม.ย. 2561 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารเพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ รับ
03 เม.ย. 2561 ขอข้อมูลนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กล่มภาคีเครือข่าย รับ
03 เม.ย. 2561 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ รับ
02 เม.ย. 2561 ส่งแบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กรอบการจัดกิจกรรมฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 มี.ค. 2561 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กลุ่มอำนวยการ รับ
30 มี.ค. 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงาน กศน.(เพิ่มเติม) กลุ่มอำนวยการ รับ
30 มี.ค. 2561 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25 กลุ่มอำนวยการ รับ
30 มี.ค. 2561 แนวทางการปฎิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ กลุ่มอำนวยการ รับ
30 มี.ค. 2561 ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" กลุ่มอำนวยการ รับ
29 มี.ค. 2561 ปรับแก้ไข เกณฑ์การประกวดส้มตำ และแก้ไขกำหนดการ กลุ่มอัธยาศัย รับ
29 มี.ค. 2561 ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบค่าหนังสือเรียน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 มี.ค. 2561 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน "วันรักการอ่าน" ประจำปี 2561 กลุ่มอัธยาศัย รับ
28 มี.ค. 2561 แผนการจัดทำข้อมูลการเรียนเฉลี่ย GPA/PA ภาคเรียนที่ 2/2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
28 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการต่อยอดสมุนไพร กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
28 มี.ค. 2561 เสนอข้อคิดเห็นคนพิการ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
28 มี.ค. 2561 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
21 มี.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มี.ค. 2561 ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปีื 2561 กลุ่มอัธยาศัย รับ
20 มี.ค. 2561 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบระดับกลุ่มสำนักงานกศน.จังหวัด ปี 2560 กลุ่มอัธยาศัย รับ
20 มี.ค. 2561 โครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมลดปริมาณและคัดแยกขยะ กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มี.ค. 2561 การกำหนดระยะเวลายื่นคำขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กลุ่มอำนวยการ รับ
19 มี.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 มี.ค. 2561 การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 มี.ค. 2561 แจ้งกำหนดการเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
19 มี.ค. 2561 ขอเชิญประชุม หารือการจัดการวันรักการอ่าน ประจำปี 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 ม.ค. 2561 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพิ่มเติม (ยกเว้น กศน.ทุ่งเสลี่ยม/ศรีนคร) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
26 ม.ค. 2561 ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ม.ค. 2561 การประเมินการคัดเลือกเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ(ระดับพื้นที่) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 ม.ค. 2561 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 ม.ค. 2561 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม แจ้งอ.สวรรคโลก กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
25 ม.ค. 2561 การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
25 ม.ค. 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ