[ สำนักงาน กศน.จ. เข้าสู่ระบบ ]  [ สืบค้นหนังสือเก่า ]   (กศน.จังหวัด ส่ง กศน.อำเภอ รับ)   
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
18 ต.ค. 2560 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ต.ค. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ต.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกบังคับ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
17 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ตามรายละเอียดตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
12 ต.ค. 2560 การปฏิบัติด้วยการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ต.ค. 2560 เชิญประชุมชี้แจง (ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ต.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 ต.ค. 2560 ติดตามโครงการและรายละเอียดการใช้เงินอุดหนุนเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
10 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
09 ต.ค. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ปี 2560 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
06 ต.ค. 2560 ส่งโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเลือก กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ต.ค. 2560 พิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พ.ศ.2560-25579) กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ต.ค. 2560 การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ต.ค. 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ต.ค. 2560 ส่งหนังสือบริจาคตามโครงการ Book Voyage ประจำปี 2559-2560 กลุ่มอัธยาศัย รับ
03 ต.ค. 2560 ประชุมชี้แจาฃแนวทางการดำเนินงาน กศน.ปี 2561 กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ต.ค. 2560 ฐานข้้มูลผลงานวิจัยด้านการตรวจและประเมินผล กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
02 ต.ค. 2560 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2560 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (ด่วนที่สุด) กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2560 ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2560 แผนการจัดทำข้อมูลการเรียนเฉลี่ย GPA/PA ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
27 ก.ย. 2560 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 ก.ย. 2560 การตรวจสอบพัสดุครภัณฑ์ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ก.ย. 2560 แต่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 1/2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
26 ก.ย. 2560 การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ และแนวทางการปฏิบัติในการจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ก.ย. 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ก.ย. 2560 ประเด็นที่เกี่ยวกับสำนักงาน กศน. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
19 ก.ย. 2560 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (กศน.อำเภอคีรีมา กลุ่มอัธยาศัย รับ
19 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ กลุ่มอัธยาศัย รับ
19 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนและสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560 แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มอัธยาศัย รับ
18 ก.ย. 2560 การดำเนินงานโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561” กล่มภาคีเครือข่าย รับ
18 ก.ย. 2560 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560 การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
18 ก.ย. 2560 โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
13 ก.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
13 ก.ย. 2560 สำเนาคำสั่งมอบอำนาจ กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ย. 2560 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมลูกเสือ กล่มภาคีเครือข่าย รับ
11 ก.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Exam ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ก.ย. 2560 แนวปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทาน ให้รับบาลและประชาชนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
11 ก.ย. 2560 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
07 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ก.ย. 2560 สำรวจผู้ที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพ (สิทธิประกันสังคม) กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ก.ย. 2560 ต่อสัญญาการจ้างพนักงานราชการ กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ก.ย. 2560 PowerPoint ประชุมชี้แจง ระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ย. 2560 กำหนดรับ - ส่ง ข้อสอบและรายงานข้อมูลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาตเรียนที่ 1/2560 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำต้นฉบับวิชาเลือกเสรี (กศน.อำเภอศรีสำโรง/ กศน.อำเภอสวรรคโลก) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
05 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - exam) ฯ กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
01 ก.ย. 2560 แก้ไขการรายงานตัวในการประกวดร้องเพลง กลุ่มอำนวยการ รับ
31 ส.ค. 2560 การตรวจกระดาษคำตอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/60 กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
31 ส.ค. 2560 แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ส.ค. 2560 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐และครั้งที่ ๒๙/ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 ส.ค. 2560 ประกาศการพิจารณาคัดเลือก กศน.ตำบล จากกิจกรรมฯ จัดการขยะมูลฝอย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 ส.ค. 2560 สำรวจข้อมูลผู้ประสงค์จะขอเข้าสอบ N - NET ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Exam) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
30 ส.ค. 2560 เมืองสุโขทัย/ คีรีมาศ/ ศรีสัชนาลัย/ บ้านด่านลานหอย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
30 ส.ค. 2560 ตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ส.ค. 2560 การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 256 กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด การสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
30 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มส่งเสริมฯ รับ
30 ส.ค. 2560 แก้ไขบัญชีลงเวลาผู้ร่วมงานฯ วันที่ 4 กันยายน 2560 (สำหรับนักศึกษา) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
30 ส.ค. 2560 เชิญร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 ส.ค. 2560 เชิญบุคลากร/หน่วยงาน/เครือข่าย/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2560 เชิญเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 ส.ค. 2560 ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2560 ขอเชิญร่วมสัมมนาผลการดำเนินงานจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2560 กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย/ศรีสัชนาลัย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับ
29 ส.ค. 2560 รายงานการประชุมบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มอัธยาศัย รับ
25 ส.ค. 2560 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ปี 2560 กล่มภาคีเครือข่าย รับ
25 ส.ค. 2560 ขอความร่วมมือจัดสอบปลายภาคนักศึกษาสถาบันทางไกล ฯ (กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย) กลุ่มส่งเสริมฯ รับ