[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
21 ส.ค. 2560 กำหนดมาตรการเพิ่มจำนวนระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
21 ส.ค. 2560 การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 ส.ค. 2560 การรับ - ส่งข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 / 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
20 ส.ค. 2560 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ส.ค. 2560 การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ฯ (กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ส.ค. 2560 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2560 การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
16 ส.ค. 2560 กรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรม กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
15 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอศรีสำโรง/ศรีสัชนาลัย/เมืองสุโขทัย กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำ กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2560 การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ส.ค. 2560 ขอเชิญประชุมบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน และผู้อบรมหลักสูตรพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอัธยาศัย รับ
10 ส.ค. 2560 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด เชิญประชุมการปฏิบัติงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับชาวตลาด ฯ (กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ส.ค. 2560 การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (กศน.อำเภอศรีสำโรง) กลุ่มอัธยาศัย รับ
10 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การมอบนโยบายการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
10 ส.ค. 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ส.ค. 2560 รายงานการประชุม 4/2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ส.ค. 2560 การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ DMIS60 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
09 ส.ค. 2560 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ ฯ ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน รับ
08 ส.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคนเห็นคน จังหวัดสุโขทัย 2 พลัส กล่มภาคีเครือข่าย รับ
08 ส.ค. 2560 เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
08 ส.ค. 2560 รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560 ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
08 ส.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กศน.อำเภอ 2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2560 ค่าจัดซื้อสื่อ หนังสือ สำหรับ กศน.ตำบล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ฯ (กศน.อำเภอสวรรคโลก) กล่มภาคีเครือข่าย รับ
07 ส.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2560 เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2560 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ส.ค. 2560 การจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
07 ส.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงานและผลปฏิบัติการของ สำนักงาน กศน.ฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
04 ส.ค. 2560 การสับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การประชุมระดมสมอง (กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย) กลุ่มอัธยาศัย รับ
02 ส.ค. 2560 การจัดเก็บข้อมูล "โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
02 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การจัดการแข่งขันกีฬา กศน.สุโขทัยเกมส์ ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
01 ส.ค. 2560 การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2562 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุดประชาชน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 ก.ค. 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “กศน.สุโขทัยเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐” กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
25 ก.ค. 2560 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ค. 2560 เกณฑ์การประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 - 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ค. 2560 การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ค. 2560 แนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
24 ก.ค. 2560 การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2560 ฯ กลุ่มอัธยาศัย รับ
24 ก.ค. 2560 ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
24 ก.ค. 2560 ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
24 ก.ค. 2560 การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ คามคิด กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
24 ก.ค. 2560 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุรภาพหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
21 ก.ค. 2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 ก.ค. 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ก.ค. 2560 การจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการยยะมูลฝอย ประจำปี 2560 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
21 ก.ค. 2560 โครงการเครือข่ายครูของแผ่นดิน กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ก.ค. 2560 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ก.ค. 2560 การประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึก กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ก.ค. 2560 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ค. 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ค. 2560 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงเอกสารคู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ค. 2560 การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ค. 2560 ส่งแผนพัฒนาคุณภาพ กศน. 2560-2563 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
18 ก.ค. 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ค. 2560 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบล กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ค. 2560 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ค. 2560 ด่วนที่สุด ขยายเวลาและแจ้งการเข้าใช้งานระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ก.ค. 2560 แก้ไข แบบรายงานปลูกป่าใบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ